Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 mars 2007 kl 17:15 E. Europe Standard Time

Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag i dividend utbetala 1,75 euro per aktie. Det beslutades att dividenden utbetalas 26.3.2007. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i aktieägarregistret som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Avstämningsdagen är den 19 mars 2007.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot   50.000 euro/år
- Vice ordförande  75.000 euro/år
- Ordförande  100.000 euro/år
- Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/möte som ledamoten närvarat vid, till mötets
ordförande betalas arvodet upphöjt till 100%.

Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsiläs B-aktier.
 
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.
 
Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemissionen enligt följande:

a)
Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i serie A och/eller B tillsammans eller i flera partier. Emissionen kan verkställas på de villkor och till det pris som fastställs av styrelsen.

b)
Med stöd av fullmakten kan sammanlagt högst 9.555.434 stycken aktier emitteras så att

- av aktierna i serie A emitteras högst 2.357.958 stycken och aktier i serie B högst 7.197.476 stycken till aktieägarna i samma förhållande som dessa från tidigare har av bolagets aktier, och/eller 

- av aktierna i serie B emitteras högst 9.555.434 stycken avvikande från aktieägarnas teckningsrätt under förutsättning att det finns en med tanke på bolaget tungt vägande ekonomisk orsak till detta. 

c)
Fullmakten med de begränsningar som föreslagits här ovan kan användas bland annat för att utveckla kapitalstrukturen, bredda ägarunderlaget, som vederlag för företagsförvärv eller då bolaget förvärvar egendom i anslutning till sin affärsverksamhet. Nyteckning kan också göras mot apportegendom eller genom användning av kvittningsrätt. 

d)
Fullmakten är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman röstade inte om beslut.

Bolagsstämma 2007 presentation PDF, 1Mb »

© 2020 Wärtsilä