Kallelse till Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 februari 2007 kl 16:45 E. Europe Standard Time

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 14 mars 2007 kl. 16.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1
De ärenden som enligt § 12 i bolagsordningen och aktiebolagslagen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

2
Förslag om att ge styrelsen fullmakt att besluta om aktieemission.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman:

a)
att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i serie A och/eller B tillsammans eller i flera partier. Emissionen kan verkställas på de villkor och till det pris som fastställs av styrelsen.

b)
Med stöd av fullmakten kan sammanlagt högst 9.555.434 stycken aktier emitteras så att
- av aktierna i serie A emitteras högst 2.357.958 stycken och aktier i serie B högst 7.197.476 stycken till aktieägarna i samma förhållande som dessa från tidigare har av bolagets aktier, och/eller
- av aktierna i serie B emitteras högst 9.555.434 stycken avvikande från aktieägarnas teckningsrätt under förutsättning att det finns en med tanke på bolaget tungt vägande ekonomisk orsak till detta.

c)
Fullmakten med de begränsningar som föreslagits här ovan kan användas bland annat för att utveckla kapitalstrukturen, bredda ägarunderlaget, som vederlag för företagsförvärv eller då bolaget förvärvar egendom i anslutning till sin affärsverksamhet. Nyteckning kan också göras mot apportegendom eller genom användning av kvittningsrätt.

d)
Fullmakten är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Handlingar till påseende
Bokslutshandlingarna samt styrelsens förslag för beslut i punkt 2 finns till aktieägarnas påseende en vecka före bolagsstämman på koncernledningen, John Stenbergs strand 2, 00530 Helsingfors. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2006 är tillgänglig från 8.3.2007 på bolagets Internetsidor, adress www.wartsila.com.

På begäran skickas årsredovisningen samt kopior av ovannämnda dokument och styrelsens förslag per post till aktieägare, och de finns även tillgängliga på bolagsstämman.

Val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 40% av aktiernas röstetal, har meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman 14.3.2007 att antalet styrelseledamöter befästes till sex (6) och att till styrelseledamöter väljs följande personer som har gett sitt samtycke till uppgiften: diplomingenjör, MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Val av revisor
Styrelsen föreslår för bolagsstämman ett CGR-samfundet KPMG Oy Ab väljs till revisor för räkenskapsperioden 2007.

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast 2.3.2007 har antecknats som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Värdepapperscentralen i Finland Ab.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast 9.3.2007 före kl. 16.00:
- skriftligt under adressen Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors
- via e-post, yk@wartsila.com
- via Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan
- per fax 010-709 5283
- per telefon (vardagar kl. 10.00-14.00) på numret 010 7095 282/Rahola.

Anmälan bör ha kommit fram före anmälningstidens utgång fredagen den 9.3.2007 kl. 16.00.

Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång.

Utdelning av dividend
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2006 utbetala en dividend om 1,75 euro/aktie. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen 19.3.2007 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Värdepapperscentralen i Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 26.3.2007.

Helsingfors den 14 februari 2007

Wärtsilä Oyj Abp
STYRELSEN
 

 

 

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA TILL KALLELSEN TILL BOLAGSSTÄMMA 14.2.2007 kl. 16.45

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 14.3.2007

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman:

a)
att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i serie A och/eller B tillsammans eller i flera partier. Emissionen kan verkställas på de villkor och till det pris som fastställs av styrelsen.

b)
Med stöd av fullmakten kan sammanlagt högst 9.555.434 stycken aktier emitteras så att
- av aktierna i serie A emitteras högst 2.357.958 stycken och aktier i serie B högst 7.197.476 stycken till aktieägarna i samma förhållande som dessa från tidigare har av bolagets aktier, och/eller
- av aktierna i serie B emitteras högst 9.555.434 stycken avvikande från aktieägarnas teckningsrätt under förutsättning att det finns en med tanke på bolaget tungt vägande ekonomisk orsak till detta.

c)
Fullmakten med de begränsningar som föreslagits här ovan kan användas bland annat för att utveckla kapitalstrukturen, bredda ägarunderlaget, som vederlag för företagsförvärv eller då bolaget förvärvar egendom i anslutning till sin affärsverksamhet. Nyteckning kan också göras mot apportegendom eller genom användning av kvittningsrätt.

d)
Fullmakten är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Helsingfors den 14 februari 2007

STYRELSEN

© 2020 Wärtsilä