Wärtsilä erhöll den hittills största ordern på ballastvattensystem av en enskild beställare

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 september 2014 kl 17:15 E. Europe Standard Time

Sammanlagt 22 torrlastfartyg som byggs av Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co. Ltd i Kina för Pioneer Marine i Singapore, utrustas med Wärtsiläs system för behandling av barlastvatten - Wärtsilä Ballast Water Management Systems (BWMS). Wärtsiläs system gör att fartygen helt kan uppfylla IMO:s barlastvattenkonvention. Kontrakten slöts i augusti.

Alla fartygen på 38 000 brt utrustas med två Wärtsilä AQUARIUS UV BWMS system och leveransen inkluderar även idrifttagning och havsprovning av utrustningen. Kontrakten omfattar därmed 44 Wärtsilä BWMS-system vilket utgör den största ordern någon tillverkare av BWMS-system hittills erhållit av en enskild beställare. Alla 44 system skall levereras före utgången av 2015 och den första leveransen sker i december 2014.

Wärtsiläs Aquarius UV är ett av endast fyra system som testats och godkänts för färskvattendrift enligt kriterierna som uppställts av den amerikanska kustbevakningen - United States Coast Guard’s AMS (Alternative Management System). Godkännandet var en viktig faktor i Pioneer Marines beslut vid valet av BWMS-leverantör.

IMO:s barlastvattenkonvention, som förutsätter installering av system för behandling av barlastvatten i upp till 40 000 fartyg i världen, är ännu inte ratificerad men amerikanska kustbevakningen (USCG) har redan infört sin egen reglering. Enligt denna skall alla fartyg som seglar i amerikanska kustvatten uppfylla USCG:s regler. Avsikten med regleringen är att förhindra att främmande vattenorganismer infiltrerar fartygens barlastvatten i vilket fall de eventuellt kunde skada lokala organismer när tankarna töms. Wärtsiläs AQUARIUS UV -system har typgodkänts enligt IMO-reglerna.

”Då vi sökte tillverkare av system för behandling av barlastvattenville vi finna en partner med global verksamhet och ett erkänt varumärke bakom produkturvalet. Detta var speciellt viktigt eftersom det nu gällde utrustning där ännu ingen fått USCG-typgodkännande och vi bedömde att Wärtsiläs renommé står som garanti för att vår utrustning motsvarar kraven inom den tidsperiod det handlar om”, säger Stuart Crawford, Senior Vice President, Head of Technical, Pioneer Marine Advisers Pte Ltd.

”Projektledaren var ytterst proaktiv under våra diskussioner som slutligen ledde till vårt val av tillverkare”, fortsätter han.

”Vårt varv har byggt upp ett långsiktigt förhållande till Wärtsilä sedan vi exporterade vårt första fartyg, där huvudmaskineriet var Wärtsiläs. Wärtsiläs samgång med Hamworthy gav tillgång till lösningar för ballastvattenhantering och våra tekniska utvärderingar visade på ett övertygande sätt att denna utrustning kommer att kunna möta de allra strängaste krav. Även om det handlar om en ny produkt som ingår i Wärtsiläs sortiment vet vi på basen av våra erfarenheter och vårt goda samarbetsförhållande att vår partner är en pålitlig och gedigen leverantör som kommer att ge varvet ett starkt stöd. Vi vet att Wärtsilä och Guoyo Group kommer att stå för ett gott och smidigt samarbete i fråga om denna nya produkt och kunna bredda basen för samarbetet”, säger Annie Dai, Marketing Manager, Guoyu Shipyard.

”Detta är en viktig beställning och ett tecken på det ökande behovet av systematisk hantering av barlastvattentömning. Fartygen kommer att arbeta inom och runt amerikanska vatten och en förutsättning är att de valda BWMS-lösningarna har den rätta typen av godkännanden. Wärtsilä har goda referenser på detta område och systemkomponenterna har både använts och testats noggrant i marina förhållanden under många år”, säger Joe Thomas, Director, Wärtsilä Ballast Water Management Systems.

Torrlastfartygen baseras på Green Dolphin-designen, ett koncept som utvecklats för att motsvara både nuvarande och kommande regleringar av luft- och vattenutsläpp.

Wärtsilä AQUARIUS UV BWMS

Wärtsilä AQUARIUS® UV BWMS bygger på en enkel process i två steg inkluderande filtrering och UV-behandling. Då havsvatten upptas passerar det först ett 40 microns flter för att separera partiklar, sediment, zooplankton och phytoplankton. Det filtrerade havsvattnet desinficeras med hjälp av UV-lampor under översikt av BWMS-kontrollsystemet. Vid tömningen förbigås filtret men ballastvattnet desinficeras åter genom UV-behandling förrän det tryggt kan återbördas till havet. Wärtsiläs AQUARIUS® UV BWMS omfattar 13 olika standardmoduler med en kapacitet mellan 50 m3/h och 1000 m3/h.


Tilläggsinformation om Wärtsiläs system för behandling av barlastvatten - Wärtsilä Ballast Water Management Systems.

Välkommen till Wärtsiläs utställningsavdelning i Hall A4, Booth 305 på SMM-konferensen och utställningen i Hamburg, Tyskland.

Länk till bilden
Sammanlagt 44 Wärtsilä AQUARIUS UV Ballast Water Management System - Wärtsiläs ballastvatten hanteringssystem installeras på 22 torrlastfartyg som byggs av Pioneer Marine, Singapore.

Mediakontakter:

Dr Joe Thomas
Director, Ballast Water Management Systems
Wärtsilä Ship Power
Tel: +44 1202 662607
Joe.thomas@wartsila.com

Ms Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Ship Power
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä