Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 11.3.2009

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
11 mars 2009 kl 17:25 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,50 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 16.3.2009 är antecknade i aktieägarregistret som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 23.3.2009.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot 55.000 euro/år
- Vice ordförande 82.500 euro/år
- Ordförande 110.000 euro/år
Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/möte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning. Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Besluten fattades utan röstning.

BILAGOR

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING GODKÄNT AV WÄRTSILÄS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 11.3.2009

Styrelsens förslag till utdelning av dividend
Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 415.185.892,59 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 246.281.834,83 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:
 
i dividend utdelas 1,50 euro/aktie, dvs. sammanlagt 147.930.847,50
överförs i ny räkning 267.255.045,09
Totalt 415.185.892,59

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 29 januari 2009

Styrelsen

 

Bolagsstämma 2009 PDF, 370Kb »

© 2020 Wärtsilä