Wärtsiläs justerade finansiella siffror 2017 till följd av den nya IFRS 15-standarden och intern överföring av serviceaktiviteter

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
10 april 2018 kl 14:20 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs justerade finansiella siffror 2017 till följd av den nya IFRS 15-standarden och intern överföring av serviceaktiviteter

Wärtsilä har tillämpat IFRS 15 Intäktsredovisning sedan 1.1.2018 med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden. Delårsrapporten januari–mars 2018 publiceras enligt den nya standarden och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansräkningen, har justerats i enlighet med den nya standarden. Koncernens omsättning för räkenskapsperioden 2017 minskade med 11 miljoner euro och rörelseresultatet minskade med 14 miljoner euro på grund av justeringarna.

Wärtsilä har också beslutat att överföra vissa serviceaktiviteter från affärsområdet Marine Solutions till Services från och med 1.1.2018. Syftet är att stärka utvecklingen av dessa aktiviteter. Jämförelseperioderna för 2017 har justerats därefter. Till följd av detta har omsättning på 177 miljoner euro, orderingång på 190 miljoner euro och orderstock på 49 miljoner euro överförts från Marine Solutions till Services för räkenskapsperioden 2017. Denna överföring har ingen inverkan på koncernens totala siffror.

De justerade bokslutsuppgifterna anges i miljoner euro. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. De justerade siffrorna är oreviderade.

Tabellerna nedan presenterar de justerade nyckeltalen:

Nyckeltal 
Justerat Justerat Justerat Justerat
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Orderingång 1 413 2 776 4 130 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 114 5 089 5 107 5 100
Omsättning 1 005 2 295 3 471 4 911
Rörelseresultat 76 189 316 538
 % av omsättningen 7,5 8,2 9,1 11,0
Jämförbart rörelseresultat 82 204 335 576
 % av omsättningen 8,1 8,9 9,7 11,7
Jämförbart justerat EBITA 90 221 362 612
 % av omsättningen 9,0 9,6 10,4 12,5
Resultat före skatter 70 170 280 491
Resultat/aktie, EUR 0,27 0,64 1,06 1,90
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 3 154 430

Siffrorna i tabellen har justerats enligt IFRS 15.

Omsättning per marknadsområde och Services 
Justerat Justerat Justerat Justerat
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Services 534 1 127 1 696 2 407
Energy Solutions 239 651 975 1 401
Marine Solutions 233 517 799 1 104
Totalt 1 005 2 295 3 471 4 911

Siffrorna i tabellen har justerats enligt IFRS 15 och överföring av serviceaktiviteter.

Orderingång per marknadsområde och Services 
Justerat Justerat Justerat Justerat
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Services 735 1 376 1 974 2 670
Energy Solutions 405 766 1 184 1 685
Marine Solutions 273 634 972 1 288
Totalt 1 413 2 776 4 130 5 644

Siffrorna i tabellen har justerats enligt överföring av serviceaktiviteter.

Orderstock per marknadsområde och Services 
Justerat Justerat Justerat Justerat
MEUR 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
Services 1 234 1 239 1 249 1 220
Energy Solutions 1 847 1 764 1 839 1 871
Marine Solutions 2 033 2 087 2 018 2 009
Totalt 5 114 5 089 5 107 5 100

Siffrorna i tabellen har justerats enligt IFRS 15 och överföring av serviceaktiviteter.

IFRS 15

IFRS 15 är en ny modell med fem steg som tillämpas på intäkter från avtal med kunder. Den ersätter den gamla anvisningen för intäkter, inklusive IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt IFRS 15 ska en enhet redovisa intäkter till ett belopp som motsvarar den ersättning som enheten väntas få i utbyte mot dessa varor eller tjänster.

Wärtsilä har slutfört sin analys av effekterna på olika inkomstströmmar. Baserat på denna analys förändrar tillämpningen av IFRS 15 metoden för intäktsredovisningen för två affärslinjer, nämligen långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar. Inverkan av förändringarna som orsakats av standarden beskrivs nedan.

Inom långfristiga service- och underhållsavtal skapas kundvärdet med tiden under avtalsperioden. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). På grund av normala underhållsscheman kommer detta i allmänhet att leda till att intäkterna för ett avtal redovisas senare. Inom entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar baserar sig värdet främst på planering, försäljning och projekthantering, medan tillverkningen outsourcas i allmänhet. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt arbetets framskridande) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader).

Inom projekt har kontrakten i allmänhet klausuler om avtalsviten som tidigare redovisades som avsättningar för kostnader om deras sannolikhet var över 50%. Avtalsviten behandlas som rörlig ersättning i IFRS 15 och bör estimeras när kontraktet börjar. Enligt IFRS 15 kommer avtalsviten att dras av från koncernens omsättning. Tidigare upptogs avtalsviten som kostnader enligt IAS 18 och IAS 11. Denna förändring har ingen signifikant inverkan på justerade finansiella siffror.

Inverkan av IFRS 15 på bokslutet 2017

Som en följd av förändringen av intäktsredovisning i långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar från en outputmetod till en inputmetod har en justering av -13 miljoner euro gjorts i koncernens balanserad vinst per 1.1.2017.

Justeringar för bokslutet 2017 innehåller en minskning av omsättningen med 11 miljoner euro, en ökning av kostnader för material och tjänster med 3 miljoner euro, en minskning av inkomstskatter med 5 miljoner euro och en minskning av räkenskapsperiodens resultat med 9 miljoner euro. I koncernens resultaträkning har tillämpningen av de nya principerna påverkat uppskjuten skattefordran, övriga fordringar och övriga skulder. Uppskjuten skattefordran ökade med 8 miljoner euro och övriga fordringar med 33 miljoner euro. Övriga skulder ökade med 60 miljoner euro, främst på grund av förändringar i passiva resultatregleringar. Dessa förändringar påverkar inte kassaflödena.

Mer detaljerade justerade siffror presenteras i en separat PDF-fil som är bifogat till detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


Justerade tabeller 2017

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä