Wärtsilä stöder Baltic Sea Action Group:s (BSAG) initiativ och förbinder sig till tre miljölöften

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
10 februari 2010 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä stöder Baltic Sea Action Group och deras arbete för att rädda Östersjön. Eftersom Wärtsilä har verksamhet på Östersjön och med tanke på dess aktiva arbete med att utveckla en rad lösningar för miljön, åtar sig Wärtsilä att uppfylla tre löften:

1. Wärtsilä erbjuder fem fartygsom regelbundet trafikerar på Östersjön, kostnadsfritt en miljövänlig axeltätning för de största propelleraxlarna när de installerar en Wärtsilä skrubber.

2. Wärtsilä kommer att ta fram ett koncept med konsultationstjänsterför sjöfartsföretag, rederier, klassificeringssällskap, myndigheter och andra intressenter för att öka förståelsen för miljön och för att erbjuda mätbara metoder med syftet att minska föroreningarna från sjötrafiken på Östersjön.

3. Wärtsilä kommer att ordna omfattande miljökurser vid utbildningscentren Wärtsilä Land and Sea Academy. De här kurserna riktar sig till sjöfartsoperatörer och -servicebolag och deras besättningsmedlemmar och har som syfte  att öka miljömedvetenhet bland dem.

”Miljöfrågor är Wärtsiläs huvudfokus inom dess forskning och utvecklings aktiviteter. Vi utvecklar lösningar, produkter och tjänster som bidrar till att minska sjötransporternas inverkan på miljön. Genom att följa Baltic Sea Action Group:s initiativ vill vi lyfta fram våra kunskaper och vårt långsiktiga engagemang i sjöfartsindustrin. Dessa välriktade och konkreta åtgärder blir en utgångspunkt som de operatörer som trafikerar Östersjön kan använda för att minska sin inverkan på miljön,” sade Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Services, när han talade vid Baltic Sea Action -mötet i Helsingfors den 10 februari.

Wärtsiläs skrubber är den första och än så länge den enda tillgängliga certifierade tekniken för att minska svavelutsläppen enligt internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization) bestämmelser. Den miljövänliga tätningen förhindrar oljeläckage från propelleraxeln. Med ett konventionellt tätningssystem kan det dagliga läckaget uppgå till två liter smörjolja per axel.

Beräknat på de omkring 2000 fartyg som för närvarande trafikerar Östersjön vid en given tidpunkt och med en förväntad ökning av trafiken till cirka 3500 fartyg till år 2015 kan Wärtsiläs tätningar bokstavligen förhindra att tusentals liter olja  läcker ut i havsvattnet.  

Genom att erbjuda konsultationstjänster och utbildningar inom sin kärnexpertis i  minskningen av emissioner i vatten och luft, siktar Wärtsilä på att öka den allmänna medvetenheten om miljökrav och tillgängliga lösningar.

För ytterligare information kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 7095599
atte.palomaki@wartsila.com

Arnauld Filancia
Direktör, Marketing & Communications
Wärtsilä Services
Tel: +33 63 2516969
arnauld.filancia@wartsila.com

Britt-Mari Kullas-Nyman
General Manager, Environmental Services
Wärtsilä Services
Tel: +358 40 5522561
britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är världsledande när det gäller kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att fokusera på teknisk innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk.

Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

Baltic Sea Action Summit
BSAS-toppmötet äger rum i Helsingfors den 10 februari 2010. Det huvudsakliga syftet med toppmötet är att skapa förutsättningar för att kunna enas om genomförbara åtaganden för att rädda Östersjön. Områdets länder, företag och organisationer kommer att utföra konkreta åtgärder som kan sammanlänkas med HELCOM:s aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan). I november 2007 antog länderna som gränsar till Östersjön en plan (Baltic Sea Action Plan by HELCOM) som anger de åtgärder som krävs för att återställa sjön.

Aktionsgruppen för Östersjön (Baltic Sea Action Group)
Aktionsgruppen för Östersjön (BSAG) är en del av Stiftelsen för ett levande Östersjön (Foundation for a Living Baltic Sea). Den ägnar sig åt att rädda Östersjön genom noggrant utvalda projekt. BSAG ansvarar för innehållet i toppmötet och för att sammanställa åtagandena.

 

 

© 2020 Wärtsilä