Utnämningar i Wärtsiläs direktion

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
9 februari 2006 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från 1.4.2006:

Dipl. ing. Jaakko Eskola (47) har utnämnts till direktör för affärsområdet Ship Power och till direktionsmedlem. Direktör Eskola har varit anställd av Wärtsiläkoncernen sedan 1998 då han anställdes som verkställande direktör för Wärtsilä Development and Financial Services Oy. Före det, från 1986, arbetade han med uppgifter i anslutning till finansiering av handel vid Kansallis-Osake-Pankki och Merita Bank i Luxemburg, London och Helsingfors, och mellan åren 1997–1998 var han anställd av PCA Corporate Finance Group Oy. För närvarande ansvarar Jaakko Eskola för Wärtsiläs globala kraftverksförsäljning.

Den nuvarande direktören för Ship Power-affärsområdet, vice verkställande direktör Mikael Mäkinen, övergår i annan arbetsgivares tjänst 1.4.2006.

Ekon. mag. Christoph Vitzthum (36) har utnämnts till direktör för affärsområdet Kraftverk och till direktionsmedlem. Direktör Vitzthum anställdes av Wärtsiläkoncernen som valutadealer 1995. Därefter har han haft ledarepositioner inom ekonomi både vid Kraftverk- och Ship Power-affärssområdena i Strasbourg, Zürich och Helsingfors. Sedan 2002 har Christoph Vitzthum varit verkställande direktör för Wärtsilä Propulsion med stationeringsort i Havant, Storbritannien.

Den nuvarande direktören för affärsområdet Kraftverk, dipl. ing., MBA Pekka Ahlqvist fyller 60 år våren 2006, och enligt arbetsavtalet har han då rätt att gå i pension. Han fortsätter i koncernens tjänst med uppgift att övervaka de bolag inom koncernen som specialiserat sig på automationsprodukter och –tjänster. Dessutom skall han sköta det strategiska ledandet av automationssektorn. Han rapporterar till Tage Blomberg, direktör för Service-affärsområdet.  

Koncernens teknologidirektör, CTO, professor Matti Kleimola går i pension 1.5.2006 då han uppnår pensionsåldern enligt arbetsavtalet. Professor Kleimola kommer att fortsätta som direktionens rådgivare i frågor som anknyter till teknologin inom branschen.

© 2020 Wärtsilä