Wärtsilä publicerar Sjöfartsscenarier för år 2030

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
8 september 2010 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har banat väg för skapandet av Sjöfartsscenarierna 2030 som ger en bild av hur sjöfarten kan se ut om tjugo år. Dessa scenarier hjälper företag, stater och organisationer med sjöfartsanknytning med långsiktigt strategiskt tänkande i en värld som snabbt förändras. Arbetet med Sjöfartsscenarierna resulterade i tre olika framtidsscenarier: Rough Seas (Sjögång), Yellow River (Gula Floden) och Open Oceans (Öppna Hav).

Scenarier kan användas för att beskriva en komplicerad omgivning. Den moderna sjöfartsindustrin är ett globalt pussel bestående av många bitar som tillsammans möjliggör samarbete över hela världen. Sjöfarten har en stor daglig inverkan på människors liv eftersom 90 procent av världens handelsvaror fraktas till sjöss. Sjötransport är dessutom det mest effektiva och det renaste sättet att transportera varor över långa sträckor.

Sjöfartens framtid styrs av ekonomiska krafter, den tekniska utvecklingen, geopolitiska trender, energiresurser, sociala värderingar, miljömässiga aspekter och sjöfartsindustrin själv. Bara under de senaste åren har väsentliga förändringar skett. Inverkan på företag, stater och människors dagliga liv kommer att bli betydande.

”I dagsläget är sjöfarten det effektivaste och miljövänligaste sättet att transportera varor över längre sträckor och Wärtsilä vill bidra till att sjöfarten behåller den positionen även i framtiden”, säger Jaakko Eskola, direktör för Wärtsilä Ship Power. ”Som en framstående leverantör av marina lösningar vill Wärtsilä dela med sig av dessa scenarier till sina intressegrupper för att tillsammans med dem arbeta fram nya strategier och samarbetsformer. Hur det i framtiden verkligen kommer att se ut beror på de beslut vi fattar, både tillsammans och individuellt.”

Komplicerad värld sammanfattad i tre scenarier

Wärtsiläs Sjöfartsscenarier 2030 framställdes genom att kombinera omfattande expertkunskap, högklassig research, hårt arbete, engagemang och en smula fantasi. En analysering av stora mängder information genererade tre möjliga scenarier.

WÄRTSILÄS SJÖFARTSSCENARIER 2030 I KORTHET

Tre olika framtidsscenarier och hur de kan se ut:

Rough Seas (Sjögång)
I scenariot Rough Seas råder det brist på resurser. Välfärden fördelas ojämnt mellan olika länder vilket leder till spänningar. Klimatförändringen leder till ytterligare påfrestningar. Nya handelsvägar uppstår till följd av två viktiga utvecklingsfaktorer: ett ökat antal bilaterala avtal och industrierna flyttar till resursrika områden. Hela logistikkedjan optimeras på regionnivå och nationella stater kontrollerar hamnar. Mängden vatten och jordbruksprodukter som transporteras har ökat betydligt. De globala anspänningarna har ökat behovet av väpnade eskorter, även till sjöss.

Yellow River (Gula Floden)
I scenariot Yellow River dominerar Kina den globala arenan ekonomiskt, geopolitiskt och vad gäller sjöfarten. Kina är inte längre världens billigaste tillverkningsland. Istället har den arbetar- och resursintensiva tillverkningen flyttats till Afrika och andra asiatiska länder. Den ekonomiska tillväxten är betydligt långsammare i västvärlden och klimatförändringen hanteras enbart på regional nivå. Merparten av de stora rederierna har kinesiska ägare och handelsvägarna växlar utifrån det kinesiska näringslivets behov. Nya hamnar byggs i Afrika, östra Ryssland och Indien och de kinesiska hamnarna har förvandlats till sofistikerade och integrerade logistiska center.

Open Oceans (Öppna Hav)
Open Oceans speglar en starkt globaliserad värld. Globala megaföretag och megastäder har tagit makten över nationsstaterna. Regeringarna samarbetar kring regleringen av klimatfrågor och frihandelsprotokoll. Klimatförändringen ses som en möjlighet och att uppfinna miljövänliga lösningar har blivit en livsstil. I det här scenariot regerar logistiken. De flesta varor transporteras mellan megastäder och områden med gott om resurser, till exempel rent vatten, livsmedel och energi. De miljömässiga utmaningarna har bidragit till att nya fartygstyper utvecklats och fartyg för avsaltning, avfallshantering och återvinning ligger förankrade utanför megastäderna. Hållbara kryssningssemestrar är en växande trend.

Wärtsiläs Sjöfartsscenarier 2030 finns på www.wartsila.com/shippingscenarios
Du kan även följa våra Twitter-feeds på www.twitter.com/shipping2030

Bilder:

Algae harvesting vessel for the open oceans scenario.
Algae 1
Algae 2
Algae 3

Megabox carrier for yellow river scenario
Container 1
Container 2
Container 3
Container 4

Water carrier for the rough seas scenario
Tanker 1
Tanker 2
Tanker 3

Bilder från presskonferens:

Bild 1
Wärtsilä has pioneered in the creation of the Shipping Scenarios 2030, which describe what shipping could look like in twenty years. From the left: Mr Oskar Levander, Head of Conceptual Design, Ship Power, Ms Andrea Hernandez, General Manager, Ship Power Business Intelligence and Mr Jaakko Eskola,Group Vice President, Ship Power

Bild 2
"As the leading marine solution provider, Wärtsilä wants to share the scenarios with stakeholders for mutual generation of new strategies and modes of cooperation. What the future will look like in reality depends on the decisions we all make, together and individually" says Mr Jaakko Eskola,Group Vice President, Ship Power.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jaakko Eskola,
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Andrea Hernandez
General Manager, Ship Power Business Intelligence
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5552
andrea.hernandez@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä