Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 8.3.2012

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
8 mars 2012 kl 18:15 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 0,90 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 13.3.2012 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 20.3.2012.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 60.000 euro/år
- vice ordförande 90.000 euro/år
- ordförande 120.000 euro/år
Dessutom betalas varje ledamot 400 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i nominerings- och ersättningskommittén betalas 500 euro per kommittémöte där medlem varit närvarande och för varje medlem i revisionskommittén betalas 1.000 euro per kommittémöte där medlem varit närvarande, till mötets ordförande betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, dipl.ing. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ing. Gunilla Nordström, ekonomidirektör Markus Rauramo och verkställande direktör Matti Vuoria.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning. Till revisor för år 2012 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier
Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut. Styrelsen bemyndigades att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Besluten fattades utan röstning.
Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/investerare senast från och med 22.3.2012.

© 2020 Wärtsilä