Wärtsilä inleder samarbete med GoodFuels Marine och Boskalis om biobränslen för marinsektorn

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
7 oktober 2015 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Ett konsortium bestående av Wärtsilä, GoodFuels Marine och Boskalis kommer att leda ett tvåårigt pilotprojekt med målet att snabba upp utvecklingen av hållbara, skalbara och prisvärda biobränslen för marinsektorn. Operatörer och ägare har i dag ingen möjlighet att välja biobränslen som en del i bränslemixen för marint bruk, vilket medför att sjöfartsbranschen saknar möjlighet att utnyttja ett miljövänligt bränslealternativ.

Projektet kommer att fokusera på att identifiera lämpliga marina biobränslen, säkra en branschcertifiering och förbereda byggstenarna för storskalig produktion. Konsortiet kommer dessutom att påbörja en studie av global skalbarhet i samarbete med ledande fartygsägare, universitet, icke-statliga organisationer, biobränsleföretag och andra intressenter inom branschen. Målet är att identifiera konkreta möjligheter att utöka distributionen till världens kommersiella handelsflottor.

Konsortiet kommer att testa ett flertal kommande generationers biobränslen baserade på industriellt avfall vid Wärtsiläs laboratorium i Vasa, Finland, innan de första testerna till havs görs ombord på fartyg i Boskalis globala flotta. Målsättningen med projektet är att utveckla en hållbar bränsleblandning som kan hjälpa marinsektorn att minska sitt koldioxidavtryck (upp till 90 % jämfört med fossila bränslen). Konsortiet anser att dessa biobränslen kommer att spela en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen till nivåer som i dagsläget inte kan åstadkommas med några andra bränslen utan att man gör kapitalintensiva eftermonteringar eller att flottan byts ut.

”Wärtsilä arbetar mycket målmedvetet tillsammans med sina kunder för att hitta bättre och mer hållbara lösningar för marinmotorer. Det här är ytterligare ett utmärkt exempel på vårt målmedvetna arbete med att stöda banbrytande innovationer som ger fartygsoperatörer större flexibilitet och bättre valmöjligheter att minska sina utsläpp”, säger Roger Holm, direktör vid Wärtsilä Marine Solutions.

Theo Baartmans, operativ chef för Boskalis, som är baserat i Nederländerna och har specialiserat sig på marintjänster och muddring, kommenterar: ”Vi hyser en mycket stark tilltro till behovet av hållbara marina drop-in biobränslen och deras potential som en del av en långsiktig bränslemix. Vi ser dem som ett viktigt hjälpmedel för att öka hållbarheten i branschen. Deltagandet i detta pilotprojekt och tillhandahållandet av våra fartyg ligger helt i linje med Boskalis synsätt att söka efter innovationer som går hand i hand med hållbarhet.”

GoodFuels Marine, som är baserat i Nederländerna, har specialiserat sig på hållbara marinbränslen. Företagets koncernchef Dirk Kronemeijer tillägger: ”Vi tror att den internationella sjöfartsmarknaden nu är redo och väl positionerad att gå över till fullständigt hållbara och långsiktiga alternativa bränslen som uppfyller alla strikta standarder med avseende på teknik, ekonomi och hållbarhet. Detsamma bevittnade vi på marknaden för hållbart flygbränsle för fem år sedan. Sjöfartsbranschens sökande efter möjligheter att bidra till minskade koldioxid- och övriga utsläpp gör att vi är mycket glada över att få vara en del av ett så kraftfullt konsortium med all den expertis och motivation som krävs för att lyckas med detta vågade uppdrag.”

Så kallade drop-in biobränslen består av flytande kolväten som är funktionellt likvärdiga med raffinerade petroleumbränslen, vilket innebär att de direkt kan ersätta konventionella bränslen. I vissa fall kan minimala modifieringar av motorerna behöva göras.

Länk till bilden
Bildtext: Testmotorn för biobränsle i Wärtsiläs laboratorium i Vasa, Finland.

Mediakontakter:

Henrik Wilhelms
Direktör, säljstöd
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 40 501 0629
henrik.wilhelms@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä