Kallelse till Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma 15.3.2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
7 mars 2006 kl 08:45 E. Europe Standard Time

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15 mars 2006 kl. 16.00 i kongressviten i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1
De ärenden som enligt §12 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

2
Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier

a)
Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som bolaget eller dess dotterbolag äger inte får överstiga tio procent (10%) av bolagets aktiekapital eller det sammanlagda röstetalet tio procent (10%) av samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast genom offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.

Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivesystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

b)
Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst tio procent (10%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen besluter om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivesystem.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

Handlingar till påseende

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag för beslut i punkt 2 finns till aktieägarnas påseende en vecka före bolagsstämman på koncernledningen. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2005 är tillgänglig från den 6 mars 2006 på bolagets koncernledning, John Stenbergs strand 2, 00530 Helsingfors samt på bolagets Internet-sidor www.wartsila.com.

Årsredovisningen samt kopior av ovannämnda dokument och styrelsens förslag sänds per post till aktieägare på begäran och de finns även tillgängliga på bolagsstämman.

Val av styrelseledamöter

Aktieägare, som representerar över 40% av aktiernas röstetal, har meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman 15.3.2006 att antalet styrelsemedlemmar befästes till sju (7) och att till styrelsemedlemmar välja följande personer: verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. De har alla gett sitt samtycke till uppgiften.

Val av revisor

Styrelsen rekommenderar efter att ha konkurrensutsatt olika revisionssamfund att CGR-samfundet KPMG Oy Ab väljs till revisor för räkenskapsperioden 2006. Samfundet har gett sitt samtycke till uppgiften.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast 3.3.2006 har antecknats som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast 10.3.2006 kl. 16.00 skriftligt under adressen Wärtsilä Oyj Abp, Aktieägarregistret, PB 196, 00531 Helsingfors, per e-post yk@wartsila.com, per fax 010 7095 283 eller per telefon (vardagar kl. 10.00 – 14.00) 010 7095 282/Rahola. Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång fredagen den 10.3.2006 kl. 16.00.

Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i normal dividend för räkenskapsåret 2005 utbetalas 0,90 euro per aktie samt i extradividend 0,60 euro per aktie dvs. totalt 1,50 euro per aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 20.03.2006 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 27.3.2006.

Helsingfors den 6 februari 2006

STYRELSEN

 

© 2020 Wärtsilä