Bokslutskommunike 2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
7 februari 2006 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs rörelseresultat steg till 224,3 miljoner euro (112,0)

Power-affärsområdenas lönsamhetsmålsättning 8,0 % uppnåddes

Koncernens rörelseresultat steg till 224,3 miljoner euro (112,0)
Resultatet per aktie steg till 1,80 euro (1,42)
Koncernens omsättning ökade till 2.638,8 miljoner euro (2.478,2)

Power-affärsområdena
- Rörelseresultatet på 202,5 miljoner euro (87,7) var det bästa genom tiderna
- Lönsamheten var förenlig med det uppställda målet på 8,0 % (3,9) tack vare den goda utvecklingen under det sista kvartalet
- Orderstocken på 2.905,7 miljoner euro (1.855,3) var den största i Wärtsiläs historia.

På basen av den goda orderboken förväntas omsättningen öka med t.o.m. 20% under innevarande år. Lönsamhetsnivån som uppnåddes år 2005 bevaras.

Som dividend föreslår styrelsen 0,90 euro/aktie, samt som extradividend 0,60 euro/aktie, dvs. sammanlagt 1,50 euro/aktie.

”Det mångåriga och målmedvetna arbetet att förbättra resultatet har burit frukt, och målsättningarna har uppnåtts enligt tidtabellen. Den stora orderstocken och det goda läget på marknaden skapar en mycket god grund för fortsatt tillväxt och ytterligare resultatförbättringar”, säger koncernchef Ole Johansson.

WÄRTSILÄKONCERNEN I KORTHET
CENTRALA HÄNDELSER ÅR 2005

Tillväxten i världshandeln på Wärtsiläs centrala marknader har resulterat i ett ökande behov av sjötransporter. Av den orsaken har efterfrågan på fartyg varit livlig under de senaste åren, och varvens orderstock ligger på en hög nivå. Den kraftiga tillväxten ökar också elkonsumtionen, vilken har varit betydande i utvecklingsländer. Det höjda oljepriset gynnar framför allt produkter med hög verkningsgrad. Wärtsilä har lyckats dra nytta av konjunkturerna tack vare sitt konkurrenskraftiga produktsortiment. Ett tecken på detta är ökningen i marknadsandelar. År 2005 fick Wärtsilä ett rekordantal nya beställningar. Även orderstocken låg på rekordnivå vid slutet av året.

Koncernens rörelseresultat steg till 224,3 miljoner euro (112,0). Power-affärsområdenas resultat, 202,5 miljoner euro (87,7), var det bästa i bolagets historia. Lönsamheten var förenlig med de uppställda målen och uppgick till 8,0%.

I enlighet med sin strategi fortsatte bolaget att utveckla affärsområdena Ship Power och Service genom företagsförvärv och genom en starkare position i Asien. Inom Kraftverk, där fokus ligger på lösningar för decentraliserad energiproduktion, har Wärtsiläs strategi gett resultat, och i synnerhet på marknaden för gaskraftverk har framgången varit betydande.

ÖVERGÅNGEN TILL DEN INTERNATIONELLA RAPPORTERINGSSTANDARDEN (IFRS)

Från 1.1.2005 har Wärtsilä följt de internationella IFRS-rapporteringsstandardena. Jämförelsetalen för 2004 har omräknats så att de är förenliga med IFRS-standarderna. Jämförelsetalen i femårstabellerna för åren 2001-2003 presenteras enligt finländsk praxis. Information om hur övergången påverkar balans- och resultaträkningen gavs i meddelandet som Wärtsilä publicerade 18.3.2005 och som kan läsas på bolagets webbplats www.wartsila.com. Standarden IAS 39 Finansiella instrument har tillämpats från och med 1.1.2005. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital uppgick 1.1.2005 till +42,7 miljoner euro och effekten av investeringar som kan säljas till +141,5 miljoner euro. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital 31.12.2005 var -10,1 miljoner euro och effekten av investeringar som kan säljas var +157,1 miljoner euro.

KONCERNSTRUKTUR

Utvecklingen av koncernen från en mångbranschkoncern till en koncern som levererar kraftlösningar slutfördes under våren 2005. I början av maj blev Imatra Steel en del av det nya stålbolaget Oy Ovako Ab. Wärtsiläkoncernen består således av Power-affärsområdena, som består av Ship Power, Service och Kraftverk. Ovako har sammanställts som intressebolag från 1.5.2005. Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab är 26,5 %. I bokslutet för år 2005 har Imatra Steel konsoliderats som dotterbolag för de fyra första månaderna.

STRATEGI – ÅTGÄRDER SOM STÖDER TILLVÄXTMÅLET

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Samtidigt utvecklar Wärtsilä allt mer avancerade teknologier som gynnar både kunderna och miljön. Wärtsiläs vision är att vara den mest uppskattade partnern för alla sina kunder.

Wärtsilä vill bevara sin ledande ställning inom kraftsystem för fartyg och fortsätta att växa. För kundens anläggning erbjuds marknadens bästa ekonomi  och tillförlitlighet under anläggningens livscykel. Det här möjliggörs genom ett integrerat utbud av produkter och tjänster som uppfyller kundens behov runt om i världen.

Wärtsilä växer också genom att utöka sitt sortiment med nya produkter och tjänster i synnerhet inom automation, elektronik och fartygskonstruktion. Målet är både organisk tillväxt samt tillväxt genom samarbetsavtal och företagsförvärv.

Kunderna på servicemarknaden erbjuds även servicestöd för andra än av Wärtsilä tillverkade fartygsanordningar samt totalunderhållstjänster för fartyg i centrala hamnar.

På den växande fartygskonstruktionsmarknaden i Asien har Wärtsilä förstärkt och kommer även i fortsättningen att förstärka sin närvaro inom underleveranser, produktion och livscykelbaserat kundstöd. Wärtsilä ingår samarbetsavtal både inom ramen för den nuvarande affärsverksamheten och inom nya tillväxtområden.

Inom Kraftverk är Wärtsiläs mål att ytterligare förstärka den globala marknadspositionen inom decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä erbjuder kraftverkslösningar som baserar sig på olje-, gas- och flerbränslemotorer samt biokraft. Wärtsiläs konkurrensfördel baserar sig på kraftverkens höga verkningsgrad i kombination med operativ flexibilitet. Detta ger kundens investering en högre avkastning också i tider med stigande eller volatila bränslepriser.

Den förväntade tillväxten på marknaden för gaskraftverk i industriländerna har börjat. Wärtsiläs gas- och flerbränslekraftverk har visat sig vara konkurrenskraftiga och har därför blivit föremål för ett växande intresse. Inom tjockoljedrivna kraftverk fokuserar Wärtsilä på noggrant definierade segment med största marknadspotentialen.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2005

År 2005 genomförde Wärtsilä flera åtgärder som förstärker Ship Power- och Serviceaffärsområdenas ledande ställning globalt.

- Tillverkningen av styrpropellrar inleddes i Kina i juni; de första leveranserna ägde rum i september.
- Tillverkningen av reduktionsväxlar i Indien utvecklades planenligt.
- Byggandet av en ny fabrik inleddes i Shanghai. Fabriken byggs för ett bolag som ägs 50/50 av Wärtsila och China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Bolaget skall tillverka dieseldrivna Wärtsilä- generatorer, som används som hjälpmotorer ombord på fartyg. Tillverkningen förväntas börja under försommaren 2006.
- En strategisk allians ingicks med Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) inom området för tvåtaktsmotorer.
- Planeringen av två nya Wärtsilä RT-flex-motorer inleddes tillsammans med Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI). Motorerna kommer att provköras vid HHI:s produktionsfaciliteter.
- Wärtsilä förvärvade en andel på 12,5 % i bolaget Aker Arctic Technology Inc. Bolaget erbjuder fartygsplaneringstjänster till varv, rederier och offshoreföretag med verksamhet i arktiska vatten.
- Wärtsilä tog över servicen av DEUTZ–marinmotorer av tyska DEUTZ AG. Wärtsilä började serva dessa motorer och erbjuda originalreservdelar till dem i global skala 1.4.2005.
- För att utöka Serviceverksamheten grundade Wärtsilä tillsammans med estniska BLRT Grupp ett marinmotorservicebolag i Estland för att täcka den baltiska marknadens behov. Ett servicebolag grundades också i Hong Kong. I november förvärvade Wärtsilä ett bolag i Förenta staterna. Bolaget har specialiserat sig på service av automations- och reglersystem för gas- och dieselmotorer.

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

Det genomsnittliga årliga tillväxtmålet för koncernens omsättning är 6-7 %. Tillväxtmålet för affärsområdena Ship Power och Kraftverk är 4%, och tillväxtmålet för affärsområdet Service är 10-15 %. Wärtsiläs målsättning i fråga om rörelsevinsten (EBITA) är 8 % av omsättningen med beaktande av konjunkturväxlingar.

ORDERSTOCKEN PÅ EN HISTORISKT HÖG NIVÅ

Wärtsilä fick ett rekordantal nya order. Orderingången uppgick till 3.491,1 miljoner euro (2.791,4), tillväxten var 25,1%. Flest order mottogs av affärsområdet Ship Power där orderingången var 84,7 % högre än föregående år. Hela årets orderingång för affärsområdet Kraftverk sjönk med 15,1 %, men ökade dock märkbart under årets andra hälft. Orderingången för affärsområdet Kraftverk under jämförelseåret kan dock betraktas som exceptionellt hög på grund av en stor engångsaffär.

Vid slutet av år 2005 låg orderstocken på den högsta nivån genom tiderna och uppgick till 2.905,7 miljoner euro (1.855,3). Tillväxten var 56,6 %.

OMSÄTTNINGEN ÖKADE

Wärtsiläkoncernens omsättning steg till 2.638,8 miljoner euro (2.478,2). Omsättningen för Power-affärsområdena steg till 2.520,3 miljoner euro (2.224,7). Tillväxten jämfört med föregående år var 13,3 %. Omsättningen för Power-affärsområdena ökade framför allt på grund av de omfattande leveranserna av marinmotorer och propellersystem mot slutet av året och den kraftiga tillväxten inom Service.

Imatra Steels omsättning på 119,0 miljoner euro har konsoliderats för fyra månader (254,4).

RESULTATET FÖRBÄTTRADES OCH LÖNSAMHETSMÅLET UPPNÅDDES

Koncernens rörelseresultat steg till 224,3 miljoner euro (112,0). Resultatet för jämförelseåret belastades med en omstruktureringsreservering, där 66,0 miljoner euro från år 2003 överfördes till år 2004 i enlighet med IFRS:s redovisningsprinciper. Koncernens lönsamhet (EBITA) var 8,5% (4,5).

Power-affärsområdenas andel av koncernens rörelseresultat var 202,5 miljoner euro (87,7). Power-affärsområdenas lönsamhet (EBITA) steg i enlighet med målsättningarna till 8,0 % (3,9).

I koncernens rörelseresultat ingår Imatra Steels resultat på 21,8 miljoner euro för fyra månader. Intressebolaget Oy Ovako Ab:s resultatandel för maj-december (10,4 miljoner euro) presenteras under rörelsevinsten som andel av intressebolagens resultat. Oy Ovako Ab:s resultat belastas med en omstruktureringsreservering på 25 miljoner euro.

De finansiella posterna uppgick till -23,4 miljoner euro (-3,7). Nettoräntorna var -11,9 miljoner euro (-9,5). Ökningen beror på en svag ökning i lånebeloppet och räntenivån. Ökningen i övriga finansiella kostnader beror på ränteskillnader för derivat till ett belopp av -9,4 miljoner euro (0,5). Av dessa är största delen ränteskillnader i valutaterminer denominerade i US-dollar som ökat under året. Därtill har resultatförts förändringarna i marknadsvärdet på valutaoptioner och räntederivat på -3,8 miljoner euro (0), vars säkringar inte varit effektiva enligt IAS 39. De finansiella posterna inkluderar dividender till ett belopp av 7,2 miljoner euro (8,8), varav de största posterna var dividender från Sampo Oyj Abp och Assa Abloy Ab (publ).

Koncernens resultat före skatter var 212,4 miljoner euro (217,3 ). I resultatet för jämförelseåret ingår en försäljningsvinst på 107,7 miljoner euro från försäljning av aktier i Assa Abloy AB.

Koncernens skatter uppgick sammanlagt till 44,0 miljoner euro (86,1), varav räkenskapsperiodens inkomstskatter utgjorde 42,4 miljoner euro (62,4).

Räkenskapsperiodens resultat var 168,4 miljoner euro (131,3).

Resultatet per aktie förbättrades till 1,80 euro (1,42). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROI) var 18,0% (18,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,3% (15,0).

GOD FINANSIELL STÄLLNING

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten var 76,0 miljoner euro (220,1). Den finansiella ställningen var god. Under början av året bands rörelsekapital i halvfärdiga leveranser till följd av ökade leveransvolymer. Rörelsekapital bands också i den ökade DEUTZ-affärsverksamheten. Under räkenskapsåret gjordes dessutom betalningar mot omstruktureringsreserveringar.

De likvida medlen vid årets slut uppgick till 119,6 miljoner euro (169,6). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 255,9 miljoner euro (141,6). Soliditeten var 46,6 % (40,8) och nettoskuldsättningsgraden 0,24 (0,17).

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna år 2005 uppgick till 231,1 miljoner euro (69,2 ), och de bestod av företagsförvärv på 152,2 miljoner euro (7,9) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 79,0 miljoner euro (61,3). Av investeringarna anknyter 23,2 miljoner euro till Ovako-arrangemanget. Avskrivningarna uppgick till -71,6 miljoner euro (-63,0).

Den största enskilda investeringen var köpet av marinmotorserviceverksamheten av tyska DEUTZ AG 31.3.2005. Värdet på investeringen inklusive kostnader i anslutning till förvärvet uppgick till 115,6 miljoner euro, varav lagervärdet var 8 miljoner euro. Skillnaden har huvudsakligen hänförts till immateriella anläggningstillgångar. Affärsverksamheten har konsoliderats i balansräkningen 31.3.2005.

Forsknings- och utvecklingsutgifterna uppgick till 70,1 miljoner euro (73,4), dvs. 2,7% (3,0) av omsättningen.

INNEHAV

Wärtsilä äger 17.270.350 stycken B-aktier i Assa Abloy, dvs. 4,7 % av samtliga aktier i Assa Abloy. Marknadsvärdet för Assa Abloys B-aktie var 125 SEK 31.12.2005. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden, 229,9 miljoner euro.

Det nya stålbolaget Oy Ovako Ab grundades 1.5.2005. Wärtsiläs innehav i bolaget är 26,5 %. Balansvärdet för innehavet vid slutet av räkenskapsperioden var 106,1 miljoner euro. Därtill har Wärtsilä beviljat Ovako ett delägarlån på 21,2 miljoner euro. Som intressebolagsresultat har Wärtsilä redovisat 10,4 miljoner euro för perioden 5-12/2005. Resultatet belastas med en omstrukturerings-reservering på 25 miljoner euro som Ovako gjort.

År 2005 avyttrade Wärtsilä förvaltningsfastigheter och bostadsaktier för sammanlagt 19,3 miljoner euro (14,7), vilket resulterade i en försäljningsvinst på 9,8 miljoner euro (9,8). Bokföringsvärdet på fastigheter var vid slutet av året 17,2 miljoner euro (14,2).

PERSONAL

Under räkenskapsåret hade koncernen i medeltal 12.049 (12.361) anställda. Vid slutet av räkenskapsåret uppgick antalet anställda till 12.008 (12.475). Antalet anställda ökade mest inom Service; till följd av DEUTZ-avtalet ökade personalen med 170 personer. På grund av nedläggningen av tillverkningen i Åbo minskade personalen med 359 personer under det första kvartalet. I Vasa har personalen ökat under året med 198 personer. Överföringen av Imatra Steel till Ovako minskade antalet anställda med 1.279.

HÅLLBAR UTVECKLING

Koncernens rapport om hållbar utveckling publiceras som en del av årsredovisningen. I den finns information om det arbete som görs för att förbättra produkternas miljöegenskaper och för att minska produktionens miljöpåverkningar.

OPTIONSPROGRAM

Wärtsilä har optionsprogram från åren 2001 och 2002, som riktats till koncernens nyckelpersoner. Bolagets styrelse beslöt 3.2.2005 att ansluta optionsrätterna från år 2001 till värdeandelssystemet. Handeln med dessa optionsrätter inleddes på huvudlistan vid Helsingfors Börs 7.3.2005. Handel med optionsrätterna för optionsprogrammet från år 2002 har bedrivits vid Helsingfors Börs sedan 2004.

Ordinarie bolagsstämmans beslut om en extra dividend på 0,45 euro/aktie sänkte teckningspriset för Wärtsiläs B-aktie med den extra dividendens belopp i enlighet med villkoren i optionsprogrammen 2001 och 2002. Teckningspriset enligt optionsprogrammet 2001 är således 16,70 euro per aktie medan teckningspriset enligt optionsprogrammet 2002 är 9,50 euro per aktie.

ÄNDRINGAR I ÄGARSTRUKTUREN

Fiskars Oyj Abp meddelade 14.6.2005 att bolaget sålt 4 miljoner Wärtsilä-aktier i serie B. Före försäljningen ägde Fiskars 7.482.300 stycken Wärtsilä-aktier i serie A och 11.165.800 aktier i serie B, vilka motsvarade 28,2% av röstetalet i Wärtsilä och 20,1% av aktierna. Efter försäljningen sjönk Fiskars andel av aktierna till 15,8% och andelen av röstetalet till 26,9%. I december ökade Fiskars sitt innehav av A-aktier så att dess innehav vid räkenskapsårets slut uppgick till 8.561.676 stycken Wärtsilä-aktier i serie A och 7.165.800 stycken i serie B, vilket motsvarar 30,6% av rösterna och 16,8% av aktierna.

BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämman beslöt 21.3.2005 att i enlighet med styrelsens förslag dela ut en dividend på 0,45 euro och en extra dividend på 0,45 euro per aktie, dvs. sammanlagt 0,90 euro.

Bolagsstämman beslöt att välja sju ledamöter till styrelsen. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

STYRELSEN

Till ordförande valde styrelsen Antti Lagerroos och till vice ordförande Göran J. Ehrnrooth. Styrelsen har en revisionskommitté samt en utnämnings- och premieringskommitté. Revisionskommitténs ordförande är Antti Lagerroos, och de övriga medlemmarna är Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria. Utnämnings- och premieringskommitténs ordförande är Antti Lagerroos, och de övriga medlemmarna är Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Under räkenskapsåret har sammanlagt 1.556.499 Wärtsilä-aktier i serie B tecknats på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002. På basis av teckningarna har aktiekapitalet höjts med sammanlagt 5.447.746,50 euro. Efter höjningen är aktiekapitalet 329.374.906,00 euro.

Ordinarie bolagsstämman 21.3.2005 gav styrelsen fullmakt att för ett år framåt förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i proportion till antalet aktier i aktieserierna så att aktiernas sammanlagda nominella värde och deras röstetal uppgår till högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten har inte utnyttjats.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

POWER-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT; Ship Power, Service och Kraftverk
Ship Power

Rekordantal order
Livlig efterfrågan på marknaden

Inom skeppsbyggnad fortsatte högkonjunkturen år 2005. Antalet nya fartygsbeställningar under första halvåret överskred till och med antalet fartygsbeställningar vid motsvarande tidpunkt under de två föregående åren. Även om fartygsbeställningarna mätt i tonnage minskade mot slutet av året låg hela årets antal fartygsbeställningar på en god nivå. Sammanlagt 1.850 (2.012) nya fartyg beställdes under året. Trenden mot mindre fartyg gynnar Wärtsilä.

Minskningen i antalet order riktades främst mot tank- och bulklastfartyg. Inom containerfartyg gick trenden från stora till mindre fartyg. Inom offshoresektorn var antalet order betydligt högre än föregående år. Perioden var livlig också för passagerar- och fraktfartyg. Sammanlagt 11 kryssningsfartyg beställdes under 2005, och således bevarades den goda ordernivån.

Globalt sett har Asien redan i åratal varit den ledande världsdelen inom skeppsbyggnad. År 2005 gick Kina förbi Japan i fråga om fartygsorder. Mätt i antalet order ligger Kina redan mycket nära Korea, som dock fortfarande är den ledande tillverkaren av stora fartyg och den största skeppsbyggaren i världen mätt i tonnage.

Den tillverkning som Wärtsilä inlett i Kina siktar på att utvidga affärsverksamheten i Asien och i synnerhet på den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina.

Ett utmärkt år för Ship Power

Wärtsilä tog emot ett rekordantal order på kraftsystem och marinmotorer för fartyg. Nya order registrerades jämnt under hela året, och orderingången uppgick till 1.545,3 miljoner euro (836,7), dvs. 84,7 % mer än föregående år. Av samma orsak låg även orderstocken vid slutet av året på en ny rekordnivå, dvs. 1.658,5 miljoner euro (812,7).

Omsättningen ökade med 12,5 % till 710,3 miljoner euro (631,2). Den höga orderingången under de senaste 18 månaderna återspeglades ännu inte i omsättningen för år 2005, men den kommer att påverka den under de följande tre åren. Under det sista kvartalet ökade omsättningen kraftigt, tillväxten var 31,4 %. Detta beror på att stora leveranser inträffade mot slutet av året. Wärtsilä levererade medelvarviga marinmotorer till en sammanlagd effekt på 1.760 MW (1.474). Licenstillverkarna levererade lågvarviga marinmotorer till en sammanlagd effekt på 3.577 MW (3.053).

År 2005 hade Wärtsilä framgång inom flera sektorer. Tillväxten fortsatte på marknaden för LNG-fartyg, och Wärtsiläs flerbränslelösningar etablerade sig som ett seriöst alternativ på det här området. Till de mest betydande beställningarna hörde AP Möllers och Kawasaki Kisen Kaishas order på 24 Wärtsilä 50DF-motorer i slutet av mars.

Aktiviteten inom offshoresektorn var livlig under hela året. Wärtsilä fick flera betydande beställningar till både oljeplattformar och stödfartyg. I flera offshoreprojekt, liksom också inom andra sektorer, levererar Wärtsilä förutom huvudmotorer även hela propulsionssystemet. Försäljningen av helhetslösningar ökade kraftigt 2005, och redan över hälften av de sålda projekten omfattar flera komponenter från sortimentet. Ett bra exempel är ordern på 32 motorer och 16 styrpropellrar till danska AP Möller-Maersk A/S:s oljeplattformar, som byggs av Singapore baserade Keppel FELS Ltd.

Framgången för RT-flex 50–motorn, som Wärtsilä och Mitsubishi utvecklat tillsammans, fortsatte i form av nya order och de första leveranserna där motorn installeras som huvudmotor på bulklastfartyg och tankfartyg. Parterna fortsätter det lyckade samarbetet i form av en strategisk allians.

I ett samföretag för propellerproduktion i Kina ökade den årliga kapaciteten från 1.000 ton till 2.000 ton, och samtidigt höjdes maximistorleken på propellrarna.

En ny styrpropellerfabrik byggdes och produktionen inleddes i Wuxi, Kina. Maskinerna och fastigheten i styrpropellerfabriken i Heerlen i Holland såldes och personalen övergick till ett annat bolag i december. En ny produktionsenhet för medelstora växlar grundades vid Wärtsiläs fabrik i Khopoli, Indien.

Propellerverksamheten utvecklades fortfarande kraftigt. Traditionellt har Wärtsilä haft en stark ställning inom stora propellrar med justerbara blad. År 2005 riktades efterfrågan mot mindre propellrar, och därför sjönk Wärtsiläs marknadsandel till 40 % (50). Trots att marknadsandelen inom propellrar med fasta blad minskade från 9 % till 6 % var Wärtsiläs position stabil tack vare propellertillverkningen som inleddes i Kina.

Wärtsiläs affärsverksamhet inom tätningar hade ett framgångsrikt år. Bolaget lanserade nya produkter på marknaden och kunde öka sin marknadsandel i synnerhet inom läpptätningar.

Motorernas marknadsandel ökade

Under år 2005 var marknadsutvecklingen inom både lågvarviga och medelvarviga motorer gynnsam för Wärtsilä. Bolagets utbud av produkter och lösningar har motsvarat efterfrågan väl, och marknadsandelen har ökat.

Enligt en utredning som Wärtsilä gjorde uppgick den totala marknaden för lågvarviga motorer till 22.703 MW (24.863). Wärtsilä ökade sin marknadsandel inom den här sektorn till 24 % (18). De två andra aktörernas marknadsandelar var 73 % och 3 %.

Marknaden för medelvarviga huvudmotorer uppgick till 6.676 MW (3.990). Wärtsilä är marknadsledare på denna marknad, andelen steg till 45 % (34). Den största konkurrentens marknadsandel var 24 % och den näst största 18 %. Den totala marknaden för medelvarviga hjälpmotorer ökade till 5.220 MW (3.544), och Wärtsiläs marknadsandel på 8 % (9) förblev nästan oförändrad.

Service
Tillväxten var fortsättningsvis kraftig

Service-affärsområdets omsättning ökade till 1.093,1 miljoner euro (936,8), dvs. tillväxt med 16,7 % jämfört med föregående år. Under det sista kvartalet ökade tillväxten till 24,3 % jämfört med året innan. Tillväxten stimulerades av reservdelsförsäljningen, underhållet av tvåtaktsmotorer, konvertering av flera motorer till gasdrift samt Ciservs kraftiga utveckling.

Wärtsilä tog över den globala försäljningen av originalreservdelar och servicen av medelvarviga DEUTZ-marinmotorer i och med köpet av tyska DEUTZ AG:s servicebestånd av marinmotorer på 12.500 MW. Efter affären omfattar Wärtsiläs servicebestånd motorer med en sammanlagd effekt på nästan 150 GW.

Det första globala drifts- och underhållsavtalet inom sjöfart ingicks med det tyska rederiet Reederei Blue Star GmbH. Avtalet omfattar en betydande del av drifts- och underhållstjänsterna för rederiets oceangående fartyg.

Tillståndsbaserat underhåll (CBM) som bygger på fjärrövervakning i realtid och underhåll enligt motorns faktiska skick håller på att bli ett strategiskt viktigt verktyg. I dag utnyttjas CBM-tjänster i 209 fartyg och kraftverk.

Onlinetjänsternas volym har över tredubblats jämfört med föregående år.

Wärtsiläs utbildningsenhet Wärtsilä Land & Sea Academy öppnade nya utbildningscenter på Filippinerna och i Finland. Ett tredje utbildningscenter finns i USA. Centren erbjuder utbildnings- och personalutvecklingstjänster för sjöfarts- och kraftverksbranschen.

Wärtsilä grundade ett antal nya servicebolag för att öka närvaron vid den globala sjöfartens centrala noder.

Kraftverk
Stark tillväxt i försäljningen av gaskraftverk

Wärtsiläs konkurrenskraft bygger på hög verkningsgrad

De stigande råoljepriserna år 2005 ledde till högre priser på el som producerats med olja och med en viss fördröjning även på el som producerats med naturgas. Till följd av prisstegringen förbättrades samtidigt konkurrensförmågan i kraftverk som utnyttjar tjockolja och naturgas i förhållande till lättoljedrivna kraftverk. Priset på råolja förväntas att vara högt också i fortsättningen.

Inom Wärtsiläs starka område, marknaden för tjockoljedrivna kraftverk som är koncentrerad till öar och andra svårtillgängliga områden framför allt i utvecklingsländer, är efterfrågan stabil. Dessa områden kännetecknas av en snabbt ökande elkonsumtion och ett ständigt behov av ny produktionskapacitet. I förhållanden med höga oljepriser ger den utmärkta verkningsgraden hos Wärtsiläs produkter en bättre konkurrenskraft.

Då olje- och gasindustrin fortsätter att investera i LNG-fartyg och  terminaler samt i gasnätverk, riktas efterfrågan gradvis - region för region - mot gasverk också i utvecklingsländerna. Denna marknadsutveckling ger Wärtsilä goda förutsättningar att utöka volymen och sin marknadsandel på detta traditionella marknadsområde.

Marknadens storlek och marknadsandelar

År 2005 uppgick den globala marknaden för olje- och gaskraftverk inom effektområdet för Wärtsiläs kraftverk till 10.300 MW. På denna marknad koncentrerar sig Wärtsilä på gas- och tjockoljekraftverk.

År 2005 ökade den globala marknaden för gaskraftverk med 13 % till 7.600 MW. Orderingången för tjockoljekraftverk sjönk till genomsnittsnivån 1.921 MW efter rekordåret 2004 (2.533 MW).

Enligt statistik i tidskriften Diesel and Gas Turbine var Wärtsiläs marknadsandel 44 % (71 %) under perioden juni 2004 - maj 2005 i kraftverk som drivs med tjockolja. Under jämförelseperioden var Wärtsiläs marknadsandel exceptionellt stor till följd av beställningar från Irak. Under samma period har marknaden för kraftverk med gasmotorer ökat från cirka 2.000 MW till 3.000 MW. Wärtsiläs andel av denna marknad var 19,8 % (19,3).
 
Kraftig satsning på gaskraftverksmarknaden

Inom Kraftverk var orderingången hög år 2005, och i synnerhet den senare hälften av året var bra. Orderingången uppgick till sammanlagt 865,2 miljoner euro (1.019,5). Nedgången i orderingången från år 2004 härrör från två exceptionellt stora beställningar under jämförelseåret. Under det fjärde kvartalet ökade orderingången till 346,6 miljoner euro (211,7), dvs. en ökning med 63,7 % jämfört med jämförelseperioden.

Vid årets slut var orderstocken 943,9 miljoner euro (752,4), vilket är rekordhögt och 25,5 % högre än vid slutet av år 2004.

Kraftverk-affärsområdets omsättning ökade med 9,0 % till 710,3 miljoner euro (651,9). Omsättningen fördelades jämnare över året än någonsin tidigare. Under det sista kvartalet var omsättningen 193,7 miljoner euro (283,0), dvs. 31,6 % lägre än under jämförelseperioden. Detta beror på hur projektleveranserna placerar sig tidsmässigt.

År 2005 levererade Wärtsilä kraftverk till en sammanlagd effekt på 1.607 MW (1.363). Detta omfattar 973 MW oljekraftverk (1.005) och 634 MW (358) gaskraftverk. Inom ramen för nya kraftverksbeställningar var ökningen 40 % för gaskraftverkens del.

De största beställningarna av tjockoljekraftverk kom från Brasilien, Saudiarabien och Senegal. Från Italien erhölls en biooljekraftverksbeställning. De viktigaste gaskraftverksbeställningarna kom från Azerbajdzjan, Indien och Pakistan. De viktigaste beställningarna av biobränsledrivna kraftverk kom från Sverige och Belgien.

Beställningen från Azerbajdzjan omfattar fem gaskraftverk. Det första gaskraftverket, som utnyttjar W50DF-motorer, levererades till Turkiet med gott resultat.

MOTORTILLVERKNING

Under år 2005 slutfördes överföringen av motortillverkningen från Åbo till Trieste. Nu har tillverkningen av fyrtaktsmotorer koncentrerats till två fabriker, Vasa i Finland och Trieste i Italien. Det nuvarande produktionskonceptet ger en betydande flexibilitet och tillväxtmöjligheter också vid större efterfrågan. Den existerande orderstocken ger fabrikerna full produktion fram till mitten av år 2007.

Under år 2005 genomfördes olika utvecklingsprojekt för att förbättra kvaliteten på produkterna, öka leveranssäkerheten och förbättra förmågan att konkurrera med kostnaderna. I mitten av år 2006 öppnas en ny monteringsfabrik i Shanghai, Kina. Den kommer att tillverka Wärtsilä Auxpac-motoraggregat, som används som hjälpmotorer.

Mätt i effekt levererade Wärtsilä sammanlagt 3.367 MW (2.837) fyrtaktsmotorer, som hade tillverkats i de egna fabrikerna.

FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING

Avsikten med forskningen och produktutvecklingen inom motortillverkningen är att ytterligare utveckla nya motorversioner och tillämpa Common Rail-insprutningsteknologi för utbudet av både 2- och 4-taktsmotorer.

Organisationen har omarbetats, och produktutvecklingen av 2-taktsmotorer och 4-taktsmotorer har koncentrerats till en enhet med globalt ansvar för produktutveckling av motorer samt utvecklingsprojekt för motorer och automatisering av dem.

Den första RT-flex50-motorn, som utvecklades i samråd med Mitsubishi Heavy Industries, startades i juni och togs i drift i december. RT-flex96C motorn har vidareutvecklats och ger nu både bättre verkningsgrad och mindre utsläpp. Utvecklingen av RTA/RT-flex82 motorn har inletts i samråd med Hyundai Heavy Industries. Målet är att starta den första motorn i slutet av år 2007. Serien Wärtsilä 46F motorer har vidareutvecklats så att motorn lämpar sig för ett större segment på marknaden.

I juni inleddes ett forsknings- och produktutvecklingsprogram i samråd med flera finländska universitet och forskningsanstalter. Målet är att utveckla en motor i följande generation. Motorn skall ha högre verkningsgrad, ge mindre utsläpp, vara lättare och ha lägre kostnader än de tidigare motorerna. Målet är hela tiden att utveckla teknologi, som är miljövänligare och som motsvarar kundernas behov.

Propulsionsverksamheten koncentrerar sig på att förbättra verkningsgraden för propellrar i synnerhet för de mindre propellrarna med fasta blad. Utvecklingen av en ny vattenjetpropulsionsserie med hög verkningsgrad inleds liksom även utvecklingen av en ny vattensmord tätningslösning.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN

Wärtsilä köpte den 2 februari bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. AKPAS levererar kraft- och automationssystem till lösningar inom olje- och gasbranschen samt sjöfart och industri. Bolaget verkar huvudsakligen inom Nordsjöområdet, och dess kunder består av stora olje- och gasbolag samt norska varv. AKPAS ligger i Stord, Norge, och bolaget har en omsättning på 28 miljoner euro och 135 anställda. Köpepriset är ca 12 miljoner euro. Affären stöder Wärtsiläs tillväxtstrategi.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN 2006

För den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 15.3.2006, föreslår styrelsen en dividend på 0,90 euro per aktie samt en extradividend på 0,60 euro, dvs. sammanlagt 1,50 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade den 31.12.2005.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den befullmäktigar styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier i A- och B-serierna i förhållandet mellan antalet aktier i respektive aktieslag, så att aktiernas sammanlagda nominella värde och det röstetal som de producerar är högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och det totala röstetalet för aktierna. För anskaffningen av egna aktier kan man endast använda sådana medel som är tillgängliga för vinstutdelning. Fullmakten gäller ett år från den tidpunkt då bolagsstämman fattar beslutet.

MARKNADSUTSIKTER 2006

Inom skeppsbyggnad har efterfrågan varit stor inom flera segment. Den försämrade utvecklingen inom vissa områden har kompenserats av tillväxt inom övriga områden, såsom offshoresektorn och marknaden för kryssningsfartyg. Det är dock klart att osäkerheten har ökat bland beslutsfattarna, och marknaden är känslig för alla signaler. På hösten började fraktnivån inom sjöfarten sjunka från sin högsta nivå. Detta och den stigande räntenivån påverkade beställningsaktiviteten. I och med att fraktnivån delvis återhämtade sig mot slutet av året kom investeringarna igång igen, men den stigande räntenivån, kapaciteten inom varvsindustrin samt tillgången på vissa komponenter är fortfarande de faktorer som har en allt större dämpande effekt på efterfrågan på fartyg. För tillfället tar de flesta varv emot beställningar för leverans år 2009 eller senare.

Beroende på otillräckligheten av varvskapaciteten och tillgången på komponenter samt den respons som Wärtsilä har fått av sina kunder bedömer bolaget att antalet fartygsbeställningar kommer att minska år 2006. Detta påverkar efterfrågan på motorer och propelleranordningar med en eftersläpning på några månader. Trots att den sammanlagda orderstocken för fartyg minskar finns det fortfarande aktiva segment på marknaden och antalet beställningar är högre än medelnivån på lång sikt. Aktiva segment är offshore, LNG och kryssningsfartyg. Denna trend gynnar Wärtsiläs produktsortiment.

Tillgången på vissa kärnkomponenter, till exempel vevaxlar, påverkar hela industrin i form av längre leveranstider. För tillfället koncentrerar sig Wärtsilä på försäljning av leveranser för åren 2007 och 2008.

Marknaden för kraftverk är fortsättningsvis aktiv. Geografiskt sett är efterfrågan fortfarande jämnt fördelad. Efterfrågan på gaskraftverk fortsätter att öka. I områden som saknar gas förblir efterfrågan på tjockoljekraftverk hög. Vid beslutsfattandet fäster man särskild vikt vid enhetspriserna på el och sålunda speciellt på verkningsgraden till följd av det höga priset på olja. Kolvmotorer ger den bästa verkningsgraden och därför gynnas dessa på marknaden.

Service fortsätter att expandera kraftigt med nya produkter och genom företagsförvärv. Wärtsilä har ett världsomspännande servicenätverk, som erbjuder mångsidiga servicetjänster, skräddarsydda lösningar och heltäckande utbildningslösningar.

UTSIKTER FÖR 2006

Efterfrågan verkar fortsätta på ett sätt som är gynnsamt för Wärtsilä under åtminstone det första halvåret 2006. Detta gäller såväl marin som energimarknaden. På basen av den goda orderboken förväntas omsättningen öka med t.o.m. 20%  under innevarande år. Lönsamhetsnivån som uppnåddes år 2005 bevaras. Omsättningen väntas fortsätta öka år 2007.

den 6 februari 2006

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

Siffrorna i denna bokslutskommuniké är oreviderade.

Bokslutskommunikén är uppgjord i enlighet med redovisnings- och värderingsprinciper enligt den internationella redovisningsstandarden (IFRS). Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005, där man redogjorde för effekterna av övergången till IFRS.

BILAGA:
Styrelsen förslag till den ordinarie bolagsstämman

EN PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENS ordnas i dag tisdagen den 7.2.2006 kl. 10.45 finsk tid i Wärtsiläs huvudkontor, John Stenbergs strand 2. Du kan också delta i den ca en timme långa engelskspråkiga konferensen genom att ringa numret 09-8248 3269, PIN-kod 504722 strax före kl. 10.45. På konferensen finns möjlighet att ställa frågor till koncernchef Ole Johansson och VVD & CFO Raimo Lind.

WÄRTSILÄ OYJ ABP

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 15.3.2006 OM FULLMAKT FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH AVVYTTRING AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman

a)  att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som bolaget eller dess dotterbolag äger inte får överstiga tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital eller det sammanlagda röstetalet tio procent (10 %) av samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast genom offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.

Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

b)  att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen besluter om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

Helsingfors den 6 februari 2006

STYRELSEN
 

© 2020 Wärtsilä