Delårsrapport januari - juni 2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 augusti 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q2 2005 PDF, 124Kb »

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET:
- Omsättningen ökade till 686,8 milj. euro (581,3)
- Rörelseresultatet förbättrades till 48,4 milj. euro (32,9)
- Power-affärsområdenas lönsamhet (EBITA) 6,7%
- Orderingången ökade med 43,1% till 841,8 milj. euro (588,3)
- Imatra Steel blev en del av Oy Ovako Ab. Andelen av intressebolagets resultat 6,7 milj. euro ingår inte i koncernens rörelseresultat

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN:
- Power-affärsområdenas lönsamhet (EBITA) 6,4%
- Orderstocken på ny rekordnivå 2.267,9 milj. euro (1.779,2)
- Servicebeståndet ökade genom förvärvet av DEUTZ marinmotorservice
- Power-affärsområdenas lönsamhet för helåret (EBITA) ca 8%

ÖVERGÅNGEN TILL INTERNATIONELLA RAPPORTERINGSSTANDARDEN (IFRS)
Wärtsilä övergick 1.1.2005 till den internationella rapporteringsstandarden IFRS. Jämförelsetalen i denna delårsrapport har justerats i enlighet med dessa. Mer information om hur övergången inverkar på balansräkningen och resultaträkningen gavs i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005 och som kan läsas på bolagets hemsida www.wartsila.com. Standarden IAS 39 Finansiella instrument har tillämpats från och med 1.1.2005. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital uppgick 1.1.2005 till 42,7 milj. euro och effekten av investeringar som kan säljas till 141,5 milj. euro. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital 30.6.2005 var -7,2 milj. euro och effekten av investeringar som kan säljas var 120,8 milj. euro.

KONCERNENS STRUKTUR UTVECKLAS
I februari undertecknade Wärtsilä, Rautaruukki och svenska SKF en avsiktsförklaring om att sammanslå sina verksamheter inom långa stålprodukter i ett samägt nytt bolag. Det slutliga avtalet undertecknades 22.4.2005. Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel blev en del av det nya bolaget. Det nya bolaget heter Oy Ovako Ab, och det har sammanställts som intresseföretag från och med 1.5.2005. Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab är 26,5%.

MÅL OCH STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier, som gynnar såväl kunder som miljö. Wärtsiläs vision är att vara alla sina kunders mest uppskattade partner.

Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin världsledande position inom affärsområdena Ship Power och Service. Detta sker genom att bredda produktprogrammet och utveckla samarbetsformerna. Wärtsiläs starka balansräkning ger möjlighet att - inom ramarna för soliditetsmålet – även växa genom företagsförvärv.

Inom affärsområdet Kraftverk är Wärtsiläs strategiska mål att fokusera på den decentraliserade energimarknaden och att fortsätta satsningarna på växande marknader, såsom gaskraftverksmarknaden.

Under rapportperioden vidtog Wärtsilä flera åtgärder som stöder de strategiska målsättningarna:

I januari grundades Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd i Kina för produktion av styrpropellrar. Bolaget är helägt av Wärtsilä. Propellerproduktionen inleddes i juni och de första leveranserna sker under förhösten. I januari fattades ett beslut om att inleda tillverkningen av reduktionsväxlar i Indien i den nuvarande fabriken i Khopoli. Projektet utvecklas enligt planerna. I januari skaffade Wärtsilä även en andel på 12,5% i Aker Arctic Technology Inc. Bolaget erbjuder fartygsplanering till varv, rederier och offshore-företag, som är intresserade av att bedriva verksamhet i arktiska områden.

I februari ingick Wärtsilä en avsiktsförklaring med kinesiska China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) om ett 50/50-ägt samföretag. Det slutliga avtalet undertecknades 21.4.2005. Avsikten är att tillverka dieselgeneratoraggregat under produktnamnet Wärtsilä Auxpac W20 till den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina och att sälja dem via Wärtsiläs globala försäljningsnät. Innan verksamheten kan inledas krävs tillstånd av myndigheterna. Målet är att inleda produktionen i början av år 2006.

I mars grundade Wärtsilä tillsammans med estniska BLRT Grupp bolaget Oü Ciserv BLRT Baltica för fartygsservice på den baltiska marknaden. Wärtsilä äger 51% av samföretaget.

I slutet av mars förverkligades överföring av tyska DEUTZ AG:s DEUTZ–marinmotorservice till Wärtsilä. Wärtsilä har varit leverantör av ursprungsreservdelar och servicetjänster för dessa motorer från och med 1.4.2005.

Wärtsiläs produktionsenhet i Frankrike såldes till Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) 19.4.2005. Till MHI övergick produktionsredskapen samt 70 anställda vid Wärtsilä France. Affären var en del av det omstruktureringsprogram som Wärtsilä inledde år 2003. Överlåtelsen har ingen inverkan på resultatet.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Andra kvartalet 1.4-30.6.2005
Omsättningen för Wärtsiläkoncernens andra kvartal ökade med 18,1% till 686,8 milj. euro (581,3). Till den högre omsättningen bidrog kraftverksleveranser som inföll under rapportperioden samt den goda tillväxten inom service. Rörelseresultatet förbättrades till 48,4 milj. euro. Rörelseresultatet under motsvarande period i fjol var 32,9 milj. euro.

Rapportperioden 1.1-30.6.2005
Omsättningen ökade till 1.257,5 milj. euro (1.103,0). Resultatet per aktie var 0,73 euro (0,50). Rörelseresultatet förbättrades till 94,8 milj. euro. Rörelseresultatet under motsvarande period i fjol var -30,3 milj. euro. Resultatet för jämförelseåret belastades av en omstruktureringsreservering på 63,8 milj. euro, som enligt rapporteringsstandarden IFRS återfördes 2003 och redovisades som kostnad under första kvartalet 2004.

FINANSIERING
Kassaflödet för Wärtsiläs affärsverksamhet uppgick under rapportperioden till
-92,1 milj. euro (-2,7). Som en följd av ökade leveransvolymer både i Power-affärsområdena och Imatra Steel bands kapital i lager och fordringar. Driftskapital bands även i DEUTZ-affärsverksamhet. Under rapportperioden gjordes dessutom betalningar för omstruktureringsreserveringen från år 2003.

De likvida medlen i slutet av perioden utgjorde 119,6 milj. euro (152,2). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 432,4. milj. euro (280,3). Soliditeten var 39,7 (38,5) och nettoskuldsättningsgraden 0,46 (0,33).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under andra kvartalet var 175,0 milj. euro (32,5) och bestod av företagsköp och aktieinvesteringar på 142,0 milj. euro (6,4) samt av investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 33,0 milj. euro (26,1). Av investeringarna anknyter 23,0 milj. euro till Ovako-arrangemanget. Avskrivningarna var 35,2 milj. euro (35,9).

Den största enskilda investeringen var serviceverksamheten för marinmotorer som köptes av DEUTZ AG 31.3.2005. Investeringens värde inklusive omkostnader var 115,7 milj. euro, varav lagervärdet utgjorde 8 milj. euro. Resten hänförs huvudsakligen till immateriella anläggningstillgångar. Affärsverksamheten har konsoliderats till balansräkningen 31.3.2005.

PRODUKTUTVECKLING OCH MOTORPRODUKTION
Produktutvecklingen av nya motorer fortsätter enligt planerna. Mycket goda testresultat beträffande avgaser har uppnåtts för att uppfylla de strängare miljöbestämmelserna. De två första lågvarviga RT-Flex 50-motorerna startades vid Diesel Uniteds och Mitsubishis fabriker.

Den aktuella orderstocken säkrar kapacitetsutnyttjandet under innevarande år och ger en god bas för år 2006.

INNEHAV
Wärtsiläs innehav i Assa Abloy AB (publ) har förblivit oförändrat och uppgår till 4,7% av Assa Abloys aktiestock. Innehavet är bokat i balansräkningen till i slutet på rapportperioden gällande marknadsvärde, 184,1 milj. euro.

Från och med 1.5.2005 är Wärtsiläs innehav 26,5% i Oy Ovako Ab, som är ett nygrundat bolag för tillverkning av långa stålprodukter. Innehavets balansvärde i slutet av rapportperioden var 101,0 milj. euro. Dessutom har Wärtsilä beviljat ett delägarlån på 21,2 milj. euro till Ovako. Som intressebolagsresultat har Wärtsilä bokat 6,7 milj. euro för perioden 5-6/2005.

PERSONAL
Under rapportperioden uppgick antalet anställda i Wärtsiläkoncernen i genomsnitt till 12.100 (11.996). I slutet av juni var antalet anställda 11.378 (12.432). Mest ökade personalen inom serviceverksamheten. I Åbo minskade personalen under första kvartalet med 359 personer, vilket berodde på att motorproduktionen upphörde. Till följd av avtalet med DEUTZ AG ökade antalet anställda med 170 i början av april. Imatra Steels övergång till Ovako minskade antalet anställda med 1.279.

BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämman beslöt 21.3.2005 att enligt styrelsens förslag i dividend utdela 0,45 euro per aktie och i extra dividend 0,45 euro per aktie, det vill säga totalt 0,90 euro.

Bolagsstämman 21.3.2005 fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapportperioden.

Styrelsens konstituerande möte
I sitt konstituerande möte valde styrelsen Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen har en revisionskommitté och en utnämnings- och premieringskommitté. Till ordförande för revisionskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria. Till ordförande för utnämnings- och premieringskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi.

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITAL OCH INNEHAV
Under rapportperioden tecknades enligt optionsprogrammen för åren 2001 och 2002 totalt 750.000 Wärtsiläs B-aktier. På basis av gjorda teckningar höjdes aktiekapitalet med sammanlagt 1.575.000 euro. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet till 325.502.159,50 euro.

Fiskars Oyj Abp meddelade 14.6.2005 att bolaget sålt 4 miljoner stycken Wärtsilä B-aktier. I slutet av rapporteringsperioden var Fiskars innehav 7.522.650 stycken Wärtsilä A-aktier och 7.165.800 stycken B-aktier, vilket motsvarar 15,8% av aktierna och 27,0% av rösterna.

OPTIONSPROGRAM
Wärtsiläs styrelse beslöt 3.2.2005 att införa optionsrätterna för år 2001 i värdeandelssystemet. Handeln med dessa optionsrätter började på Helsingfors Börs huvudlista 7.3.2005.

Den ordinarie bolagsstämmans beslut om en extradividend på 0,45 euro/aktie sänkte B-aktiens teckningspris i Wärtsiläs optionsprogram för 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med den extradividendens värde 0,45 euro. Teckningspriset för optionsprogrammet för 2001 är således 16,70 euro per aktie och för optionsprogrammet för 2002 9,50 euro per aktie.

MARKNADSUTSIKTER 2005
Under andra kvartalet avtog orderaktiviteten för stora handelsfartyg. Den lägre orderaktiviteten beror på det stora antalet nya fartyg som tas i trafik inom de två-tre kommande åren, de höjda priserna på nya fartyg samt på leveranserna som sträcker sig till den andra hälften av år 2008. Mätt i antalet fartyg har ordervolymen dock förblivit på mycket hög nivå, vilket beror på det stora antalet beställningar på mindre fartyg.

Orderstockarna för stora koreanska och japanska varv sträcker sig till år 2008. Även om antalet order ovillkorligen kommer att minska från toppnivån under de kommande 6 - 18 månaderna, fördelas deras inverkan på leveranserna över en längre tidsperiod än tidigare.

Läget på kraftverksmarknaden har varit fortsatt gott. Efterfrågan är geografiskt sett jämnt fördelad, vilket minskar beroendet av enskilda marknadsområden.

KONCERNENS RESULTATUTSIKTER FÖR 2005 och 2006
Omsättningen för Wärtsiläs Power-affärsområden väntas under innevarande år öka med ca 15%. Även om Power-affärsområdenas resultat varierar under de olika kvartalen väntas lönsamheten för helåret (EBITA) vara ca 8%. Omsättningen under 2006 väntas öka med ca 10% beroende på den starka orderstocken och den livliga aktiviteten på marknaden. Även lönsamheten torde förbättras något.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN
POWER-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT; Ship Power, Service och Kraftverk
Andra kvartalet 1.4-30.6.2005
Under andra kvartalet ökade omsättningen för Power-affärsområdena med 26,7% till 655,2 milj. euro (517,0). Orderingången ökade med 43,1% jämfört med motsvarande period året innan. Rörelseresultatet förbättrades till 43,6 milj. euro (27,2) och lönsamheten till 6,7% (5,3%).

Rapportperioden 1.1-30.6.2005
Omsättningen ökade med 16,2% till 1.139,0 milj. euro. Av omsättningen kom 25% från Ship Power, 45% från Service och 30% från Kraftverk. Under rapportperioden var orderingången för Power-affärsområdena 1.519,8 milj. euro (1.477,0). Under jämförelseperioden fick Wärtsilä den största ordern i sin historia: 360 milj. euro till Irak. Orderstocken för Power-affärsområdena var i slutet av perioden på rekordhög nivå och uppgick till 2.267,9 milj. euro (1.779,2), en tillväxt på 27,5% jämfört med motsvarande period året innan. Av orderstocken levereras ungefär hälften under år 2006 eller därefter.
 
Rörelseresultatet för Power-affärsområdena förbättrades till 72,9 milj. euro
(-38,9) och lönsamheten till 6,4% (-4,0).

SHIP POWER-AFFÄRSOMRÅDET
Andra kvartalet 1.4-30.6.2005
Den osedvanliga orderaktiviteten inom skeppsbyggnadsindustrin återspeglades även i Ship Powers affärsverksamhet. Orderingången fortsatte att växa starkt och var dubbelt så stor som under andra kvartalet i fjol. Omsättningen sjönk till 153,0 milj. euro (179,1), vilket beror på att leveranserna koncentreras mera till slutet av år 2005 och kommande år.

Rapportperioden 1.1-30.6.2005
Omsättningen för Ship Power-affärsområdet var 286,9 milj. euro (298,1). Orderingången ökade med 79,3%. Även orderstocken var vid slutet av perioden 75,3% högre än under jämförelseperioden, dvs. 1.230,8 milj. euro (702,0).

Under första kvartalet började fartygsbeställningarna förskjutas från stora till mindre fartyg. De största förändringarna skedde på marknaden för container- och små tankfartyg. Aktiviteten var särskilt livlig på marknaden för offshore- och mindre frakt- samt matarfartyg för containers i både Europa och Asien. 

Wärtsilä fick order på den nya Wärtsilä 46F-motorn under våren. Motorerna levereras till matarfartyg för containers, som byggs vid holländska, kinesiska och singaporeanska varv. I orderstocken finns tio 46F-motorer. Orderaktiviteten har varit särskilt livlig för helhetslösningar, som omfattar motorer, växlar, propellrar och tätningar. Utvecklingen visar styrkan i Wärtsiläs strategi på att leverera helhetslösningar.

Orderingången för Auxpac-hjälpmotorprodukter var fortsatt jämn under rapportperioden.

De viktigaste beställningarna på den nya licenstillverkade tvåtakts RT-flex50-motorn kom från Graig Shipping som beställde sex motorer och China Shipping Group som beställde fem motorer.

Marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 39% (29) under en 12 månaders period, som utgick 30.6.2005. Den starka tillväxten berodde på att efterfrågan fokuserades på de produkter som ingår i Wärtsiläs produktsortiment. Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 9% (9) under samma period. Marknadsandelen för lågvarviga huvudmotorer var 19% (21).

SERVICE-AFFÄRSOMRÅDET
Andra kvartalet 1.4-30.6.2005
Service-affärsområdets omsättning ökade fortsättningsvis kraftigt. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 266,8 milj. euro (232,0), en tillväxt med 15,0% jämfört med året innan.

Rapportperioden 1.1-30.6.2005
Omsättningen för affärsområdet Service ökade med 10,9% jämfört med året innan. DEUTZ-affären ökade affärsområdets aktiva motorbestånd med 12.500 MW. Motorbeståndet uppgår nu till 148.000 MW.

Långvariga drifts- och underhållsavtal (O&M) omfattar över 12.000 MW, vilket utgör 8,2% av det aktiva motorbeståndet (148 GW).

I maj ingick Wärtsilä det första globala serviceavtalet för oceanfartyg med det tyska rederiet Reederei Blue Star GmbH. Wärtsilä svarar för hela Blue Star-flottans användarstöd och service.

Service fortsätter att växa genom att bredda sitt produktprogram. För närvarande finns det totalt tio Ciserv-bolag i sjöfartsmässigt strategiska knutpunkter.

KRAFTVERK-AFFÄRSOMRÅDET
Andra kvartalet 1.4-30.6.2005
Kraftverk-affärsområdets omsättning var över dubbelt så stor som under motsvarande period i fjol, dvs. 230,9 milj. euro (104,5). Orderingången sjönk med 23,2%, trots att gaskraftverken ökade orderingången. De största beställningarna kom från Asien och Mellanöstern.

Rapportperioden 1.1-30.6.2005
Omsättningen ökade till 340,2 milj. euro (225,0). Orderingången var på lägre nivå än under jämförelseperioden. På den växande marknaden för gaskraftverk har gaskraftverkens andel av Wärtsiläs kraftverksförsäljning ytterligare ökat. Orderstocken vid slutet av perioden var 14,5% lägre än under jämförelseperioden, men dock på god nivå. Till den stora orderingången under jämförelseperioden bidrog de största beställningarna i Wärtsiläs historia. Beställningarna kom från Irak och har ett totalvärde på 360 milj. euro. Av dessa order pågår för närvarande den första leveransen av ett kraftverk på 180 milj. euro. Finansieringen för det andra kraftverket ordnas för närvarande och därför är leveranstidpunkten fortfarande öppen. Det andra kraftverket, värt 180 milj. euro, ingår i orderstocken med planerad leverans under 2006.

Marknadsläget har varit fortsatt gott. Geografiskt fördelades efterfrågan jämnt, vilket minskar beroendet av enskilda marknadsområden.

IMATRA STEEL-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT
Imatra Steel blev en del av det nya stålbolaget Oy Ovako Ab, som inledde verksamheten 10.5.2005. Wärtsiläs innehav i det nya stålbolaget är 26,5%. Innehavet har sammanställts som intressebolag från och med 1.5.2005. Därför har Imatra Steel i tabellen konsoliderats som dotterbolag i en månad under andra kvartalet och i fyra månader under hela rapportperioden.

4.8.2005
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

De siffror som presenteras i denna delårsrapport är oreviderade

Delåsrapporten är uppgjord i enlighet med redovisnings- och värderingsprinciper enligt de internationella redovisningsstandarderna. Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005, där man redogjorde för effekterna av övergången till IFRS.

EN PRESS- OCH ANALYTIKERTILLSTÄLLNING om resultatet för januari-juni 2005 ordnas i dag fredagen den 5.8.2005 kl. 10.45 finsk tid i Wärtsiläs koncernledning. Du kan också delta i den engelskspråkiga konferensen genom att ringa numret +44 87000 13146, "Wärtsilä Q2 results". På tillställningen finns möjlighet att ställa frågor till koncernchef Ole Johansson och VVD Raimo Lind.

© 2020 Wärtsilä