Wärtsiläs bokslutskommuniké 2007

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 februari 2008 kl 08:30 E. Europe Standard Time

OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 18% ÅR 2007 OCH LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES TILL 10,1% - ÅR 2008 KOMMER LÖNSAMHETEN ATT ÖVERSTIGA 11%

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Den goda marknadsutvecklingen fortsatte
- Fortsatt stark tillväxt, orderingången ökade med 21% till 1.594 miljoner euro (1.318)
- Omsättning 1.272 miljoner euro (986), tillväxt 29%
- Rörelseresultatet (EBIT) steg med 47% till 146 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (99 miljoner euro och 10,1%).

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN 1-12/2007
- Livlig aktivitet på Ship Power- och Power Plants-marknaderna
- Orderaktiviteten var fortsatt stark, orderingången ökade med 22% till 5.633 miljoner euro (4.621). Power Plants orderingång ökade med 38%
- Total orderstock 6.308 miljoner euro (4.439), tillväxt 42%
- Omsättningen ökade med 18% till 3.763 miljoner euro (3.190)
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 45% till 379 miljoner euro, dvs. 10,1% av omsättningen (262 miljoner euro och 8,2%)
- Resultatet per aktie ökade till 2,74 euro (3,72, jämförbart resultat per aktie 2,03)
- Det starka kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till 431 miljoner euro (302)
- Styrelsen föreslår en dividend på 2,25 euro per aktie.

CENTRALT UNDER 2008
- Omsättningen ökar med ca 25%
- Lönsamheten överstiger 11%

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

“År 2007 var på flera sätt igen ett rekordår. Aktiviteten på marknaden var fortsatt livlig och orderingången var fortsättningsvis stark trots den mycket höga jämförelsesiffran, orderingången ökade med 22 procent. Omsättningen ökade med 18 procent och vår lönsamhet förbättrades och var 10,1 procent vilket är alla tiders rekord hittills. Vi förväntar oss att aktiviteten på marknaden fortsätter på en stabil nivå under första hälften av 2008. Inom Ship Power kan utvecklingen bli långsammare under slutet av våren men Power Plants-marknaden fortsätter att utvecklas kraftigt. Vår positiva utveckling fortsätter tack vare vår starka orderstock och våra kapacitetsinvesteringar. År 2008 blir ett år av kraftig tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2008

Tack vare den starka orderboken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten överstiger 11%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. Detta mönster upprepas även under innevarande år. Första kvartalet är sannolikt det svagaste och sista kvartalet det bästa.

BILAGA:       Styrelsens förslag till bolagsstämman

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen den 5 februari 2008 kl. 10.45 vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. För att delta i telekonferensen, ring numret 09 8248 3101 och mata in PIN-koden 4217. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 0 efter vilket ni hör telekonferensoperatörens röst. Operatören ber er upprepa PIN-koden för konferensen och efter det öppnas linjen så ni kan ställa de frågor ni önskar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.


WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

Siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

Fjärde kvartalet 10-12/2007 i korthet

MEUR

10-12/2007

10-12/2006

Förändring

Orderingång

1 594

1 318

21%

Omsättning

1 272

986

29%

Rörelseresultat

146

99

47%

% av omsättningen

11,5%

10,1%

 

Resultat före skatter

145

92 1)

58%

Resultat per aktie, euro

1,05

0,61 1)

 

 

1) För att förbättra jämförbarheten ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt 49 miljoner euro inte i siffrorna för 10-12/2006.

Rapportperioden 1-12/2007 i korthet

MEUR

1-12/2007

1-12/2006

Förändrig

Orderingång

5 633

4 621

22%

Orderstock 31.12

6 308

4 439

42%

Omsättning

3 763

3 190

18%

Rörelseresultat

379

262

45%

% av omsättningen

10,1%

8,2%

 

Resultat före skatter

372

255 2)

46%

Resultat per aktie, euro

2,74

2,03 2)

 

Kassaflöde från affärsverksamheten

431

302

43%

Räntebärande nettoskulder vid slutet av perioden

-27

55

 

Bruttoinvesteringar

231

193

20%

 

2) För att förbättra jämförbarheten ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt 67 miljoner euro inte i siffrorna för 2006 och inte heller en försäljningsvinst på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy.

Affärsmiljö och marknadsutveckling

Ship Power-marknaden var fortsatt aktiv 2007

Efterfrågan ökade under våren och återigen slogs alla tiders rekord i ordernivån både ifråga om antalet beställda fartyg och tonnage. Ordernivån mätt i antal beställda fartyg steg med ca 20% från föregående år och mätt i tonnage var nivån 40% högre än 2006. Även om den totala årliga volymen var betydligt större än 2006 var antalet fartygsorder lägre i december jämfört med tidigare månader under året, antagligen på grund av en något mer nervös marknad och en lindrig nedgång i fraktpriserna.

Under det gångna året var efterfrågan mycket stark i synnerhet inom handelsfartygssegmentet tack vare en stark efterfrågan på bulklastfartyg som främjades av redarnas höga intäkter. Efterfrågan på containerfartyg var livlig och t.o.m. överraskande stark i frågan om större fartyg. Som väntat sjönk beställningarna på tankfartyg efter rekordåret 2006. Under rapportperioden var marknaden för LNG –fartyg inte aktiv och nya investeringar sköts upp på grund av försenade investeringar i produktionsanläggningar och terminaler relaterade till LNG-segmentet.

Offshoresegmentet hade ett bra år med hög nyttjandegrad och höga dagskurser. Det mycket höga priset på olja har gjort investeringar i offshoresegmentet mycket attraktiva. Utvinningen av reserver på djupare vatten kräver ny utrustning, vilket också ökade efterfrågan inom segmentet. Under rapportperioden beställdes flera nya oljeborrningsplattformar, borrningsfartyg och rörläggningsfartyg. Efter en period med mycket kraftig efterfrågan på ankarhanteringsfartyg och stödfartyg under 2006 avmattades marknaden, främst på grund av långa leveranstider och oro för överkapacitet. Efterfrågan på den mer stabila marknaden för passagerarfartyg höll sig på samma nivå som 2006. Inom specialfartygssegmentet sjönk endast efterfrågan på bogserbåtar främst i de asiatiska varven. Detta berodde främst på att konstruktionskapacitet allokerades till andra typer av fartyg. De europeiska varvens volymer höll sig på föregående års nivå.

Kina fortsatte att växa inom skeppsbyggnad och blev det ledande skeppsbyggnadslandet med en andel på 41% av nya fartygsorder 2007. Det näststörsta skeppsbyggnadslandet Korea hade en andel på 30%, medan Japan och Europa hade 10% var. Övriga länder stod för 9%. Jämfört med år 2006 ökade både Kina och Korea sina marknadsandelar medan Japan och Europa förlorade marknadsandelar.

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

I slutet av fjärde kvartalet uppgick marknadsvolymen för medelvarviga huvudmotorer till totalt 8.800 MW (8.700 i slutet av föregående kvartal) och Wärtsiläs marknadsandel var 38% (42% i slutet av föregående kvartal). Wärtsiläs marknadsandel sjönk något på grund av kapacitetsbegränsningar och längre leveranstider. En annan orsak till den minskade marknadsandelen var inaktiviteten inom LNG-segmentet, där Wärtsiläs 50 DF motor har en mycket stark ställning. Wärtsiläs marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer förblev oförändrad vid 16% (16), medan den totala marknadsvolymen ökade kraftigt till 38.100 MW (34.100 i slutet av föregående kvartal). Marknaden för hjälpmotorer uppgick till 9.000 MW (8.200) och Wärtsiläs marknadsandel var 6% (5).

På marknaden för propellrar med fasta blad (FPP) förstärkte Wärtsilä sin ställning tack vare investeringarna i det kinesiska samföretaget. År 2007 ökade Wärtsiläs marknadsandel inom FPP till 15% från 11% under motsvarande period 2006. Inom propellrar med vridbara blad (CPP) har Wärtsilä lidit av begränsad kapacitet och därför har marknadsandelen minskat. Marknadsandelen inom CPP var 18% (36).

Efterfrågan på kraftverksmarknaden fortsatt hög

Efterfrågan på kraftverksmarknaden förblev stor och alla för Wärtsilä relevanta segment - basbelastning, industriell självgenerering och kraftverk för upprätthållande av stabila elnät och toppbelastning samt kraftlösningar för olje- och gasindustrin – var aktiva under rapportperioden. Aktiviteten på marknaderna var livlig över hela världen. Under rapporteringsperioden var efterfrågan på oljekraftverk kraftig i synnerhet i Afrika och Mellanöstern. Kraftverk som drivs med förnybara bränslen, bl.a. kraftverk som drivs med flytande biobränslen, beställdes aktivt i synnerhet i Italien. Efterfrågan på gaskraftverk höll sig på en god nivå.

Wärtsilä Power Plants-affärsområdets marknadsandelar
Enligt statistik i tidskriften Diesel and Gas Turbine var Wärtsiläs marknadsandel inom tjockoljedrivna kraftverk 38% (34%) mellan juni 2006 och maj 2007. Wärtsiläs marknadsandel inom sådana lättoljedrivna kraftverk som passar Wärtsiläs motorer ökade till 24% (23%). Ökningen berodde huvudsakligen på den kraftiga efterfrågan på Wärtsiläs kraftverk som drivs med flytande biobränslen. Marknaden för gaskraftverk, inklusive gasmotorer och gasturbiner, var ca 10.900 MW (10.400), och Wärtsiläs andel av segmentet var 12% (8%). Den total globala marknaden för olje- och gasdrivna kraftverk inom Wärtsiläs kraftområde var 14.060 MW (14.750).

Fortsatt stark orderingång

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet var fortsatt stark och uppgick till 1.594 miljoner euro (1.318), vilket resulterade i en tillväxt på 21%. Orderingången för Ship Power stod på en lika hög nivå som under motsvarande period 2006 och uppgick till 640 miljoner euro (619). Ship Powers orderingång under kvartalet bestod främst av beställningar från offshore- och handelsfartygssegmentet. Ship Power erhöll flera storskaliga order till offshoreankarhanteringsfartyg och stödfartyg från norska varv. Handelsfartygsbeställningarna bestod främst av olika slags tankfartyg och lastfartyg.

Orderingången inom affärsområdet Power Plants var mycket stark under fjärde kvartalet, 49% större än under motsvarande period 2006, och uppgick till 463 miljoner euro (311). De största beställningarna på oljedrivna kraftverk kom från Kamerun, Peru och El Salvador. De största beställningarna på gasdrivna kraftverk kom från Trinidad och Tobago, Indonesien och Argentina. Under sista kvartalet 2007 fick Wärtsilä en order på det första biomassakraftverket till Tjeckien.

Orderingången för rapportperioden januari-december 2007 uppgick till totalt 5.633 miljoner euro (4.621), vilket resulterade i en tillväxt på 22%. De flesta nya beställningarna registrerades inom Ship Power och uppgick till 2.600 miljoner euro (2.270), vilket resulterade i en tillväxt på 15% jämfört med motsvarande period 2006.

Inom Ship Power dominerades orderingången av offshoresegmentet i början av året. Wärtsilä mottog flera order på oljeborrningsplattformar, borrningsfartyg, flytande produktionsenheter och olika slags stödfartyg. En av de största milstolparna under 2007 var ordern på hela kraft-, automations och propulsionssystemet till ett FPSO-fartyg, för undersökning av oljekällor, för brasilianska Dynamic Producer Inc. Efterfrågan på marknaden för offshorestödfartyg var högst bland varven i Norge, Singapore och Kina. Offshoresegmentet stod för 36% av Ship Powers orderingång 2007. Den senare hälften av 2007 dominerades mer av handelsfartyg medan orderaktiviteten inom mindre offshorestödfartyg lugnade sig något från den tidigare mycket starka efterfrågan. Handelsfartygssegmentet stod för 43% av Ship Powers totala orderingång. Handelsfartygssegmentet omfattar både större fartyg med lågvarviga huvudmotorer och mindre fartyg med medelvarviga huvudmotorer. Ur intäktsperspektiv har fartyg med medelvarviga motorer större relevans för Wärtsilä eftersom lågvarviga motorer främst tillverkas på licens och Wärtsilä har en starkare marknadsposition inom medelvarviga tillämpningar. Under rapportperioden fick Wärtsilä order till bulklastfartyg samt olika last- och tankfartyg. Skeppsvarven inom handelsfartygssegmentet är huvudsakligen belägna i Korea och Kina. Specialfartygssegmentet stod för 10% av Ship Powers totala orderingång under rapportperioden, passagerarfartygen för 7% och fartyg för marinen för 5%.

Under rapportperioden januari–december 2007 ökade antalet kraftverksorder mycket kraftigt med 38% och uppgick till 1.421 miljoner euro (1.027). Ökningen i orderingången berodde främst på beställningar av kraftverk för flexibel basbelastning från Afrika, Nord- och Sydamerika samt Europa. De största enskilda beställningarna kom från Pakistan, Marocko, Trinidad och Tobago, Senegal och El Salvador. Kraftverken för flexibel basbelastning utgjorde 67% av Power Plants totala orderingång. Inom segmentet industriell självgenerering var den italienska marknaden för flytande biobränslen fortsatt aktiv under 2007 och Wärtsilä mottog beställningar på över 400 MW. Kundsegmentet industriell självgenerering stod för 20% av Power Plants totala orderingång under 2007. Viktiga order inom olje- och gasindustrin kom från Ryssland, Ungern, Ukraina, Ecuador och Peru. Detta kundsegment stod för 11% av den totala orderingången.

I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs orderstock till 6.308 miljoner euro (4.439), vilket resulterade i en tillväxt på 42%. Affärsområdet Ship Powers orderstock var 4.292 miljoner euro (3.020) och tillväxten 42%. Affärsområdet Power Plants orderstock ökade med 52% från föregående år och uppgick till 1.608 miljoner euro (1.061). Orderstocken i kombination med aktiva projekt ger Wärtsilä en god basbelastning även för 2009.

Orderingång per affärsområde

 

 

 

MEUR

10-12/2007

10-12/2006

Förändring

Ship Power

640

619

3%

Services

489

388

26%

Power Plants

463

311

49%

Orderingång totalt

1 594

1 318

21%

 

 

 

 

MEUR

1-12/2007

1-12/2006

Förändring

Ship Power

2 600

2 270

15%

Services

1 607

1 322

22%

Power Plants

1 421

1 027

38%

Orderingång totalt

5 633

4 621

22%

 

 

 

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

MW

10-12/2007

10-12/2006

Förändring

Olja, MW

419

54

681%

Gas, MW

245

524

-53%

Förnybara bränslen, MW

79

124

-36%

 

 

 

 

MW

1-12/2007

1-12/2006

Förändring

Olja, MW

1 358

766

77%

Gas, MW

1 005

1 232

-18%

Förnybara bränslen, MW

483

353

37%

 

 

 

 

Orderstock enligt affärsområde

 

 

 

MEUR

31.12.2007

31.12.2006

Förändring

Ship Power

4 292

3 020

42 %

Services

405

357

14 %

Power Plants

1 608

1 061

52 %

Orderstock, totalt

6 308

4 439

42 %

 

Omsättningen ökade kraftigt

Under fjärde kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning till 1.272 miljoner euro (986), tillväxten var 29%. Ship Powers omsättning ökade med 11% till 448 miljoner euro (404) och Services med 23% till 431 miljoner euro (350). 21% av Services omsättning under fjärde kvartalet var organisk. Affärsområdet Power Plants omsättning ökade mest under kvartalet med 72% jämfört med motsvarande period 2006 och uppgick till 391 miljoner euro (228).

Wärtsiläs omsättning för rapportperioden januari–december uppgick till 3.763 miljoner euro (3.190), tillväxten var 18%. Ship Powers omsättning ökade kraftigt med 34% och uppgick till 1.320 miljoner euro (985). Services omsättning ökade med 22% till 1.550 miljoner euro (1.266). 19% av Services helårsomsättning var organisk. Power Plants omsättning sjönk med 6% till 882 miljoner euro (934). Tillväxten inom Power Plants begränsades under rapportperioden av kapacitetsbegränsningar och kapacitetsallokering mellan Ship Power och Power Plants. Services omsättning stod för 41% av den totala omsättningen, Ship Powers för 35% och Power Plants för 24%.

Omsättning per affärsområde

 

 

 

MEUR

10-12/2007

10-12/2006

Förändring

Ship Power

448

404

11%

Services

431

350

23%

Power Plants

391

228

72%

Omsättning, totalt

1 272

986

29%

 

 

 

 

MEUR

1-12/2007

1-12/2006

Förändring

Ship Power

1 320

985

34%

Services

1 550

1 266

22%

Power Plants

882

934

-6%

Omsättning, totalt

3 763

3 190

18%

 

Rörelseresultatet förbättrades och lönsamheten var stark

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet steg till 146 miljoner euro (99), och lönsamheten ökade till 11,5% (10,1). Under rapportperioden 1-12/2007 förbättrades rörelseresultatet till 379 miljoner euro (262), lönsamheten steg till 10,1% (8,2).

De finansiella posterna för rapportperioden 1-12/2007 uppgick till -8 miljoner euro (-7). Nettoräntorna var -11 miljoner euro (-13). Resultatet före skatter var 372 miljoner euro (447, varav resultatandelen för Ovako och aktieförsäljningen i Assa Abloy var 191 miljoner euro).

Rapportperiodens skatter uppgick till 106 miljoner euro (94). I jämförelseperiodens skatter ingick en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknöt till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering.

Räkenskapsperiodens resultat var 265 miljoner euro (353).

Resultatet per aktie var 2,74 euro (3,72, det jämförbara resultatet per aktie 2,03). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 26,0% (31,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 20,8% (29,5)

Stark finansiell ställning

Kassaflödet från affärsverksamheten var 431 miljoner euro (302). Den finansiella ställningen var stark. Utöver ett starkt kassaflöde från rörelseverksamheten ökade förskottsbetalningarna under rapportperioden till 860 miljoner euro (572). De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 296 miljoner euro (179). Det räntebärande lånekapitalets nettobelopp uppgick till -27 miljoner euro (55). Soliditeten var 45,9% (47,0) och nettoskuldsättningsgraden -0,01 (0,07).

Investeringar

Rapportperiodens bruttoinvesteringar uppgick till 231 miljoner euro (193). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 65 miljoner euro (86) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 166 miljoner euro (107). Avskrivningarna uppgick till 78 miljoner euro (72).

Rapportperiodens investeringar i fabrikerna i Vasa, Finland, och Trieste, Italien, uppgick till 33 miljoner euro, och investeringarna i utbyggnaden av propulsionsutrustningstillverkningen i Nederländerna och Kina uppgick till 17 miljoner euro. Därtill hade Wärtsilä förbindelser i anslutning till investeringsprogram på 9 miljoner euro, och Wärtsiläs förbindelser i anslutning till investeringsprogrammet för det koreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. uppgick till 12 miljoner euro i slutet av rapportperioden. På grund av den starka volymtillväxten väntas de totala investeringarna 2008 uppgå till 200 miljoner euro utan företagsförvärv.

Innehav

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet i slutet av rapportperioden, 100 miljoner euro.

Personal

Under 2007 hade Wärtsilä 15.337 (13.264) anställda i genomsnitt och 16.336 (14.346) anställda i slutet av perioden. Personalen ökade med totalt 1.990 anställda. Personalökningen berodde främst på nyanställningar, medan 107 arbetstagare kom genom företagsförvärv. Personalen ökade mest inom affärsområdet Services. De största ökningarna skedde i Europa och Asien. I Finland ökade antalet anställda med 385 personer 2007.

Strategi och målsättningar

Wärtsiläs strategiska mål är att förstärka den ledande ställningen på sina marknader genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs genom ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Wärtsilä växer också genom att utveckla nya produkter och tjänster som hjälper kunden att utnyttja sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä utökar sin kompetens inom automation och befäster också sitt produktutbud genom lösningar som främjar en tillförlitlig och miljösäker drift av kraftsystemen. Detta sker genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv.

Strategiska företagsförvärv och samföretag 2007

För att förverkliga sina tillväxtmålsättningar har Wärtsilä vidtagit flera strategiska åtgärder med målsättningen att utvidga Services- och Ship Power-affärsområdenas sortiment och som förstärker närvaron på de centrala marknaderna.

I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget börjar tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg som transporterar flytande naturgas.

I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på miljöteknikprodukter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg.

I februari förvärvade Wärtsilä Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet. Företaget är beläget i Kapstaden, Sydafrika, och dess huvudaffärsområde är propellerreparationer.

I maj utvidgade Wärtsilä ytterligare sitt utbud av propellerservice genom förvärvet av det brittiska propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd.

I juli förvärvade Wärtsilä Railko Ltd:s marinverksamhet i Storbritannien. Företaget har specialiserat sig på teknologi för propelleraxellager och -tätningar.

I augusti förvärvade Wärtsilä skotska Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industri.

Köpesumman för ovan nämnda företag var sammanlagt 43 miljoner euro, varav 25 miljoner euro har redovisats som goodwill.

Andra strategiska åtgärder 

I januari offentliggjorde Wärtsilä ett köpeanbud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattade 1.240.599 aktier, dvs. 10,3% av bolagets aktiekapital. Köpeanbudet lyckades och Wärtsilä köpte 8,5% av aktierna. Noteringen av Wärtsilä India Ltd på Bombays börs upphörde 18.6.2007.

I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai för att förbättra kundservicen på den snabbt växande marknaden i Kina. I maj öppnades en serviceverkstad och ett kontor i Vietnam för att betjäna kunderna på de växande marknaderna för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam.

Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärtsilä öppnade ett nytt utbildningscenter i Sydkorea för att erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbyggnadsland.

Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) undertecknade i maj ett licensavtal om tillverkning och försäljning av lågvarviga Wärtsilä marinmotorer i Vietnam.

I oktober undertecknade Wärtsilä och Bryansk Engineering Works (BMZ) ett licensavtal om tillverkning av lågvarviga Wärtsilä marindieselmotorer i Ryssland.

I november slöt Wärtsilä och V.Ships, som specialiserat sig på personaltjänster inom sjöfart, ett samarbetsavtal om att erbjuda tjänster inom teknisk fartygsdrift på sjöfartsmarknaden.

Wärtsiläs Ship Power verksamhet omorganiserades i fem kundsegment: Handelsfartyg, Offshorefartyg, passagerarfartyg, fartyg för marinen och Specialfartyg. Målsättningen för omorganiseringen är att bättre svara på marknadens krav och tekniska utveckling samt skapa beredskap för marknadsfluktuationer.

Finansiella målsättningar

Koncernens genomsnittliga tillväxtmål för omsättningen är 6-7% över konjunkturcykeln. Tillväxtmålsättningen för affärsområdena Ship Power och Power Plants är 4% och 10-15% för affärsområdet Services. Koncernens rörelseresultatmål (EBIT%) är 8-10% av omsättningen +/- 2% över konjunkturcykeln. Soliditetsmålet är 35-40%.

Hållbar utveckling

Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling publiceras som en del av årsredovisningen och upprättas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s) anvisningar. Den ger en balanserad och motiverad bild av organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationsförmåga. Rapporten är kontrollerad.

Optionsprogram

Wärtsilä har optionsprogram från åren 2001 och 2002 som är riktade till koncernens nyckelpersoner. Handel med optionsrätterna från 2001 har bedrivits vid Helsingfors Börs sedan 2005 och handel med optionsrätterna för optionsprogrammet 2002 sedan 2004.

Enligt villkoren för Wärtsiläs optionsprogram 2001 och 2002 var aktieteckningspriset enligt optionsprogrammet 2001 14,60 euro och aktieteckningspriset enligt optionsprogrammet 2002 7,40 euro. Optionsprogrammet 2001 avslutades 31.3.2007.

Under teckningstiden tecknades 3.418.944 aktier enligt optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,7% av totala antalet aktier. Sammanlagt 31.056 aktier har inte tecknats.

Bolagsstämma

Den 14 mars 2007 fastställde Wärtsiläs bolagsstämma bokslutet samt beviljade bolagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut en dividend på 1,75 euro per aktie.

Wärtsiläs bolagsstämma beslöt att styrelsen skall ha sex medlemmar. Följande personer valdes till styrelsen: Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen, Göran J. Ehrnrooth, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakter beviljade till styrelsen

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i A- och/eller B-serien i ett eller flera partier. Aktieemissionen kan genomföras på styrelsens villkor och till ett av styrelsen fastslaget pris.

Enligt fullmakten kan högst 9.555.434 nya aktier emitteras så att

- högst 2.357.958 aktier i serie A och högst 7.197.476 i serie B emitteras till aktieägarna i samma proportion som deras tidigare innehav av bolagets aktier, och/eller att
- högst 9.555.434 aktier i serie B emitteras genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier förutsatt att det finns vägande ekonomiska orsaker därtill ur bolagets perspektiv.Fullmakten kan med ovan nämnda begränsningar användas till att bl.a. utveckla kapitalstrukturen, utvidga ägarunderlaget, användas som vederlag i företagsförvärv eller för att anskaffa egendom som anknyter till bolagets affärsverksamhet. Nyemissionen kan också genomföras mot apportegendom eller genom att utnyttja kvittningsrätten.

Fullmakten gäller till följande ordinarie bolagsstämma. Fullmakten användes inte under rapportperioden.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Matti Vuoria.

Aktiekapital och aktier

Totalt 415.209 Wärtsilä B-aktier tecknades under perioden enligt optionsprogrammen 2001 och 2002. Detta ökade aktiekapitalet med 1.453.231,50 euro, varefter aktiekapitalet uppgår till 335.893.463,50 euro.

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

 

 

 

31.12.2007

Serie A

Serie B

Totalt

 

Antal aktier

23.579.587

72.389.974

95.969.561

 

Antal röster

235.795.870

72.389.974

308.185.844

 

 

 

 

 

 

Aktieomsättning, st.

 

 

 

 

1-12/2007

13.412.121

125.257.269

138.669.390

 

 

 

 

 

 

1.1- 31.12.2007

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

Sista

Serie A

58,00

38,05

52,73

53,09

Serie B

58,89

38,44

52,06

52,09

1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde

 

31.12.2007

31.12.2006

 

MEUR

 

5.023

3.898

 

 

 

 

 

 

Utländska aktieägare

 

31.12.2007

31.12.2006

 

 

 

50,0%

29,3%

 

 

Förändringar i innehav

Under 2007 informerades Wärtsilä om följande ändringar i aktieägarnas innehav enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen:

Den 3 juli ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet ägde Varma 2.795.615 A-aktier och 1.188.691 B-aktier, sammanlagt 3.984.306 aktier, dvs. 4,16% av aktierna och 9,46% av rösterna i Wärtsilä.

Den 3 juli minskade Sampo Oyj sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen äger Sampo 584.668 A-aktier, dvs. 0,61% av aktierna och 1,90% av rösterna i Wärtsilä.

Den 22 augusti ökade Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet har sällskapet över 1/20-del av bolagets röster, 1.546.596 A-aktier och 17.000 B-aktier, sammanlagt 1.563.596 aktier, dvs. 1,63% av aktierna och 5,03% av rösterna i Wärtsilä.

Den 23 augusti ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet äger Varma över en tiondel (1/10) av Wärtsiläs röster, 3.547.257 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 4.735.948 aktier, vilket motsvarar 4,94% av Wärtsiläs aktier och 11,91% av rösterna.

Den 20 december 2007 minskade Fiskars Oyj Abp sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp till mindre än 1/20 (5%) av aktierna och rösterna. Efter transaktionen har bolaget 752.047 A-aktier och 65.429 B-aktier, sammanlagt 817.476 aktier, dvs. 0,85% av Wärtsiläs aktiekapital och 2,46% av rösterna.

Den 20 december 2007 ökade Avlis AB, som är ett helägt dotterbolag till Fiskars, sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp till över 3/20 (15%) av aktiekapitalet och över ¼ (25%) av rösterna. Efter transaktionen äger bolaget 8.500.000 A-aktier och 6.500.000 B-aktier, dvs. totalt 15.000.000 aktier eller 15,63% av Wärtsiläs aktiekapital och 29,69% av rösterna.

Tillverkning

Investeringsprogrammen för att höja produktionskapaciteten för medelvarviga motorer i Finland och Italien slutfördes under 2007. De nya tillverkningsresurserna var i full drift under fjärde kvartalet så som planerat. Fyrtaktsmotorer med en total effekt på 5.416 MW (4.256) levererades från Wärtsiläs egna fabriker under 2007. År 2008 väntas Wärtsilä leverera motorer med en effekt på över 6.000 MW från sina egna fabriker.

Bildandet av samföretag och kapacitetsinvesteringarna fortskrider planenligt. Byggarbetena för samföretaget som skall tillverka flerbränslemotorer för LNG-marknaden med Hyundai Heavy Industries i Korea inleddes, och kapaciteten blir tillgänglig under fjärde kvartalet 2008. För att bemöta den ökande efterfrågan i Asien, och i synnerhet på den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina, har Wärtsilä etablerat ett samföretag, som skall tillverka lågvarviga motorer i Kina, med CSIC och Mitsubishi Heavy Industries. Projektet framskrider planenligt och tillverkningen väntas komma igång under fjärde kvartalet 2008. Kapacitetsökningen från samföretagens motorfabriker blir till stor del tillgänglig under 2009.

Investeringarna för att öka propulsionstillverkningskapaciteten i Nederländerna togs i drift under sista kvartalet 2007. Investeringarna för att öka propulsionstillverkningskapaciteten för växellådor och propellrar med vridbara blad i Norge och Indien framskrider planenligt och blir tillgänglig under andra hälften av 2008. I juni 2007 fördubblade Wärtsiläs samföretag Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. sin produktionskapacitet av propellrar med fasta blad och därigenom blev bolaget den största tillverkaren av sådana propellrar i Kina och en av de största i världen. Tillverkningen av styrpropellrar samt tätningar och lager i Wärtsiläs anläggning i Wuxi, Kina, inleddes under tredje kvartalet och hela kapaciteten blir tillgänglig under 2008.

Integrationen av motor- och propulsionstillverkningen samt forskningen och produktutvecklingen till en global organisation med namnet Wärtsilä Industrial Operations slutfördes 2007.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att bygga ut kapaciteten för kritiska komponenter, och investeringar har genomförts av flera av bolagets leverantörer. Merparten av investeringarna togs i bruk 2007.

Forskning och produktutveckling

Under 2007 uppnåddes flera milstolpar inom forskning och produktutveckling. Tillsammans med andra europeiska aktörer deltog Wärtsilä i ett omfattande fastbränslecellprojekt. En betydande milstolpe för projektet var startandet av WFC20 bränslecellprototypen i Wärtsiläs Bränslecelltestcenter i oktober.

År 2007 lämnade Wärtsilä och MAN Diesel in ett förslag till följande fas - Hercules-Beta – i det omfattande forskningssamarbetsprojektet Hercules till EU-kommissionen. Huvudmålsättningen för det föreslagna projektet är att väsentligt förbättra marina dieselpropulsionssystems bränsleverkningsgrad samt att betydligt minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Hercules-projektets första fas avslutades i september.

Wärtsilä slöt ett avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete med Vasa universitet och Svenska yrkeshögskolan i Vasa. Det här är ytterligare ett steg i Wärtsiläs strävan att öka det globala samarbetet mellan Wärtsilä och universiteten.

Wärtsilä Auxpac 26 testades med framgång under rapportperioden. Auxpac 26 motorn befäster Wärtsiläs Auxpac produktsortiment för att bättre motsvara efterfrågan på stora hjälpmotorer. Leveranserna av Auxpac 26 inleds 2008.

Wärtsilä introducerade en ny 20-cylindrig 46F motor för kraftverksanläggningar. Motorn erbjuder mer effekt och mindre utsläpp med hög energieffektivitet.

År 2007 uppgick Wärtsiläs utgifter för forskning och produktutveckling till 122 miljoner euro (85).

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsmiljön

Bristen på vissa nyckelkomponenter fortsätter. Exempel på flaskhalsar är smiden och gjutgods där den globala efterfrågan överstiger utbudet. Wärtsilä har fortsatt att vidta åtgärder för att säkra tillgången till dessa nyckelkomponenter, och flera leverantörer har investerat i produktionskapacitet, och flera av dessa investeringar har redan tagits i bruk.

Marknadsutsikter 2008

Den starkt växande handelsflottan har redan under en längre tid indikerat en försvagad efterfrågan av nya fartyg. Trots dessa indikationer har aktiviteten inom sjöfart och skeppsbyggnad varit mycket livlig ända till årsslutet. Under hösten har stämningen på marknaden blivit mer försiktig och de svagt sjunkande fraktpriserna har också påverkat stämningen. Kreditkrisen i USA har lett till en mer ansträngd finansmarknad och även påverkat nya investeringars attraktivitet. Det är dock värt att poängtera att skeppsredare under en lång period verkat på mycket lönsamma marknader och att de därför inte är direkt beroende av kreditmarknaden för finansieringen av nya investeringar. Även om ordernivåerna förefaller att ha normaliserats under den sista månaden 2007 är det ännu för tidigt att avgöra huruvida detta indikerar början på en mer stabil period eller om marknaden temporärt drar efter andan. För Wärtsilä Ship Power fortsätter orderaktiviteten på en god nivå och det stabila inflödet av nya order väntas fortsätta åtminstone under nästa kvartal. I slutet av våren kan man eventuellt vänta sig en något långsammare orderingång.

De främsta drivkrafterna för en fortsatt tillväxt på kraftverksmarknaden är fortfarande den globala ekonomiska tillväxten samt behovet av effektivare och smidigare kraftgenerering på grund av höga bränslepriser. Andra drivkrafter på kraftverksmarknaden är miljöaspekter och tillgången till bränsle. Både flexibel basbelastning och industriell självgenerering väntas förbli aktiva marknadssegment över hela Mellanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Affärsområdet Power Plants ser fortsatt tillväxtpotential inom tjänster för stabila elnät i Nordamerika och andra i-länder. Marknaden för flytande biobränslen väntas förbli aktiv i Centraleuropa. Tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina erbjuder intressanta affärsmöjligheter för Wärtsilä.

Wärtsiläs kraftverkslösningar är idealiska för dagens marknader som kräver hög verkningsgrad, flexibel drift och miljövänlighet. En fortsatt hög orderaktivitet väntas fortsätta inom Wärtsilä Power Plants alla segment under första hälften av 2008.

Tack vare den långa orderboken har Wärtsilä tid att reagera på potentiella marknadsfluktuationer och detta stöds också av den flexibla tillverkningsmodellen och den stabila tillväxten inom affärsområdet Services. Services kommer även i framtiden att representera en stor del av Wärtsiläs omsättning.

Wärtsiläs utsikter 2008

Tack vare den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten överstiger 11%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. Detta mönster upprepas innevarande år. Det första kvartalet blir sannolikt det svagaste och det sista kvartalet det starkaste.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts enligt IAS 34 (Delårsrapporter) med beaktande av tidigare publicerade redovisningsprinciper. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2007:
- IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar i bokslutet
- Ändring av IAS 1-standarden, upplysningar om kapital i bokslutet
- IFRIC 8, Tillämpningsområde för IFRS 2
- IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat
- IFRIC 10, Delårsrapportering och nedskrivning.

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på bokslutskommunikén.

Den 4 februari 2008

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä