Delårsrapport januari-juni 2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 augusti 2006 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN ÖKADE 41,4% UNDER APRIL-JUNI, LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES PLANENLIGT

EFTERFRÅGAN VÄNTAS VARA FORTSATT GOD UNDER RESTEN AV ÅRET

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 41,4% till 1.190,1 miljoner euro (841,8)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 29,0% till 845,0 miljoner euro (655,2)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 61,0% till 70,2 miljoner euro (43,6)
- Lönsamheten förbättrades till 8,3% (6,7)
- Försäljningsvinst 123,9 miljoner euro från försäljningen av Assa Abloy aktier
- Avtal om att sälja Ovako slöts i juli

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN
- Orderingången ökade med 45,6% till 2.213,5 miljoner euro (1.519,8)
- Orderstocken ökade med 66,3% till 3.772,1 miljoner euro (2.267,9)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 1.436,9 miljoner euro (1.139,0)
- Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades med 45,7% till 106,1 miljoner euro (72,9)
- Lönsamheten förbättrades till 7,4% (6,4)
- Resultatet/aktie förbättrades till 2,15 euro (0,73), varav 0,97 euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Lönsamhetsprognosen för hela året oförändrad

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
“Efterfrågan på våra huvudmarknader var fortsatt stark under andra kvartalet. Orderingången ökade med över 40% och omsättningen med nästan 30%. Även lönsamheten förbättrades enligt förväntningarna. Den goda efterfrågan förväntas fortsätta åtminstone under det andra halvåret. Kapacitetsökningen inom motormontering och testning stöder en fortsatt omsättningstillväxt.

Avyttringen av innehavet i Ovako slutför vår plan att fokusera på vår kärnverksamhet.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2006 OCH 2007
Wärtsiläs lönsamhetsprognos för år 2006 förblir oförändrad. Efterfrågan på marknaderna för fartygsmotorer och energi ser ut att vara fortsatt gynnsam för Wärtsilä åtminstone under de följande sex månaderna. Tack vare den goda orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka det här året med upp till 20%. Den lönsamhetsnivå som uppnåddes 2005 bevaras. Wärtsiläs omsättning 2007 förväntas öka med ca 10-15% från omsättningen 2006 tack vare den goda orderstocken och den livliga orderaktiviteten. Ökningen av kapaciteten, som blir tillgänglig från medlet av 2007, kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt 2008.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                               Eeva Kainulainen
Vice verkställande direktör         Informationsdirektör

 

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen 4.8.2006 kl. 10.45 finsk tid på huvudkontoret. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

ORDERINGÅNGEN ÖKADE 41,4% UNDER APRIL-JUNI, LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES PLANENLIGT

EFTERFRÅGAN VÄNTAS VARA FORTSATT GOD UNDER RESTEN AV ÅRET

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
- Orderingången ökade med 41,4% till 1.190,1 miljoner euro (841,8)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 29,0% till 845,0 miljoner euro (655,2)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 61,0% till 70,2 miljoner euro (43,6)
- Lönsamheten förbättrades till 8,3% (6,7)
- Försäljningsvinst 123,9 miljoner euro från försäljningen av Assa Abloy aktier
- Avtal om att sälja Ovako slöts i juli

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN
- Orderingången ökade med 45,6% till 2.213,5 miljoner euro (1.519,8)
- Orderstocken ökade med 66,3% till 3.772,1 miljoner euro (2.267,9)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 1.436,9 miljoner euro (1.139,0)
- Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades med 45,7% till 106,1 miljoner euro (72,9)
- Lönsamheten förbättrades till 7,4% (6,4)
- Resultatet/aktie förbättrades till 2,15 euro (0,73), varav 0,97 euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Lönsamhetsprognosen för hela året oförändrad

RAPPORTPERIODEN JANUARI–JUNI 2006 I KORTHET

Wärtsiläs affärsverksamhet omfattar affärsområdena Ship Power, Services och Power Plants. Imatra Steel, som utgjorde det andra affärsområdessegmentet år 2005, överfördes till Oy Ovako Ab. För att garantera jämförbarheten har Imatra Steel inte upptagits i omsättningen och rörelseresultatet för år 2005 nedan.

Förvärvet av Total Automation Pte Ltd slogs fast 30.6.2006. Total Automations balansräkning har konsoliderats från 30.6.2006. Köpesumman var 59,7 miljoner euro. Initiellt redovisas som goodwill ett belopp på 37,4 miljoner euro. Den slutgiltiga allokeringen av köpesumman genomförs under år 2006.

Milj. euro                    4-6/2006    4-6/2005  Förändr.%        
Omsättning                       845,0       655,2      29,0%        
Rörelseresultat                   70,2        43,6      61,0%        
% av omsättningen                 8,3%        6,7%                  
Resultat före skatter         204,1 2)     50,2 1)                  
Resultat/aktie, euro              1,60        0,40                   

Milj. euro                    1-6/2006    1-6/2005  Förändr.%     2005
Omsättning                     1.436,9     1.139,0      26,2%  2.520,3
Rörelseresultat                  106,1        72,9      45,7%    202,5
% av omsättningen                 7,4%        6,4%                8,0%
Resultat före skatter         244,1 2)     92,5 1)               212,4
Resultat/aktie, euro              2,15        0,73                1,80
Räntebärande nettoskulder
vid slutet av perioden           293,4       432,4               255,9
Bruttoinvesteringar              115,7       175,0               231,1

1) I jämförelseperiodens 1-6/2005 resultat ingår Imatra Steels resultat före skatter, 21,9 miljoner euro.

2) I resultatet för första halvåret 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 14,8 miljoner euro samt en försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro från försäljningen av 10 miljoner aktier i Assa Abloy.

MARKNADSUTVECKLING
Efterfrågan inom skeppsbyggnad var fortsatt livlig under rapportperioden. Vid slutet av juni 2006 hade 1.171 (1.413) fartyg beställts. Alla oljerelaterade segment, såsom offshore och tankfartyg samt LNG-fartyg, var mycket aktiva, men även inom andra segment kunde man skönja en viss återhämtning under det andra kvartalet.

Kina fortsatte sin tillväxt inom skeppsbyggnad. Under de första sex månaderna fick kinesiska skeppsvarv 31% av alla kontrakt i världen, mätt enligt antalet fartyg. Kina efterföljs av Sydkorea med 27%, Europa med ca 19% och Japan med 11%. Mätt enligt DWT har Sydkorea en marknadsandel på 41%, och landet efterföljs av Kina (ca 30%) och Japan (ca 20%).

Inom Power Plants förblev marknadsläget ljust inom alla affärssegment; basbelastning, industriell självgenerering och nätstabilitet. Marknaden var aktiv globalt sett.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK
Wärtsiläs orderingång under de sex första månaderna 2006 ökade med 45,6% och uppgick till 2.213,5 miljoner euro (1.519,8). Under andra kvartalet var orderingången 1.190,1 miljoner euro (841,8), vilket var 41,4% högre än under motsvarande kvartal 2005. Flest nya order under andra kvartalet registrerades inom affärsområdet Ship Power, som hade en orderingång på 659,5 miljoner euro (409,9), dvs. 60,9% mer än året innan. Betydande order mottogs inom offshore- och LNG-segmenten.

Orderingången inom affärsområdet Power Plants ökade under andra kvartalet med 96,0% och uppgick till 242,9 miljoner euro. Orderingången för både olje- och gaskraftverk ökade under kvartalet. Merparten av de nya beställningarna var order på oljekraftverk, ett segment som i hög grad domineras av Wärtsilä.

Wärtsiläs orderstock vid slutet av rapportperioden nådde än en gång upp till alla tiders rekordnivå och uppgick till 3.772,1 miljoner euro (2.267,9), en tillväxt på 66,3% från föregående år.

Orderingång per affärsområde

Milj. euro                       4-6/2006    4-6/2005   Förändr.(%)          
Ship Power                          659,5       409,9         60,9%          
Services                            285,5       307,0         -7,0%          
Power Plants                        242,9       123,9         96,0%          
Orderingång totalt                1.190,1       841,8         41,4%          

Milj. euro                       1-6/2006    1-6/2005   Förändr.(%)       2005
Ship Power                        1.161,0       708,8         63,8%    1.545,3
Services                            668,4       564,4         18,4%    1.077,1
Power Plants                        380,9       244,6         55,7%      865,2
Orderingång totalt                2.213,5     1.519,8         45,6%    3.491,1

Orderstock per affärsområde
Milj. euro                         6/2006      6/2005   Förändr.(%)       2005
Ship Power                        2.504,6     1.230,8        103,5%    1.658,5
Services                            377,3       371,2          1,6%      303,3
Power Plants                        887,4       665,9         33,3%      943,9
Orderstock totalt                 3.772,1     2.267,9         66,3%    2.905,7

 

OMSÄTTNING OCH LÖNSAMHET
Den jämförbara omsättningen ökade fortsatt kraftigt. Omsättningen för januari–juni 2006 ökade med 26,2% från motsvarande period året innan och uppgick till 1.436,9 miljoner euro (1.139). Den jämförbara omsättningen för andra kvartalet ökade med 29,0% till 845,0 miljoner euro (655,2).

Det jämförbara rörelseresultatet för januari-juni 2006 steg till 106,1 miljoner euro (72,9), vilket är 7,4% av omsättningen (6,4). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 70,2 miljoner euro (43,6), dvs. 8,3% (6,7) av omsättningen.

Omsättning per affärsområde

Milj. euro                       4-6/2006    4-6/2005   Förändr.(%)          
Ship Power                          244,9       153,0         60,1%          
Services                            304,4       266,8         14,1%          
Power Plants                        292,4       230,9         26,7%          
Totalt                             845,0       655,2         29,0%          

Milj. euro                       1-6/2006    1-6/2005   Förändr.(%)       2005
Ship Power                          396,5       286,9         38,2%      710,3
Services                            604,1       504,7         19,7%    1.093,1
Power Plants                        432,2       340,2         27,0%      710,3
Totalt                            1.436,9     1.139,0         26,2%    2,520,3

De finansiella posterna uppgick till -0,9 miljoner euro (-9,4). Nettoräntorna var -6,7 miljoner euro (-9,7). De erhållna dividenderna uppgick till 8,1 miljoner euro (6,7). Minskningen i övriga finansiella poster beror huvudsakligen på förändringar i marknadsvärden för derivatinstrument.

Resultatet före skatter var 244,1 miljoner euro (92,5). I resultatet för första halvåret 2006 ingår en försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro från försäljningen av 10 miljoner aktier i Assa Abloy samt Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 14,8 miljoner euro. I siffran för jämförelseperioden ingår Imatra Steels resultat före skatter på 21,9 miljoner euro.

Rapportperiodens skatter uppgick till -41,2 miljoner euro (-24,1) av vilka -32,2 miljoner euro hänförde sig till försäljningen av Assa Abloy aktier. I skatterna ingår en uppskjuten skattefordran på +25,5 miljoner euro i anslutning till tidigare redovisade omstruktureringsutgifter.

Resultatet per aktie förbättrades till 2,15 euro (0,73), varav 0,97 euro hänförde sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier.

FINANSIERING
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 48,6 miljoner euro (-92,1).

De likvida medlen vid slutet av perioden uppgick till 137,2 miljoner euro (119,6). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 293,4 miljoner euro (432,4). Soliditeten var 44,0% (39,7) och nettoskuldsättningsgraden 0,25 (0,46).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under första halvåret uppgick till 115,7 miljoner euro (175,0), och dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 71,9 miljoner euro (142,0) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 43,8 miljoner euro (33,0). Avskrivningarna uppgick till 35,5 miljoner euro (35,2).

INNEHAV
I maj sålde Wärtsilä 10 miljoner B-aktier i Assa Abloy (publ)för 148,1 miljoner euro, och försäljningen resulterade i en försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro. Efter denna transaktion äger Wärtsilä 7.270.350 aktier i Assa Abloy AB, 2,0% (4,7) av bolagets aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden, 95,2 miljoner euro.

Under rapportperioden var Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab 26,5%. Balansvärdet på innehavet vid slutet av perioden var 123,2 miljoner euro. Delägarlånet på 21,2 miljoner euro återbetalades av Ovako i april. Wärtsilä har redovisat 14,8 miljoner euro som resultatandel av Ovakos resultat för perioden 1-6/2006.

I juli slöt Wärtsilä, SKF och Rautaruukki ett avtal om att sälja de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab. Transaktionen förutsätter myndigheternas godkännande och väntas bli slutförd i september 2006.

PERSONAL
Under rapportperioden hade Wärtsilä 12.650 (12.100) anställda i genomsnitt och 12.918 (11.378) vid slutet av juni. Personalen ökade mest inom affärsområdet Services.

FÖRÄNDRINGAR I HÖGSTA LEDNINGEN
Dipl.ing. Jaakko Eskola (47) utnämndes till direktör för affärsområdet Ship Power och till direktionsmedlem från 1.4.2006.

Vice verkställande direktören och direktören för affärsområdet Ship Power, Mikael Mäkinen, lämnade Wärtsilä och övergick i en annan arbetsgivares tjänst 1.4.2006.

Ekon. mag. Christoph Vitzthum (36) utnämndes till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem från 1.4.2006.

Den tidigare direktören för affärsområdet Power Plants, dipl. ing., MBA Pekka Ahlqvist, fyllde 60 år våren 2006, och enligt arbetsavtalet hade han då rätt att gå i pension. Han fortsätter i företagets tjänst som strategisk ledare av Wärtsiläs automationsverksamhet.

Koncernens direktör för teknologi och miljö, CTO, professor Matti Kleimola gick i pension 1.5.2006 då han uppnådde pensionsåldern enligt arbetsavtalet. Professor Kleimola fortsätter som direktionens rådgivare i frågor som anknyter till Wärtsiläs teknologi.

STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN
Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin ledande ställning på de egna marknaderna och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna marknadens bästa effektivitet och tillförlitlighet under produkternas livscykel. Det här möjliggörs av Wärtsiläs integrerade utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Wärtsilä växer också genom nya produkter och tjänster som gör det lättare för kunderna att driva sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä utökar sitt kunnande inom automation och förstärker även produktsortimentet genom lösningar som gör driften av kraftsystemen tillförlitlig och miljövänlig. Detta sker genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER UNDER RAPPORTPERIODEN
Under rapportperioden vidtog Wärtsilä flera åtgärder som stöder de strategiska målsättningarna:

I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Efter Wärtsiläs övertagande döptes bolaget om till Wärtsilä Automation Norway AS. Bolaget har konsoliderats från 1.3.2006. Bolaget levererar kraft- och automationssystem för olje-, gas-, sjöfarts- och den övriga industrin. Det verkar huvudsakligen i Nordsjöområdet och dess kunder består av stora olje- och gasbolag samt norska skeppsvarv. Affären stöder Wärtsiläs tillväxtstrategi och utökar Wärtsiläs produktsortiment och systemintegrationskapacitet inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation, i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn.

En allians mellan Wärtsilä Automation Norway och det amerikanska bolaget Emerson Process Management undertecknades i maj, och den utökar Wärtsiläs möjligheter inom processautomation för FPSO-fartyg.

I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av hela affärsverksamheten och alla dotterbolag av Total Automation Ltd, ett börsnoterat Singaporebaserat bolag inom marin automation. Transaktionen slogs fast i juni 2006. Utöver allmän marin automation har Total Automation ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Bolaget fokuserar på tjänster inom reparationsinstallation och underhåll. Kunderna är multinationella bolag, skeppsvarv och rederier. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv inom automationssektorn.

I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att grunda ett samföretag för att serva fartyg i Baltikum. Wärtsiläs innehav i samföretaget är 51% och BLRT Grupps 49%. Samföretaget är beläget i Litauen.

Den av Wärtsilä ägda servicegruppen Ciserv integrerades med Wärtsiläs serviceorganisation från 1.5.2006. Namnet på den nya organisationen är Wärtsilä Services, som är en av världens största serviceorganisationer inom kraftverks- och marina tillämpningar.

I juli efter rapportperiodens utgång förvärvade Wärtsilä det tyska servicebolaget INTEC Injectortechnic GmbH. Förvärvet utökar Wärtsiläs kunnande inom bränsleinsprutningsteknologi och -tjänster.

Den nya fabriken, Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai), som tillverkar Wärtsilä Auxpac dieselgeneratorer, invigdes i slutet av juni i Kina. Samföretaget ägs av Wärtsilä Oyj Abp och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute. Samföretaget är ett steg i Wärtsiläs strategi att vara nära kunderna i Asien och öka den globala marknadsandelen inom hjälpmotorer.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

30.6.2006                               A-Aktie        B-aktie           Totalt
Antal aktier                         23.579.587     71.018.104       94.597.691
Antal röster                        235.795.870     71.018.104     306.813.974

Antal omsatta aktier, 1-6/2006        1.053.972     52.818.990       53.872.962

Utländskt innehav                     30.6.2006      30.6.2005       31.12.2005

                                          28,8%          24,1%            24,1%

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

1.1–30.6.2006                      Högsta     Lägsta     Medelkurs 1)   Slutkurs
A-aktie                             36,82      24,60            30,70      32,50
B-aktie                             37,57      24,80            30,22      33,00

1) Med handelsvolym vägd medelkurs

MARKNADSVÄRDE                         30.6.2006      30.6.2005       31.12.2005

Milj. euro                              3.109,9        2.201,6          2.348,9

OPTIONSPROGRAM
I enlighet med villkoren i optionsprogrammen för åren 2001 och 2002 sänkte den extradividend på 0,60 euro per aktie som Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslut om teckningspriset på B-aktien med beloppet för extradividenden. Teckningspriset på B-aktien är således 16,10 euro enligt optionsprogrammet 2001 och 8,90 euro enligt optionsprogrammet 2002.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman beslöt 15.3.2006 att enligt styrelsens förslag dela ut 0,90 euro i dividend och 0,60 euro i extradividend per aktie, dvs. totalt 1,50 euro per aktie.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes följande personer: Heikki Allonen, Göran J. Ehrnrooth, Risto Hautamäki, Jaakko Iloniemi, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria.

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till det totala antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på aktierna och det antal röster som de medför utgör högst tio procent (10%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapportperioden.

Styrelse
Styrelsen valde Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Jaakko Iloniemi.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN

AFFÄRSOMRÅDET SHIP POWER

Milj. euro                       4-6/2006    4-6/2005    Förändr.(%)        
Omsättning                          244,9       153,0          60,1%        
Orderingång                         659,5       409,9          60,9%        

Milj. euro                       1-6/2006    1-6/2005    Förändr.(%)     2005
Omsättning                          396,5       286,9          38,2%    710,3
Orderingång                       1.161,0       708,8          63,8%  1.545,3
Orderstock vid
slutet av perioden                2.504,6     1.230,8         103,5%  1.658,5

Orderaktiviteten var fortfarande mycket livlig under andra kvartalet 2006. Orderingången för kvartalet uppgick till 659,5 miljoner euro, över 60% högre än för motsvarande period föregående år. De mest betydande beställningarna under andra kvartalet var order från tre koreanska skeppsvarv på 26 installationer för LNG-fartyg, främst W50 flerbränslemotorer för LNG-fartyg.

Även offshoresegmentet fick ytterligare betydande nya order. Under andra kvartalet omfattade de nya beställningarna bland annat 24 Wärtsilä 32 hjälpmotorer. Vid sidan om motorer fick Wärtsilä också flera nya order på propulsionsprodukter, propellrar med fasta och justerbara blad och flera order erhölls även på styrbara propelleraggregat.

Under perioden januari-juni var orderingången 1.161,0 miljoner euro (708,8) och orderstocken vid slutet av perioden uppgick till 2.504,6 miljoner euro, vilket gav en tillväxt på 103,5% jämfört med motsvarande period 2005.

Ship Powers omsättning utvecklades positivt under de sex första månaderna 2006 och uppgick till 396,5 miljoner euro (286,9), vilket gav en tillväxt på 38,2% jämfört med motsvarande period 2005. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 244,9 miljoner euro och resulterade i en tillväxt på 60,1% jämfört med andra kvartalet 2005.

Marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer höll sig på en mycket hög nivå, 48% (46% vid slutet av föregående kvartal). Både offshore- och gasfartygssegmenten bidrog till den gynnsamma utvecklingen. Inom hjälpmotorer förblev Wärtsiläs andel nästan oförändrad vid 9% (10%). Inom lågvarviga motorer sjönk Wärtsiläs andel från 27% till 21% främst på grund av den låga efterfrågan på stora containerfartyg, bolagets starkaste område. Wärtsiläs hjälpmotorfabrik i Kina, som invigdes i slutet av juni, kommer att öka bolagets konkurrenskraft på marknaden för hjälpmotorer.

AFFÄRSOMRÅDET SERVICES

Milj. euro                        4-6/2006   4-6/2005    Förändr.(%)        
Omsättning                           304,4      266,8          14,1%        
Orderingång                          285,5      307,0          -7,0%        

Milj. euro                        1-6/2006   1-6/2005    Förändr.(%)     2005
Omsättning,                          604,1      504,7          19,7%  1.093,1
Orderingång                          668,4      564,4          18,4%  1.077,1
Orderstock vid slutet av perioden    377,3      371,2           1,6%    303,3
Personal vid slutet av perioden      7.537      6.839          10,2%    7.200

Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 604,1 miljoner euro (504,7) under de sex första månaderna 2006, vilket gav en tillväxt på 19,7% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten stod för 14%.

Försäljningen och servicen av lågvarviga motorer fortsatte att öka. Även efterfrågan på tjänster av projektnatur och automationstjänster ökade.

Wärtsilä Services fortsätter att växa genom en utvidgning av produktsortimentet inom stöd-, drifts- och underhålls- samt renoveringstjänster.

AFFÄRSOMRÅDET POWER PLANTS

Milj. euro                          4-6/2006   4-6/2005   Förändr.(%)        
Omsättning                             292,4      230,9         26,7%        
Orderingång                            242,9      123,9         96,0%        
Orderingång, MW
 HFO                                    381        188        102,8%        
 Gas                                    177        133         32,4%        
BioPower, MWth                            14         21        -32,7%        

Milj. euro                          1-6/2006   1-6/2005   Förändr.(%)     2005
Omsättning                             432,2      340,2         27,0%    710,3
Orderingång                            380,9      244,6         55,7%    865,2
Orderingång, MW
 HFO                                    570        339         68,4%    1.134
 Gas                                    283        289         -2,0%      924
BioPower, MWth                           138         79         75,4%      117
Orderstock vid periodens slut          887,4      665,9         33,3%    943,9

Power Plants orderingång under april–juni 2006 nästan fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala orderingången för andra kvartalet var 242,9 miljoner euro. Orderingången för både olje- och gasdrivna kraftverk ökade under kvartalet. Merparten av de nya beställningarna var order på oljekraftverk, ett segment som huvudsakligen domineras av Wärtsilä. De största beställningarna inom den här sektorn kom från Brasilien, Antigua och Saudiarabien. De största beställningarna på gaskraftverk kom från Nigeria och Ryssland.

Orderingången under januari–juni 2006 var 55,7% högre än under motsvarande period föregående år.

Tack vare den goda orderingången under de första sex månaderna 2006 är orderstocken för affärsområdet Power Plants 887,4 miljoner euro (665,9), vilket är 33,3% högre än vid slutet av rapportperioden året innan.

Omsättningen för Power Plants utvecklades fördelaktigt under rapportperioden och uppgick till 432,2 (340,2) miljoner euro, vilket gav en tillväxt på 27,0% jämfört med motsvarande period 2005. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 292,4 miljoner euro och gav en tillväxt på 26,7% jämfört med andra kvartalet 2005. De kraftverk som levererades under andra kvartalet hade en sammanlagd effekt på 586 MW.

Orderingången väntas vara god för både gas- och oljekraftverk under årets andra hälft.

MOTORPRODUKTION
Den nya fabriken, Wärtsilä Qiyao Diesel Co Ltd (Shanghai), som tillverkar Wärtsilä Auxpac hjälpmotorer, invigdes i slutet av juni i Kina. Samföretaget ägs av Wärtsilä Oyj Abp och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute (SMDERI). Den nya monteringsfabriken tillverkar Wärtsilä Auxpac 20 och Auxpac 26 dieselgeneratorer för den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina och också för export till andra länder genom Wärtsiläs globala försäljningsnätverk. Tillverkningen av Wärtsilä Auxpac 26 börjar vid slutet av 2007.

Investeringarna i leveranscentren i Trieste och Vasa för att utöka produktionskapaciteten framskrider planenligt och kommer att öka produktionskapaciteten från och med medlet av 2007.

Många leverantörer, i synnerhet inom smiden och gjutgods, investerar också i produktionskapacitet i dag. Dessa fokuserade satsningar gör det möjligt för Wärtsilä att tillfredsställa den ökande efterfrågan på marknaden.

Den nuvarande orderstocken lovar full sysselsättning för fabrikerna till slutet av 2007.

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
I juli slöt Wärtsilä, SKF och Rautaruukki ett avtal om att sälja de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab till ett bolag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Det totala priset på aktierna är ca 660 miljoner euro, som består av en kontantbetalning på ca 535 miljoner euro, 15 miljoner euro som betalas i juli 2008 och en räntebärande fordran på 110 miljoner euro som betalas 3-6 år efter transaktionens slutförande. Transaktionen förutsätter myndigheternas godkännande och väntas bli slutförd i september 2006. Försäljningen och den därpå följande likvideringen av Oy Ovako Ab ger Wärtsilä en skattefri realisationsvinst på ca 52 miljoner euro. Wärtsilä kommer att redovisa realisationsvinsten när myndigheterna godkänt transaktionen.

MARKNADSUTSIKTER 2006
Den höga orderaktiviteten under den första hälften av 2006 indikerar ytterligare ett gott år för den globala skeppsbyggnadsmarknaden. De kraftigt höjda oljepriserna och den stigande räntenivån är utmaningar för världsekonomin. Tillsammans ger dessa faktorer orsak att förvänta sig sjunkande fartygsordervolymer på lång sikt, såsom tidigare prognostiserats. Skeppsvarvens mycket långa orderböcker och det faktum att även order med leverans år 2009 registreras tycks dock uppmuntra beslutsfattare att beställa fartyg. Skeppsvarvens orderstock sträcker sig 3-4 år framåt i tiden.

Därtill drar till exempel offshoreindustrin nytta av höga oljepriser och således är det sannolikt att dess investeringsbenägenhet fortsätter. Höga oljepriser uppmuntrar även till ökad användning av gas, och därför kommer investeringarna i LNG-fartyg och stödande infrastruktur att fortsätta. Uppgången inom kryssningsbranschen indikerar en stabil tillväxt i passagerarvolymer och ett behov av nya fartyg under de kommande åren.

Sammanfattningsvis tror Wärtsilä att orderaktiviteten fortsätter på en god nivå inom den närmaste framtiden.

Situationen på kraftverksmarknaden förblir god även under slutet av året. Behovet av el för att trygga den ekonomiska tillväxten förblir oförändrat. Efterfrågan är jämnt utspridd geografiskt, vilket minskar beroendet av enskilda marknader. På ett allmänt plan ökar höga oljepriser tjockolje- och gasdrivna kraftverks konkurrenskraft och därmed även Wärtsiläs konkurrenskraft jämfört med lättoljedrivna kraftverk. Inverkan av oljepriset kan dock variera på olika geografiska marknader.

Services fortsätter att växa genom nya produkter, förvärv och tack vare av den höga nyttjandegraden av motorbeståndet.

Wärtsilä är väl förberett på förändringar på marknaden till följd av omstruktureringen av verksamheten och tillväxten inom Services.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2006 OCH 2007
Wärtsiläs lönsamhetsestimat för år 2006 är oförändrat. Efterfrågan på marknaderna för fartygsmaskineri och energi förefaller att förbli gynnsamma för Wärtsilä åtminstone under de följande sex månaderna. På grund av den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med upp till 20% under det här året. Den lönsamhetsnivå som uppnåddes 2005 bevaras. Wärtsiläs omsättning 2007 väntas öka med ca 10-15% jämfört med omsättningen 2006 på grund av den starka orderstocken och den livliga orderaktiviteten. Kapacitetsökningen, som blir tillgänglig vid medlet av 2007, möjliggör ytterligare tillväxt 2008.

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering).

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt IFRS göra bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen och övrig information såsom t.ex. ansvarsförbindelser samt periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Även om dessa uppskattningar är baserade på ledningens kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Ändringar och nya internationella rapporteringsstandarder (IFRS) från och med 1.1.2006:

Wärtsilä har tillämpat följande förändringar och nya standarder från och med 1.1.2006:

IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering: ändringar efter 31.3.2004:

- Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner, given 14.4 2005 och i kraft 1.1.2006.
- Verkligt värde optioner, given 16.6.2005 och i kraft 1.1.2006.
- Finansiella garantikontrakt, given 18.8.2005 och i kraft 1.1.2006.

Tillämpningen av dessa ändringar har inte haft någon materiell inverkan på delårsrapporten.

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda – Aktuariella vinster och förluster, koncern planer och upplysningar, given 16.12.2004 och i kraft 1.1.2006. Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av aktuariella vinster och förluster. Dessutom ökar kraven på upplysningar. Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisningsprinciperna gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer tillämpningen av denna ändring att endast påverka upplysningarna presenterade i bokslutet.

IFRIC 4 Tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, given 2.12.2004, i kraft 1.1.2006. Tillämpningen av denna tolkning ledde till en ökning i investeringar, 7,8 miljoner euro. Inverkan på resultaträkningen var inte materiell.

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä