Delårsrapport januari-mars 2007

Wärtsilä Oyj Abp,
 • Börsmeddelande
4 maj 2007 kl 08:30 E. Europe Standard Time

DEN STARKA ORDERINGÅNGEN FORTSATTE – MARKNADEN VÄNTAS FORTSÄTTA AKTIV

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Orderingång 1.157 miljoner euro (1.023), tillväxt 13%
 • Orderstock 4.860 miljoner euro (3.415), tillväxt 42%
 • Omsättningen ökade med 29% till 761 miljoner euro (592)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 77% till 63 miljoner euro (36)
 • Lönsamhet 8,3% (6,1)
 • Resultat per aktie 0,44 (0,55)

 

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

”Den starka orderstocken och den fortsatt goda efterfrågan på alla marknader ledde till att omsättningen ökade med 29% under första kvartalet 2007. De långsiktiga åtgärderna för att förbättra lönsamheten, i kombination med en god efterfrågan och en gynnsam försäljningsfördelning, ledde som väntat till ett förbättrat rörelseresultat.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2007

Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv under de två följande kvartalen för Wärtsiläs del. Tack vare den goda orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten överskrider 9%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen, och så är det också innevarande år. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år 2008.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 4 maj 2007 kl. 10.45 vid Wärtsiläs koncernledning. Om Ni vill ställa frågor under telekonferensen, ring numret 09-8248 6348 och mata in PIN-koden 2160. Om Ni endast vill lyssna på telekonferensen, ring samma nummer och mata in PIN-koden 390911.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                    Eeva Kainulainen
Vice verkställande direktör   Informationsdirektör

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

RAPPORTPERIOD 1-3/2007 I KORTHET

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Förändr.%

2006

Omsättning

761

592

29

3 190

Rörelseresultat

63

36

77

262

% av omsättningen

8,3%

6,1%

 

8,2%

Resultat före skatter

60

40 1)

 

447 2)

Resultat per aktie, euro

0,44

0,55 3)

 

3,72

Rörelseverksamhetens

 

 

 

 

kassaflöde

79

-2

 

302

Räntebärande nettoskulder

 

 

 

 

vid slutet av perioden

179

435

 

55

Bruttoinvesteringar

42

40

 

193

 

 

 1. I resultatet för januari-mars 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 7 miljoner euro.
 2. I resultatet för rapportperioden 1-12/2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 67 miljoner euro, och en försäljningsvinst på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy.
 3. I resultatet för januari-mars 2006 ingår en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknyter till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering.

MARKNADSUTVECKLING

Ship Power

Skeppsbyggnadsmarknaden var fortfarande aktiv under första kvartalet 2007, även om utvecklingen var lite mer moderat än under de två föregående åren. Under rapportperioden registrerades 785 (988) nya fartygsorder, vilket motsvarar nivåerna 2003 och 2004. Inom bulklast- och specialfartygssegmenten, såsom offshore- och ro-ro-fartyg, höll sig orderaktiviteten på samma nivå eller ökade rentav något i förhållande till 2006. Efterfrågan inom container- och tankersegmenten var betydligt lägre under rapportperioden.

Kina fortsatte att stärka sin ställning på skeppsbyggnadsmarknaden under första kvartalet 2007. De kinesiska varven fick under årets tre första månader ca 45% av alla order, mätt i antalet fartyg. Korea fick ca 24% och Europa 13% av de nya fartygsbeställningarna. Även mätt i tonnage (dwt) hade Kina en ledande ställning med ca 51% av antalet nya order. Koreas andel var 27%.

Wärtsilä Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

Den totala marknadsvolymen för medelvarviga huvudmotorer för de senaste 12 månaderna var 8.800 MW vid slutet av första kvartalet. Wärtsiläs andel höll sig på en mycket hög nivå och var 46% (51% vid slutet av föregående kvartal). Den totala marknaden för lågvarviga huvudmotorer ökade till 27.700 MW (26.600) och Wärtsiläs marknadsandel var 14% (16% vid slutet av föregående kvartal). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var oförändrad 6%.

Power Plants

Efterfrågan var fortsatt kraftig inom alla Power Plants-affärsområdets huvudsegment: baskraft, industriell självgenerering och upprätthållande av stabila elnät. Geografiskt var efterfrågan jämnt fördelad, vilket minskar riskerna i anslutning till enskilda marknader och geografisk koncentration.

Efterfrågan på gaskraftverk var stark under rapportperioden. De med förnybara bränslen drivna kraftverken, bl.a. kraftverk drivna med flytande biobränslen, fortsatte att erbjuda goda möjligheter för Wärtsilä, i synnerhet i Europa. Efterfrågan i råoljeproducerande regioner i Afrika och Mellanöstern höll sig på en god nivå.

Wärtsilä Power Plants-affärsområdets marknadsandelar

Wärtsilä har ett starkt fotfäste på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk. Bolaget står för ca en tredjedel av kraftverksmarknaden inom det egna effektområdet. Wärtsiläs andel av marknaden för sådana lättoljedrivna kraftverk inklusive de som drivs med flytande biobränslen som passar Wärtsiläs motorer är ca 25%. Marknaden för gaskraftverk är ett tillväxtområde som ger Wärtsilä goda tillväxtmöjligheter. På de för Wärtsilä väsentliga marknaderna för gaskraftverk är bolagets nuvarande marknadsandel ca 8%.

 

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under rapportperioden uppgick till 1.157 miljoner euro (1.023), en tillväxt på ca 13%. Orderingången för affärsområdet Ship Power höll sig som väntat på en hög nivå och var 521 miljoner euro (501), vilket resulterade i en tillväxt på 4% jämfört med motsvarande period 2006. Särskilt offshoresegmentet var aktivt och dess andel av affärsområdet Ship Powers orderingång var över 50% under rapportperioden. Under rapportperioden mottogs order på oljeriggar, borrfartyg, flytande oljeproduktionsanläggningar och olika typer av stödfartyg.

Orderingången för affärsområdet Power Plants under rapportperioden uppgick till 211 miljoner euro (138), vilket resulterade i en tillväxt på 53% jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan på oljekraftverk var stor och de största beställningarna kom från Mayotte, Franska Polynesien och Italien. Under första kvartalet fick Wärtsilä order på tio kraftverk som drivs med flytande biobränsle från Italien. Den sammanlagda effekten för dessa kraftverk är 172 MW. De största gaskraftverksbeställningarna kom från USA och Ryssland.

Vid slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs orderstock till 4.860 miljoner euro (3.415), vilket gav en tillväxt på 42%. Cirka 42% av orderstocken levereras under 2007.

Orderingång per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Förändr. %

2006

Ship Power

521

501

4

2 270

Services

423

383

11

1 322

Power Plants

211

138

53

1 027

Orderingång totalt

1 157

1 023

13

4 621

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2007

1-3/2006

Förändr. %

2006

Olja

130

172

-24

766

Gas

122

106

15

1 232

Förnybara bränslen

204

142

44

353

 

Orderstock per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

31.3.2007

31.3.2006

Förändr. %

2006

Ship Power

3 285

2 080

58

3 020

Services

433

388

12

357

Power Plants

1 140

943

21

1 061

Orderstock totalt

4 860

3 415

42

4 439

 

OMSÄTTNING

Wärtsiläs omsättning för första kvartalet uppgick till 761 miljoner euro (592), vilket resulterade i en tillväxt på 29%. Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade med 69% till 256 miljoner euro (152). Ship Powers andel av hela omsättningen var 34%. Omsättningen för affärsområdet Power Plants var 150 miljoner euro (140) och dess andel av Wärtsiläs omsättning var 20%. Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 352 miljoner euro (300). Jämfört med motsvarande period föregående år ökade omsättningen med 17%, varav den organiska tillväxten stod för 13%. Affärsområdet Services andel av Wärtsiläs omsättning var 46%.

Omsättning per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Förändr. %

2006

Ship Power

256

152

69

985

Services

352

300

17

1 266

Power Plants

150

140

7

934

Omsättning totalt

761

592

29

3 190

 

RESULTAT

Rörelseresultatet för rapportperioden förbättrades till 63 miljoner euro (36), och lönsamheten var 8,3% (6,1).  

De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (-3). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-3).  

Resultatet före skatter var 60 miljoner euro (40).

Rapportperiodens skatter uppgick till -17 miljoner euro (12). I jämförelseperiodens skatter ingick en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknöt till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering.

Resultatet per aktie var 0,44 euro (0,55).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

De likvida medlen uppgick vid slutet av perioden till 148 miljoner euro (115). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 179 miljoner euro (435). Soliditeten var 42,4% (41,9) och nettoskuldsättningsgraden 0,19 (0,41).

Kassaflödet från affärsverksamheten var starkt, 79 miljoner euro (-2).

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden, 124 miljoner euro.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna i januari-mars uppgick till 42 miljoner euro (40), och dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 12 miljoner euro (17) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 30 miljoner euro (23). Avskrivningarna uppgick till 18 miljoner euro (18).

På grund av den stora volymtillväxten väntas investeringarna för hela året uppgå till ca 200 miljoner euro.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH SAMFÖRETAG

I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget börjar tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg, som transporterar flytande naturgas. Bolagets aktiekapital kommer att vara 58 miljoner euro, varav Wärtsiläs andel är 29 miljoner euro. Samföretaget skall tillverka Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Fabriken koncentrerar sig på montering och provkörning av motorer. Den första motorn blir klar under andra hälften av 2008. Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien, fortsätter att tillverka Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden utanför Östasien och för den växande kraftverksmarknaden. Avtalet kräver ännu myndigheternas godkännande.

I februari undertecknade Wärtsilä ett avtal om förvärvet av svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på produkter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg. Den förvärvade affärsverksamheten erbjuder Wärtsilä en möjlighet att utvidga sitt produktutbud av miljölösningar för avfallshantering.

I februari förvärvade Wärtsilä sydafrikanska Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet. Företaget är beläget i Kapstaden, Sydafrika, och dess huvudaffärsområde är propellerreparationer. Med förvärvet utvidgas Wärtsiläs serviceutbud i Sydafrika.

Köpesumman för ovan nämnda företag var sammanlagt 3 milj. euro. Efter allokeringen av anskaffningspriset har ca 2 milj. euro redovisats som goodwill.

ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER

I januari offentliggjorde Wärtsilä ett köpeanbud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattade 1.240.599 aktier, dvs. 10,3% av bolagets aktiekapital. Anbudstiden gick ut 23.3.2007 och köpeanbudet lyckades.

På basis av anbudet köper Wärtsilä ca 6,9% av aktierna och betalar ca 9 miljoner euro för dem. När anbudsarrangemanget genomförts äger Wärtsilä Oyj Abp direkt eller indirekt 96,6% av aktierna i Wärtsilä India Ltd. Börsnoteringen av Wärtsilä India Ltd upphör om ca 3 månader.

PRODUKTION

Wärtsiläs investeringar för att öka produktionskapaciteten för medelvarviga motorer i Vasa och Trieste framskrider planenligt. Hela kapaciteten tas i bruk under andra hälften av 2007. Wärtsiläs globala leverantörsnätverk har fortsatt att bygga ut kapaciteten och största delen av investeringarna gjorda av leverantörerna tas också i bruk under 2007.

Den japanska licenstillverkaren Hitachi Zosen kommer att tillverka elektroniskt styrda Wärtsilä RT-flex Common Rail marinmotorer. I mars 2007 fick Hitachi Zosen order på fyra 6-cylindriga RT-Flex50-B motorer till fartyg som byggs i Kina. De första fartygen levereras under andra kvartalet 2009.

FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING

Under rapportperioden inleddes provkörningen av Wärtsilä Auxpac 26 motorn. Produkten förbättrar Auxpac-produktutbudet och svarar i synnerhet på efterfrågan på större hjälpmotorer.

Utvecklingsprojektet i bränslecellteknologi, Large-SOFC (Solid Oxid Fuel Cell), har inletts. Wärtsilä har en nyckelställning tillsammans med de andra europeiska deltagarna, som utgörs av bl.a. VTT, Forschungszentrum Jülich GmbH, Topsoe Fuel Cell A/S och Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd.

Det pågående Hercules-programmet, vars målsättning är att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, avslutas i september 2007. Huvudparterna i det nuvarande programmet, Wärtsilä och MAN Diesel, planerar en fortsättning på projektet.

PERSONAL

Under rapportperioden hade Wärtsilä 14.583 (12.286) anställda i genomsnitt. Vid slutet av mars var antalet anställda 14.754 (12.605). Personalen ökade mest inom affärsområdet Services, vars personal ökade med ca 20% jämfört med motsvarande period föregående år. Vid slutet av rapportperioden hade affärsområdet Services 8.746 (7.388) anställda.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

31.3.2007

Serie A

Serie B

Totalt

Antal aktier

23 579 587

72 123 010

95 702 597

Antal röster

235 795 870

72 123 010

307 918 880

 

 

 

 

Aktieomsättning, st, 1-3/2007

439 000

33 485 382

33 924 382

 

 

 

1.1-31.3.2007

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

A-aktie

49,74

38,05

44,38

B-aktie

50,80

38,44

44,87

1)Med handelsvolym vägd medelkurs.

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde

 

31.3.2007

31.3.2006

MEUR

 

4 417

2 880

 

 

 

 

Utländskt innehav

 

31.3.2007

31.3.2006

 

 

30,5%

27,2%

 

OPTIONSPROGRAM

Wärtsilä hade två optionsprogram under rapportperioden. Optionsprogrammet för år 2001 avslutades 31.3.2007. Optionsprogrammet för år 2002 avslutas 31.3.2008. På basis av optionsprogrammen fanns det vid slutet av rapportperioden sammanlagt 298.020 otecknade aktier, dvs. 0,3% av aktiekapitalet.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma som hölls 14.3.2007 fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 1,75 euro per aktie i dividend.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

FULLMAKTER BEVILJADE TILL STYRELSEN

Ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i A- och/eller B-serien i ett eller flera partier. Aktieemissionen kan genomföras på styrelsens villkor och till ett av styrelsen fastslaget pris.

Enligt fullmakten kan högst 9.555.434 nya aktier emitteras så att

 • högst 2.357.958 aktier i serie A emitteras, och/eller högst 7.197.476 aktier i serie B emitteras till aktieägarna i samma proportion som deras tidigare innehav av bolagets aktier, och/eller att
 • högst 9.555.434 aktier i serie B emitteras genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier förutsatt att vägande ekonomiska orsaker ur bolagets perspektiv föreligger därtill.

Fullmakten kan med ovan nämnda begränsningar användas till att bl.a. utveckla kapitalstrukturen, utvidga ägarunderlaget, användas som vederlag i företagsförvärv eller för att anskaffa egendom som anknyter till bolagets affärsverksamhet. Nyemission kan också genomföras mot apportegendom eller genom att utnyttja kvittningsrätten.

Fullmakten gäller till följande bolagsstämma.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, Maarit Aarni-Sirviö och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Matti Vuoria.

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN

På grund av den mycket stora efterfrågan råder det brist på vissa centrala komponenter. Den globala efterfrågan på till exempel gjutgods och smiden överstiger utbudet. Wärtsilä har skridit till åtgärder för att säkra tillgången till centrala komponenter. Flera leverantörer har investerat i produktionen och merparten av dessa investeringar tas i bruk under 2007.

MARKNADSUTSIKTER

Den starka globala ekonomiska utvecklingen fortsätter och utsikterna väntas förbli gynnsamma under den närmaste framtiden. Fraktmarknaden har varit livskraftig och fraktpriserna ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Den något högre räntenivån och inflationen har inte påverkat skeppsbyggnadsindustrin. Fartygsleveranserna ökar dock snabbare än efterfrågan på nya fartyg, och på medellång sikt väntas detta påverka fraktmarknaden. Även om utvecklingen i början av året varit långsammare än föregående år, är utsikterna för hela året fortfarande goda.

De höga energipriserna har lett till fortlöpande investeringar inom offshoresegmentet. Under första kvartalet 2007 ökade investeringarna i både fartyg och olika produktionsenheter och investeringarna väntas förbli på en hög nivå.

Läget på kraftverksmarknaden förblir positivt. Den växande oron för miljön gynnar effektiva kraftproduktionslösningar. Alla för Wärtsilä viktiga segment väntas förbli mycket aktiva. Geografiskt är efterfrågan jämnt fördelad, vilket minskar beroendet av enskilda marknader.

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2007

Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv under de två följande kvartalen för Wärtsiläs del. Tack vare den goda orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten överskrider 9%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen, och så är det också innevarande år. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år 2008.

DELÅRSRAPPORT JANUARI– MARS 2007

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2006. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslutet enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar och skulder samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2007:

 • IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar i bokslutet
 • Ändring av IAS 1-standarden, upplysningar om kapital i bokslutet
 • IFRIC 8, tillämpningsområde för IFRS 2
 • IFRIC 9, omvärdering av inbäddade derivat
 • IFRIC 10, Delårsrapportering och nedskrivning

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Delårsrapporten är oreviderad.

3.5.2007

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä