Delårsrapport januari-mars 2006

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
4 maj 2006 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 51% FRÅN MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR – LÖNSAMHETEN PLANENLIG

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN:

- Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet för affärsområdena förbättrades till 35,9 miljoner euro (29,3)
- Lönsamhet 6,1% (6,0)
- Orderingången ökade med 51,0% till 1.023,4 miljoner euro (678,0)
- Orderstocken på ny rekordnivå 3.415,4 miljoner euro (2.066,9)
- Resultat/aktie förbättrades till 0,55 euro (0,33)
- Lönsamhetsprognosen för hela året oförändrad

RAPPORTPERIOD 1-3/2006 I KORTHET

Wärtsiläs affärsverksamhet omfattar affärsområdena Ship Power, Services och Power Plants. Imatra Steel, som utgjorde det andra affärsområdessegmentet år 2005, överfördes till Oy Ovako Ab. För att garantera jämförbarheten har Imatra Steel inte upptagits i omsättningen och rörelseresultatet för år 2005.

Milj. euro                    1-3/2006         1-3/2005        2005              
Omsättning                       591,9            483,8     2.520,3            
Rörelseresultat                   35,9             29,3       202,5            
Resultat före skatter             40,0          42,2 1)       212,4            
Resultat/aktie, euro              0,55             0,33        1,80            
Räntebärande nettoskulder
vid slutet av perioden          435,5            270,7       255,9            
Bruttoinvesteringar               39,6            132,3       231,1

1)I resultatet för första kvartalet 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter 6,7 miljoner euro. I jämförelseperiodens resultat ingår Imatra Steels resultat före skatter 16,5 miljoner euro.

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

”Den jämförbara omsättningen för första kvartalet ökade med nästan en fjärdedel, och resultatet utvecklades planenligt. Speciellt glädjande var att tillväxten inom Services affärsområdet uppgick till 26%.

Efterfrågan har varit fortsatt livlig i början av året – orderingången ökade med över 50%. Den goda efterfrågan ser ut att fortsätta. Därför har Wärtsilä beslutat att utöka monterings- och provkörningskapaciteten för motorer i både Vasa och Trieste. Produktionen i hjälpmotorfabriken i Kina börjar i juni enligt tidtabellen.”

Wärtsilä Oyj Abp
Raimo Lind                          Eeva Kainulainen
Vice verkställande direktör    Informationsdirektör

 

En press- och analytikerkonferens ordnas på torsdagen 4.5 kl. 10.45 finsk tid i Wärtsiläs huvudkontor, John Stenbergs strand 2.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

Siffrorna i denna delårsrapporten är oreviderade.

ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 51% FRÅN MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR – LÖNSAMHETEN PLANENLIG

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN:

- Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet för affärsområdena förbättrades till 35,9 miljoner euro (29,3)
- Lönsamhet 6,1% (6,0)
- Orderingången ökade med 51,0% till 1.023,4 miljoner euro (678,0)
- Orderstocken på ny rekordnivå 3.415,4 miljoner euro (2.066,9)
- Resultat/aktie förbättrades till 0,55 euro (0,33)
- Lönsamhetsprognosen för hela året är oförändrad

RAPPORTPERIOD 1-3/2006 I KORTHET

Wärtsiläs affärsverksamhet omfattar affärsområdena Ship Power, Services och Power Plants. Imatra Steel, som utgjorde det andra affärsområdessegmentet år 2005, överfördes till Oy Ovako Ab. För att garantera jämförbarheten har Imatra Steel inte upptagits i omsättningen och rörelseresultatet för år 2005.

Milj. euro                    1-3/2006         1-3/2005        2005              
Omsättning                       591,9            483,8     2.520,3            
Rörelseresultat                   35,9             29,3       202,5            
Resultat före skatter             40,0          42,2 1)       212,4            
Resultat/aktie, euro              0,55             0,33        1,80            
Räntebärande nettoskulder
vid slutet av perioden           435,5            270,7       255,9            
Bruttoinvesteringar               39,6            132,3       231,1

1)I resultatet för första kvartalet 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter 6,7 miljoner euro. I jämförelseperiodens resultat ingår Imatra Steels resultat före skatter 16,5 miljoner euro.

ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 51%

Under rapportperioden mottogs nya order till ett värde av 1.023,4 miljoner euro (678,0), en tillväxt på 51,0%. Det största antalet nya order mottogs av affärsområdet Ship Power, där orderingången uppgick till 501,5 miljoner euro (298,9), dvs. 67,8% mer än föregående år. Orderingången för affärsområdet Power Plants uppgick under första kvartalet till 138,0 miljoner euro (120,7).

Vid slutet av första kvartalet låg orderstocken på alla tiders rekordnivå, dvs. 3.415,4 miljoner euro (2.066,9). Tillväxten uppgick till 65,2%.

Orderingång per affärsområde

Milj. euro                        1-3/2006 1-3/2005 Förändr.(%)       2005
Ship Power                           501,5    298,9       67,8%    1.545,3
Services                             382,8    257,4       48,7%    1.077,1
Power Plants                         138,0    120,7       14,4%      865,2    
Orderingång totalt                 1.023,4    678,0       51,0%    3.491,1
Orderstock totalt                  3.415,4  2.066,9       65,2%    2.905,7

OMSÄTTNING OCH LÖNSAMHET

Den jämförbara omsättningen för Wärtsiläs affärsområden uppgick under första kvartalet till 591,9 miljoner euro (483,8), vilket resulterade i en tillväxt på 22,3%. Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades till 35,9 miljoner euro(29,3). Lönsamheten förbättrades till 6,1% (6,0).

Omsättning per affärsområde

Milj. euro                        1-3/2006 1-3/2005 Förändr.(%)       2005
Ship Power                         151,6    133,9       13,3%       710,3
Services                             299,7    237,9       26,0%    1.093,1
Power Plants                       139,7    109,4       27,8%      710,3
Övriga                                    0,9       2,7                           6,6    
Totalt                                  591,9    483,8       22,3%    2.520,3                                                                                   

De finansiella posterna uppgick till -2,6 miljoner euro (-4,5). Nettoräntorna var -3,0 miljoner euro (-3,9).

Resultatet före skatter var 40,0 miljoner euro (42,2). I resultatet för det första kvartalet 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter 6,7 miljoner euro. I jämförelseperiodens resultat ingår Imatra Steels resultat före skatter 16,5 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens skatter var 12,2 miljoner euro ( -11,7). I skatterna ingår en redovisad uppskjuten skattefordran på +25,5 miljoner euro som anknyter till tidigare registrerade omstruktureringskostnader.

Resultatet per aktie förbättrades till 0,55 euro (0,33).

FINANSIERING

På grund av de ökade verksamhetsvolymerna bands kapital i lager, och kassaflödet från affärsverksamheten var -1,7 miljoner euro (6,9).

De likvida medlen uppgick vid slutet av perioden till 114,8 miljoner euro (140,7). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 435,5 miljoner euro (270,7). Soliditeten var 41,9% (40,2) och nettoskuldsättningsgraden 0,41 (0,28).

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna under första kvartalet uppgick till 39,6 miljoner euro (132,3), och dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 17,0 miljoner euro (116,3) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 22,5 miljoner euro (16,0). Avskrivningarna uppgick till 17,6 miljoner euro (17,2).

INNEHAV

Wärtsiläs innehav i Assa Abloy AB (publ) är oförändrad, 17.270.350 aktier vilket är 4,7% av bolagets aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden och uppgår till 264,6 miljoner euro varav en uppskjuten skatteskuld 61,6 milj. euro har redovisats.

Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab är 26,5%. Balansvärdet för innehavet var vid slutet av rapportperioden 113,4 miljoner euro. Därtill har Wärtsilä beviljat ett delägarlån på 21,2 miljoner euro till Ovako. Ovako har återbetalat lånet i april 2006. Som intressebolagsresultat har Wärtsilä för perioden 1-3/2006 redovisat 6,7 miljoner euro.

I mars meddelade Oy Ovako Ab:s ägare att de kartlägger strategiska alternativ i anslutning till ägandet av Ovako. Alternativen kan vara försäljning av aktieinnehavet antingen delvis eller helt och hållet.

PERSONAL

Under första kvartalet hade Wärtsilä 12.286 anställda (12.231) i genomsnitt. Vid slutet av mars var antalet anställda 12.605 (12.322). Personalen ökade mest inom Services affärsområdet.

FÖRÄNDRINGAR I HÖGSTA LEDNINGEN

Dipl.ing. Jaakko Eskola (47) utnämndes till direktör för affärsområdet Ship Power och till direktionsmedlem 1.4.2006. Direktör Eskola har varit anställd hos Wärtsilä sedan 1998.

Den tidigare direktören för Ship Power och koncernens andra vice verkställande direktör Mikael Mäkinen övergick i en annan arbetsgivares tjänst 1.4.2006.

Ekon.mag. Christoph Vitzthum (36) utnämndes till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem 1.4.2006. Direktör Vitzthum har varit anställd hos Wärtsilä sedan 1995.

Den tidigare direktören för Power Plants, dipl.ing., MBA Pekka Ahlqvist fyllde 60 år våren 2006, och enligt arbetsavtalet hade han då rätt att gå i pension. Han fortsätter i företagets tjänst som strategisk ledare av automationssektorn.

Koncernens teknologidirektör, CTO, professor Matti Kleimola gick i pension 1.5.2006 enligt arbetsavtalet. Professor Kleimola fortsätter som direktionens rådgivare i frågor som anknyter till branschens teknologi.

STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN

Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin ledande ställning på de egna marknaderna och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna marknadens bästa effektivitet och tillförlitlighet under produkternas livscykel. Det här möjliggörs av Wärtsiläs integrerade utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Wärtsilä växer också genom nya produkter och tjänster som gör det lättare för kunderna att driva sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä utökar sitt kunnande inom automation och förstärker även produktsortimentet genom lösningar som gör driften av kraftsystemen tillförlitlig och miljövänlig. Förstärkandet sker genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER UNDER RAPPORTPERIODEN

Under första kvartalet vidtog Wärtsilä flera åtgärder som stöder de strategiska målsättningarna:

I början av februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Bolaget levererar kraft- och automationssystem till tillämpningar inom olje-, gas-, sjöfarts- och den övriga industrin. Bolaget verkar huvudsakligen i Nordsjöområdet och dess kunder består av stora olje- och gasbolag samt norska skeppsvarv. Affären stöder tillväxtstrategin och utökar Wärtsiläs produktsortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn. Efter att bolaget övergått i Wärtsiläs ägo är dess namn Wärtsilä Automation Norway AS, och det har konsoliderats från 1.3.2006. Genom förvärvet ökade Wärtsiläs personal med 135 anställda.

I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av hela affärsverksamheten i det Singaporebaserade, börslistade Total Automation Ltd, som specialiserat sig på automation inom sjöfart, samt alla Total Automations dotterbolag. Förutom allmän automationsutrustning för fartyg har Total Automation Ltd ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Företaget koncentrerar sig på tjänster inom reparationsinstallation och service. Kunderna är multinationella bolag, skeppsvarv och rederier. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare företagsförvärv i Europa och Nordamerika. Affären utökar Wärtsiläs möjligheter att erbjuda mångsidiga automationsservicetjänster. Affären fastställs under andra kvartalet 2006.

I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att grunda ett fartygsservicebolag för den baltiska marknaden i Litauen. Wärtsiläs innehav i samföretaget är 51% och BLRT Grupps 49%.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE                      1-3/2006       1-3/2005        2005
Aktieomsättning i Helsingfors, aktier         30,4%          19,0%       88,0%
Aktieomsättning i Helsingfors, röster         10,5%           6,9%       36,3%
Aktieomsättning i SEAQ, aktier                 2,8%           3,8%       12,0%
Utländskt innehav vid slutet av perioden      27,2%          17,9%       24,1%

AKTIER 31.3.2006                            Serie A       Serie B        Totalt
Antal aktier                             23.579.587    70.538.104    94.117.691
Antal röster                            235.795.870    70.538.104   306.333.974

AKTIEN VID HELSINGFORS BÖRS

Rapportperioden 1.1–31.3.2006       Högsta  Lägsta      Medelkurs 1)      Oms.

                                      euro    euro          euro           st.
A-aktie                              32,45   24,80         28,77       380.400
B-aktie                              32,28   24,80         28,77    28.216.962

1) Med handelsvolym vägd medelkurs.

MARKNADSVÄRDE                              31.3.2006    31.3.2005    31.12.2005

Milj. euro                                   2.879,5      1.888,0       2.348,9

OPTIONSPROGRAM

I enlighet med villkoren i optionsprogrammen för åren 2001 och 2002 sänkte den extradividend på 0,60 euro som Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslut om 15.3.2006 teckningspriset på B-aktien med beloppet på extradividenden, dvs. 0,60 euro/aktie. Teckningspriset på Wärtsiläs B-aktie enligt optionsprogrammet 2001 är således 16,10 euro och 8,90 euro enligt optionsprogrammet 2002.

BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämman beslöt 15.3.2006 att enligt styrelsens förslag dela ut 0,90 euro i dividend och 0,60 euro i extradividend per aktie, dvs. totalt 1,50 euro.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på aktierna och det antal röster som de medför utgör högst tio procent (10%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapportperioden.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Jaakko Iloniemi.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN

AFFÄRSOMRÅDET SHIP POWER

Milj. euro                        1-3/2006    1-3/2005 Förändr.(%)     2005
Omsättning                           151,6       133,9       13,3%    710,3
Orderingång                          501,5       298,9       67,8%  1.545,3
Orderstock vid slutet av perioden  2.079,8       974,0      113,5%  1.658,5

Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade med 13,3% till 151,6 miljoner euro (133,9) jämfört med föregående år. Orderingången fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet och uppgick till 501,5 miljoner euro (298,9), vilket resulterade i en tillväxt på 67,8% jämfört med föregående år. Orderstocken var 2.079,8 miljoner euro(974,0) vid slutet av mars.

De för Wärtsilä centrala marknaderna var, som väntat, aktiva under rapportperioden. Efterfrågan var mycket livlig inom alla segment i anslutning till olje- och gasprospektering, -utvinning och transporter. Det har synats som en kraftig efterfrågan på oljeplattformar och stödfartyg inom offshoresektorn samt i flera order på LNG-fartyg och ytterligare order på tankfartyg.

Första kvartalet var mycket livligt för Wärtsiläs offshore- och LNG-segment. Wärtsilä fick flera nya order på Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer till LNG-fartyg. De första leveranserna till en fartygsserie som byggs av Hyundai Heavy Industries ägde rum i mars. Inom offshoresektorn registrerade Wärtsilä flera order på maskineri- och propelleranordningar för djuphavsplattformar och stödfartyg. De här oljeplattformarna och fartygen byggs huvudsakligen på varv i Asien. Med hjälp av de produkter och det kunnande som förvärvats genom den senaste tidens företagsköp förbättras Wärtsiläs ställning inom detta område i framtiden. Wärtsilä kan erbjuda integrerade system, som även omfattar automations- och elektriska lösningar. Andra aktiva områden under perioden var segmenten kryssnings- och passagerarfartyg samt passagerarfraktfartyg. Wärtsilä fick flera viktiga order från varv i Finland, Frankrike och Italien.

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer fortsatte att stiga under rapportperioden. Vid slutet av perioden var bolagets marknadsandel 46% (45% vid slutet av 2005). Den starka marknadspositionen antyder hur väl Wärtsiläs produktutbud motsvarar efterfrågan på marknaden. Även inom lågvarviga huvudmotorer ökade Wärtsilä sin andel från 24% till 27%. I januari undertecknade Wärtsilä ett licensavtal med brasilianska NUCLEP (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.). Det här är ett bevis på Wärtsiläs förstärkta ställning på marknaden för lågvarviga motorer och på det intresse som potentiella licenstillverkare i tillväxtländer riktar mot Wärtsilä. Inom hjälpmotorer ökade Wärtsiläs marknadsandel från årsskiftet och uppgick till 10% (8). Wärtsiläs hjälpmotorfabrik i Kina inleder produktionen vid slutet av juni. Detta förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft på marknaden för hjälpmotorer.

AFFÄRSOMRÅDET SERVICES

                                  1-3/2006    1-3/2005   Förändr.(%)       2005
Omsättning, milj. euro               299,7       237,9         26,0%    1.093,1
Orderingång                          382,8       257,4         48,7%    1.077,1
Orderstock vid slutet av perioden    388,1       326,1         19,0%      303,3
Personal vid slutet av perioden      7.388       6.489         13,9%      7.200

Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 299,7 miljoner euro (237,9), vilket resulterade i en tillväxt på 26,0% jämfört med föregående år. 16,6% var organisk tillväxt.

Servicen av lågvarviga motorer fortsatte att öka. Även efterfrågan på projektbaserade servicetjänster samt automationstjänster ökade.

Wärtsiläs Services affärsverksamhet fortsätter att växa genom en utvidgning av produktsortimentet inom stöd-, drifts- och underhålls- samt renoveringstjänster.

AFFÄRSOMRÅDET POWER PLANTS

Milj. euro                        1-3/2006    1-3/2005   Förändr.%     2005
Omsättning                           139,7       109,4       27,8%    710,3
Orderingång                          138,0       120,7       14,4%    865,2
Orderingång, MW
 Tjockolja                            189         151       25,6%    1.134
 Gas                                   106         155      -31,6%      924
BioPower, MWth                         124          58      114,1%      117
Orderstock
vid slutet av perioden               943,0       766,7       23,0%    943,9

 

Omsättningen för affärsområdet Power Plants ökade till 139,7 miljoner euro (109,4). Tillväxten var 27,8%. Orderingången ökade under första kvartalet med

14,4% till 138,0 miljoner euro. Vid slutet av rapportperioden var orderstocken 943,0 miljoner euro, vilket är 23,0% mer än för jämförelseperioden.

Största delen av de nya beställningarna var oljekraftverk. Inom det här segmentet är Wärtsilä den klara marknadsledaren. Den största oljekraftverksordern kom från El Salvador. De största gaskraftverksbeställningarna kom från Gabon, Japan och Bangladesh.

I början av april valdes Wärtsilä till leverantör av ett gaskraftverk på 163 MW till Humboldt Bay, Kalifornien. Avtalet måste ännu godkännas av Kaliforniens elmyndighet (Public Utility Commission) och få miljötillstånd av California Energy Commission. Avtalet upptas i orderstocken när ifrågavarande tillstånd har beviljats. Den kommersiella driften av anläggningen väntas börja i medlet av 2009.

MOTORPRODUKTION

För att tillfredsställa den växande efterfrågan på marknaden har Wärtsilä beslutat att utöka monterings- och provkörningskapaciteten för motorer i både Vasa och Trieste. Därtill utvecklas produktionsprocessen, vilket ökar effektiviteten och flexibiliteten över hela leveranskedjan.

I februari köpte Wärtsilä bearbetningskapaciteten av Diesel Technology Solutions BV (DTS). DTS har konsoliderats från 1.3.2006. Genom förvärvet ökade personalen med 82 personer.

Dessa åtgärder, nyckelleverantörernas investeringsplaner samt en fokuserad ledning av Wärtsiläs produktionskapacitet ger Wärtsilä möjlighet att tillfredställa den ökade efterfrågan.

Fo&U

Wärtsiläs arbete för att utveckla miljövänlig teknologi och den kraftiga satsningen på tillämpningar inom gasteknologi har ökat bolagets framgång inom detta tillväxtsegment både till sjöss och på land. För att stöda kundernas ständigt ökande krav på tillförlitlighet har särskild uppmärksamhet fästs vid produkternas valideringsprocesser och vid valideringscentrens verksamhet.

Wärtsilä fortsätter att utvidga produktsortimentet för tvåtaktsmotorer och Common Rail (RT-flex) motorer. De nyaste motorversionerna RT-flex84 och RT-flex68 har levererats till kunderna.

Utvecklingen av RT-flex82 motorn i samarbete med Hyundai Heavy Industries framskrider planenligt. Testkörningen av den första motorn sker hos Hyundai i slutet av år 2007.

MARKNADSUTSIKTER 2006

Marknaderna som hänför sig till olja och gas har varit aktiva i början av året och flera nya fartyg har beställts. På de andra marknaderna har efterfrågan fortsatt på samma nivå som föregående år. Varvens orderstockar ligger på rekordnivå efter tre år med ett historiskt högt antal order. Under första kvartalet sjönk fraktpriserna från slutet av 2005, och prisutvecklingen har blivit mer volatil. Därtill skapar det kraftigt höjda priset på olja och den stigande räntenivån utmaningar för den globala ekonomin. Därför är det sannolikt att fartygsbeställningsvolymerna sjunker, i enlighet med Wärtsiläs tidigare prognoser.

Å andra sidan drar exempelvis offshoreindustrin nytta av höga oljepriser och därför är det sannolikt att investeringsbenägenheten fortsätter. Det höga priset på olja leder också till en större efterfrågan på gas, och investeringarna i LNG-fartyg och stödande infrastruktur fortsätter. Kryssningsindustrin bedömer att passagerarvolymerna ökar och att nya kryssningsfartyg behövs under de kommande åren.

Enligt Wärtsilä fortsätter den höga orderaktiviteten inom den närmaste framtiden.

På kraftverksmarknaden är situationen fortsatt god. Eftersom den ekonomiska tillväxten är beroende av el förblir elbehovet konstant. Geografiskt är efterfrågan jämnt fördelad, vilket minskar beroendet av enskilda marknader.

Services fortsätter att växa genom nya produkter och företagsförvärv samt på grund av anläggningarnas höga driftsgrad.

Wärtsilä är väl förberett på variationer i efterfrågan tack vare strukturarrangemang och Services -affärsområdets tillväxt.

KONCERNENS RESULTATUTSIKTER FÖR ÅR 2006

Wärtsiläs resultatutsikter för år 2006 är oförändrade. Efterfrågan på både fartygs- och energimarknaderna ser ut att fortsätta i för Wärtsilä gynnsamma tecken åtminstone under de följande sex månaderna. På basis av den goda orderstocken väntas omsättningen under innevarande år öka med rentav 20%. Den lönsamhetsnivå som uppnåddes 2005 bevaras. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. Så kommer det också att vara innevarande år. Liksom förra året blir första kvartalet antagligen det svagaste och det sista det starkaste. Omsättningen väntas fortsätta att växa år 2007.

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering).

Användning av bedömningar

Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt IFRS göra bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen och övrig information såsom t.ex. ansvarsförbindelser samt periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Även om dessa uppskattningar är baserade på ledningens kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Ändringar och nya internationella rapporteringsstandarder (IFRS) från och med 1.1.2006:

Wärtsilä har tillämpat följande förändringar och nya standarder från och med 1.1.2006:

IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering: ändringar efter 31.3.2004:
-Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner, given 14.4 2005 och i kraft 1.1.2006.
-Verkligt värde optioner, given 16.6.2005 och i kraft 1.1.2006.
-Finansiella garantikontrakt, given 18.8.2005 och i kraft 1.1.2006.

Tillämpningen av dessa ändringar har inte haft någon materiell inverkan på delårsrapporten för första kvartalet.

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda – Aktuariella vinster och förluster, koncern planer och upplysningar, given 16.12.2004 och i kraft 1.1.206. Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av aktuariella vinster och förluster. Dessutom ökar kraven på upplysningar. Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisningsprinciperna gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer tillämpningen av denna ändring att endast påverka upplysningarna presenterade i årsredovisningen.

IFRIC 4 Tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, given 2.12.2004, i kraft 1.1.2006. Tillämpningen av denna tolkning ledde till en ökning i investeringar, 7,8 miljoner euro. Inverkan på resultaträkningen var inte materiell.

3.5.2006
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä