Delårsrapport januari-mars 2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 maj 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Resultatpresentation Q1 2005 PDF, 710Kb »

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN:
- Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7)
- Rörelseresultatet förbättrades och var 46,4 milj. euro (-63,2)
- Orderstocken på ny rekordhög nivå 2.066,9 milj. euro (1.656,2)
- Lönsamheten för Power-affärsområdena 6,0%
- Avtal om Imatra Steels övergång som en del av ett nytt stålbolag
- Servicestocken ökade genom förvärvet av DEUTZ marinmotorservice
- Oförändrad resultatprognos, lönsamheten förbättras mot slutet av året
 

ÖVERGÅNG TILL INTERNATIONELLA RAPPORTERINGSSSTANDARDEN (IFRS)
Wärtsilä övergick 1.1.2005 till den internationella rapporteringsstandarden IFRS. Jämförelsetalen i denna delårsrapport har justerats i enlighet med dessa. Mer information om hur övergången inverkar på balansräkningen och resultaträkningen gavs i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005 och som kan läsas på bolagets hemsida www.wartsila.com. Standarden IAS 39 Finansiella instrument har tillämpats från 1.1.2005. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital var 1.1.2005 42,7 milj. euro och effekten av investeringar som kan säljas var 141,5 milj. euro. Effekten 31.3.2005 var 22,4 milj. euro för derivatinstrument och 122,0 milj. euro för investeringar som kan säljas.

KONCERNENS STRUKTUR UTVECKLAS
I februari undertecknade Wärtsilä, Rautaruukki och svenska SKF en avsiktsförklaring om att sammanslå sina verksamheter inom långa stålprodukter i ett samägt nytt bolag. Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel kommer att bli en del av det nya bolaget. Wärtsilä kommer att äga 26,5% av det nya bolaget.

STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN
Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin världsledande position inom Ship Power- och Service-affärsområdet. Detta sker genom att bredda produktprogrammet och utveckla samarbetsformer. Wärtsiläs starka balansräkning ger möjlighet att - inom ramarna för soliditetsmålet - växa genom företagsförvärv.

Inom Kraftverks-affärsområdet fortsätter Wärtsilä att fokusera på den decentraliserade energimarknaden och fortsätter sina satsningar på de växande marknaderna såsom gaskraftsmarknaden.

Under första kvartalet fattade Wärtsilä flera beslut som stödde de strategiska målsättningarna:

I januari grundades Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd i Kina för produktion av styrpropellrar. Bolaget är helägt av Wärtsilä. Propellerproduktionen inleds i mitten av år 2005. Wärtsilä beslöt att i Indien inleda tillverkningen av reduktionsväxlar i anslutning till den nuvarande fabriken i Khopoli. Denna produktion börjar i slutet av innevarande år. I januari skaffade Wärtsilä även en andel på 12,5% i Aker Arctic Technology Inc. Bolaget erbjuder fartygsplanering till varv, rederier och offshore-företag, som är intresserade av att bedriva verksamhet i isbelagda områden.

I februari ingick Wärtsilä en avsiktsförklaring med kinesiska China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) om ett 50/50-ägt samföretag. Det slutliga avtalet undertecknades 21.4.2005. Avsikten är att tillverka serietillverkade dieselgeneratoraggregat under produktnamnet Wärtsilä Auxpac W20 till den växande skeppsbyggnadsmarkanden i Kina samt att sälja dem via Wärtsiläs globala försäljningsnät. Innan verksamheten kan inledas krävs tillstånd av myndigheterna. Målet är att inleda produktionen i början av år 2006.

I mars grundade Wärtsilä tillsammans med estniska BLRT Grupp ett bolag för fartygsservice för den baltiska marknaden. Wärtsilä äger 51% av samföretaget. Bolaget heter Oü Ciserv BLRT Baltica.

Enligt avtalet som ingicks i januari med tyska DEUTZ AG övergick DEUTZ marinmotorservice till Wärtsilä i slutet av mars då det slutliga avtalet undertecknades. Wärtsilä har agerat som leverantör för ursprungsreservdelar och servicetjänster för dessa motorer från och med 1.4.2005.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Wärtsiläs produktionsenhet i Frankrike såldes till Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) 19.4.2005. Till MHI övergick produktionen samt 70 anställda vid Wärtsilä France. Affären var en del av det omstruktureringsprogram som Wärtsilä inledde år 2003. Överföringen har ingen inverkan på resultatet.

Ett bindande avtal om övergången av Imatra Steel som en del av ett nytt stålbolag undertecknades 22.4.2005. Transaktionen väntas vara slutförd före 31.5.2005, förutsatt att de nödvändiga myndighetstillstånden erhållits.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för Wärtsiläkoncernens första kvartal uppgick till 570,7 milj. euro (521,7), en ökning med 9,4%. Till den högre omsättningen bidrog särskilt den ökade försäljningen av drivsystem för fartyg och Imatra Steels förbättrade omsättning. Rörelseresultatet förbättrades till 46,4 milj. euro. Rörelseresultatet under motsvarande period i fjol var -63,2 milj. euro. Resultatet per aktie var 0,33 (0,22) euro. Resultatet för jämförelseårets första kvartal belastades av en omstruktureringsreservering på 63,8 milj. euro som enligt rapporteringsstandarden IFRS återfördes 2003 och redovisades som kostnad under första kvartalet 2004 eftersom personalförhandlingarna i anslutning till omstruktureringarna avslutades vid denna tidpunkt.                                           

FINANSIERING
Kassaflödet för Wärtsiläs affärsverksamhet uppgick till 6,9 milj. euro (4,5). Som en följd av ökade leveransvolymer både inom Power-affärsområden och Imatra Steel bands kapital i lager.

De likvida medlen i slutet av perioden utgjorde 140,7 milj. euro (150,7). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 270,7 milj. euro (281,0) Soliditeten var 40,2 (36,8) och nettoskuldsättningsgraden 0,28 (0,36).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under första kvartalet var 132,3 milj. euro (12,6) och bestod av företagsköp och aktieinvesteringar på 116,3 milj. euro samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 16,0 milj. euro (12,6). Bland investeringarna ingår Imatra Steels utsläppsrätter för 0,5 milj. euro, som har aktiverats. Avskrivningarna var 17,2 milj. euro (17,3).

Den största enskilda investeringen var serviceverksamheten för marinmotorer som köptes av DEUTZ AG 31.3.2005. Investeringens värde inklusive omkostnader var 115,5 milj. euro, varav lagervärdet utgjorde 8 milj. euro. Slutsumman hänförs huvudsakligen till immateriella anläggningstillgångar. Affärsverksamheten har konsoliderats i balansräkningen 31.3.2005.

MOTORPRODUKTION OCH -TEKNOLOGI
Wärtsiläs målsättning inom motorteknologi är en ledande position inom följande delområden: miljöteknologi, tillförlitlighet, ekonomi samt automation. Produktutvecklingen av nya motorer fortsätter enligt planerna. Mycket goda testresultat har uppnåtts för att uppfylla de strängare miljöbestämmelserna.

Ökningen av produktionsvolymen vid fabriken i Trieste har fortsatt och motortypen Wärtsilä 46, som flyttades från Åbo, har under början av året tillverkats i Trieste i samma takt som den tidigare genomsnittliga årstakten i Åbo. I Trieste tillverkas dessutom flera andra motortyper.

Genom att utveckla underleverantörskedjan har Wärtsilä ökat flexibiliteten inför variationen i belastningen i både Vasa och Trieste. Den nuvarande orderstocken säkrar att kapacitetsutnyttjandegraden fortsättningsvis är god i år och under början av 2006. Den livliga efterfrågan och de höjda råvarupriserna återspeglas även i priserna och tillgängligheten på de komponenter och råvarupriser som används i tillverkningen av motorer och propellrar.

INNEHAVET I ASSA ABLOY
Wärtsiläs innehav i Assa Abloy AB (publ) har förblivit oförändrat. Detta uppgår till 4,7% av Assa Abloys aktiestock. Innehavet är bokat i balansräkningen till i slutet på rapportperioden gällande marknadsvärde, 188,9 milj. euro.

PERSONAL
Under första kvartalet uppgick antalet anställda i Wärtsiläkoncernen i genomsnitt till 12.231 (12.143). I slutet av mars var antalet anställda 12.322 (12.152). Mest ökade personalen inom serviceverksamheten. I Åbo minskade personalen med 359 som en följd av upphörandet av motorproduktionen. Avtalet med DEUTZ AG ökade antalet anställda med 170 från och med början av april.

BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämman beslöt 21.3.2005 att enligt styrelsens förslag i dividend utdela 0,45 euro per aktie och i extra dividend 0,45 euro per aktie, det vill säga totalt 0,90 euro per aktie.

Bolagsstämman 21.3.2005 fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.                                                              

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapporteringsperioden.

Styrelsens konstituerande möte

I sitt konstituerande möte valde styrelsen Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en utnämnings- och premieringskommitté. Till ordförande för revisionskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria. Till ordförande för utnämnings- och premieringskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi.

OPTIONSPROGRAM
Wärtsiläs styrelse beslöt 3.2.2005 att införa optionsrätterna för år 2001 i värdeandelssystemet. Handeln med dessa optionsrätter började på Helsingfors Börs huvudlista 7.3.2005. Avvikande från de ursprungliga optionsvillkoren till följd av fondemissionen 7.12.2004 ger varje optionsrätt dess innehavare rätt att mot två (2) optioner teckna tre (3) Wärtsiläs B-aktier. Sammanlagt 1.500.000 stycken optionsrätter har emitterats, vilka ger rätt att teckna totalt 2.250.000 Wärtsiläs B-aktier. Till följd av teckningarna kan bolagets aktiekapital stiga med högst 7.875.000 euro.

Den ordinarie bolagsstämmans beslut om en extra dividend på 0,45 euro per aktie sänkte B-aktiens teckningspris i Wärtsiläs optionsprogram för 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med den extra dividendens värde 0,45 euro. Teckningspriset för optionsprogrammet för 2001 är således 16,70 euro per aktie och för optionsprogrammet för 2002 9,50 euro per aktie.

                                                                         

MARKNADSUTSIKTER 2005
Varvens kapacitet i Asien är under de närmaste åren rätt fullt utnyttjad. Kapaciteten vid varv som har skeppsbyggnadskapacitet för år 2008 kommer att reserveras inom närmaste halvår. Till följd av detta har även orderstocken för de europeiska varven ökat. Trots de höjda priserna har efterfrågan på fartyg förblivit på hög nivå. Varven i Västeuropa använder varven i Östeuropa som sina underleverantörer, men under senaste tiden har även de östeuropeiska varven fått order på stora krävande fartyg, bland annat container- och RoRo-fartyg.

Även om det för närvarande inte finns tecken på en minskning i fartygens ordervolymer håller vi dock fast vid vår uppskattning att antalet nya order på fartyg minskar något under åren 2005-2006. Minskningen beror på varvens höga kapacitetsutnyttjande.

Läget på kraftverksmarknaden har varit fortsatt gott. Efterfrågan fördelas jämnt, vilket minskar beroendet av enskilda marknadsområden.

KONCERNENS RESULTATUTSIKTER FÖR 2005
Wärtsiläs Power-affärsområdenas resultatutsikter för innevarande år är oförändrade. Omsättningen för Power-affärsområdena ökar med 10-15%, vilket beror på koncernens goda orderstock. Lönsamheten kommer att variera under de olika kvartalen, det första kvartalet kommer att vara svagast. Lönsamhetsmålet som Wärtsilä ställde upp för Power-affärsområdena kommer att uppnås före årets slut. Enligt den internationella rapporteringsstandarden (IFRS) är lönsamhetsmålet (EBITA) över 8%.

Imatra Steel beräknas bli en del av ett nytt stålbolag före 31.5.2005. Innan det nya bolaget kan inleda verksamheten krävs ytterligare tillstånd av myndigheterna. Wärtsiläs andel av det nya stålbolaget kommer att vara 26,5% och innehavet konsolideras som intressebolag första gången under andra kvartalet 2005.

AV VERKSAMHETEN ÖVERSIKT

POWER-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT
Omsättningen för Power-affärsområdena ökade med 4,4% till 483,8 milj. euro (463,3). Av omsättningen kom 28% från Ship Power, 49% från Service och 23% från Kraftverk. Under årets första kvartal sjönk orderingången för Power-affärsområdena till 678,0 milj. euro (888,7). Under jämförelseåret fick Wärtsilä sin genom tiderna största order från Irak som uppgick till 360 milj. euro. Orderstocken för Power-affärsområdena var vid periodens slut på rekordhög nivå: 2.066,9 milj. euro (1.656,2). Tillväxten var 24,8% jämfört med motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet var 29.3 milj. euro (-66,1). Lönsamheten för Power-affärsområdena var 6,0%. Jämförbar lönsamhet år 2004 var -0,5%.

SHIP POWER-AFFÄRSOMRÅDET
Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade med 12,5% till 133,9 milj. euro (119,0) jämfört med året innan. Tyngdpunkten på fartygsmarknaden har flyttat från stora till medelstora fartyg, som är Wärtsiläs starkaste område. Orderingången fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet, tillväxten var 52,5% jämfört med motsvarande period i fjol. Orderstocken var i slutet av första kvartalet på hög nivå och uppgick till 974,0 milj. euro (675,9), en tillväxt på 44,1% jämfört med året innan.

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 36% (27) och hjälpmotorernas andel var 10% (9) under en 12 månaders period, som utgick 31.3.2005. Marknadsandelen för lågvarviga huvudmotorer var 21% (20). Marknadsandelarna har ökat något sedan slutet av år 2004. Mest ökade marknadsandelarna för medelvarviga huvudmotorer, vilket främst beror på stora order till LNG-fartyg.

Under första kvartalet var aktiviteten livlig särskilt på offshoremarknaden och på marknaden för fraktfartyg i Europa samt på markanden för små containerfartyg i Asien.

Wärtsilä har fått ett starkt fotfäste på marknaden för LNG-fartyg. I slutet av mars fick Wärtsilä en order på totalt 24 Wärtsilä 50DF- flerbränslemotorer från det koreanska varvet Samsung Heavy Industries. Motorerna installeras i fyra fartyg som byggs för danska AP Möller och två fartyg som byggs för japanska Kawasaki Kisen Kaishall.

I mars erhölls den första ordern på nya Wärtsilä 46F-motorn, som lanserades i september 2004. På marknaden för lågvarviga motorer kom de viktigaste beställningarna från Hyundai Heavy Industries Co Ltd och Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd. Båda beställde Sulzer 14RT-flex96C –motorer, som mätta i effekt är de största i världen.

Det var även livligt på propellermarknaden, vilket återspeglades i flera betydande order. Det kinesiska samföretaget som tillverkar propellrar med fasta blad utvecklades fortsättningsvis gynnsamt. Ett program pågår för att tillverka större propellrar och öka fabrikens kapacitet. Det nya projektet för en styrpropellerfabrik i Kina fortsätter enligt planerna och produktionen inleds i juni. Wärtsiläs helägda företag kommer att tillverka styrpropellrar av märket LIPS med hela världen som marknadsområde. För att bredda produktprogrammet för reduktionsväxlar för marinmotorer beslöt Wärtsilä att starta tillverkning i Indien.

SERVICE-AFFÄRSOMRÅDET
Omsättningen för affärsområdet Service ökade till 237,9 milj. euro (223,2), dvs. med 6,6% från året innan. Förvärvet av DEUTZ AG:s serviceverksamhet för marinmotorer slutfördes vid utgången av mars och påverkade inte omsättningen under första kvartalet. DEUTZ-affären ökar affärsområdets aktiva motorbestånd med 12.500 MW. Motorbeståndet uppgår nu till 148.000 MW.

Långvariga service- samt drifts- och underhållsavtal (O&M) omfattar över 12.200 MW, vilket utgör 8,3% av det aktiva motorbeståndet. O&M-avtalen omfattar över 2.700 MW och 140 kraftverk. Detta är en ökning på 17% jämfört med året innan.                               

Service fortsätter att växa genom att bredda utbudet av sina servicetjänster. Breddandet av Ciserv-gruppen fortgick, när ett nytt bolag grundades i Estland för den baltiska marknaden. För närvarande finns det totalt tio Ciserv-bolag i sjöfartsmässigt strategiska knutpunkter.

Försäljningen av reservdelar och service för tvåtaktsmotorer fortsatte att öka. Efterfrågan ökar även för omplacering av kraftverk, konvertering av motorer till gasmotorer och övriga projektspecifika tjänster.

KRAFTVERK-AFFÄRSOMRÅDET
Omsättningen för Kraftverk sjönk något och utgjorde 109,4 milj. euro (120,5). Wärtsiläs största order genom tiderna, med ett totalt värde på 360 miljoner euro, som erhölls senaste år från Irak, höjde jämförelseårats orderingång till en hög nivå jämfört med första kvartalet innevarande år. De största beställningarna under första kvartalet i år kom från Afrika, Japan, Indien och Indonesien. Orderstocken var i slutet av första kvartalet ca 11% högre än under jämförelseperioden.

På de växande gaskraftverksmarknaderna har Wärtsiläs gaskraftverksförsäljning ytterligare stärkts och under första kvartalet erhöll Wärtsilä lika många order på gas- som på tjockoljedrivna kraftverk. Tidigare har andelen tjockoljedrivna kraftverk varit betydligt större.

Marknadsläget har varit fortsatt gott. Geografiskt fördelades efterfrågan jämnt, vilket minskar beroendet av enskilda marknadsområden.

IMATRA STEEL-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT
Imatra Steels omsättning ökade med 48,8% från motsvarande period året innan. Efterfrågan på marknaden för specialstål var fortsatt god och leveransvolymerna för både smiden och stål ökade. Även försäljningspriserna för produkterna var på högre nivå än i fjol.

Rörelseresultatet var utmärkt, 17,1 milj. euro (2,9). Det förbättrade resultatet berodde på högre försäljningspriser och en god produktivitetsutveckling.

Efterfrågan på bolagets produkter verkar förbli god under de närmaste månaderna.

3 maj 2005

Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen

De siffror som presenteras i denna bokslutskommuniké är oreviderade.                                                                  

Wärtsiläkoncernens delårsrapport för januari-mars 2005 har uppgjorts i enlighet med IFRS-standarderna. Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005, där man redogjorde för effekterna av övergången till IFRS.

EN PRESS- OCH ANALYTIKERTILLSTÄLLNING om resultatet för januari-mars 2005 ordnas i dag onsdagen den 4.5.2005 kl. 10.45 finsk tid i Wärtsiläs koncernledning. Du kan också delta i den engelskspråkiga konferensen genom att ringa numret +44 87000 13146, "Wärtsilä Q1 results". På tillställningen finns möjlighet att ställa frågor till koncernchef Ole Johansson och VVD Raimo Lind.

© 2020 Wärtsilä