Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4.3.2010

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 mars 2010 kl 17:50 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 9.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 16.3.2010.

Stämman beslöt att bolagsordningens 8. paragraf ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.
Stämman beslöt att bolagsordningens 4. paragraf ändras så att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5-10 medlemmar.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot 60.000 euro/år
- Vice ordförande 90.000 euro/år
- Ordförande 120.000 euro/år
Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/möte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och verkställande direktör Matti Vuoria. Det årliga styrelsearvodet kommer inte att betalas till Ole Johansson eftersom han är anställd av Wärtsilä.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning. Till revisor för år 2010 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren är Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid uppgår beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.

Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende på wartsila.com/investerare från och med 18.3.2010.

 

BILAGOR

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING
 
Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 585.892.877,82 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 319.816.166,25 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565 st. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

 EUR   
 I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt  172.585.988,75 euro
 Överförs i ny räkning   413.306.889,07 euro
 Totalt  585.892.877,82 euro

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

 

 

2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§ OCH 8§ ENLIGT FÖLJANDE:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-10 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.

Den nu gällande bolagsordningen 4§ och 8§ lyder:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-8 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast 17 dagar före stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.

3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE DONATIONER TILL HÖGSKOLOR

Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.

© 2020 Wärtsilä