Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämmokallelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 februari 2010 kl 18:00 E. Europe Standard Time

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4.3.2010 kl 16.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.30.

A.  Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.  Öppnande av stämman

2.  Konstituering av stämman

3.  Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.  Konstaterande av stämmans laglighet

5.  Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.  Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009
 -  Verkställande direktörens översikt

7.  Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8.  Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2009 utbetala en dividend om 1,75 euro/aktie. Dividenderna betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenderna utbetalas 16.3.2010.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.  Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Föreslås, att bolagsordningen ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.
Föreslås, att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5-10 medlemmar.

11.  Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämningskommitté föreslår, att styrelsemedlemmarnas årsarvode under 2010 betalas på följande sätt: ordföranden 120.000 euro,  viceordföranden 90.000 euro och övriga medlemmar 60.000 euro per medlem. Dessutom föreslår styrelsens utnämningskommitté att för varje medlem betalas 400 euro per möte, där medlem varit närvarande, för mötets ordförande betalas mötesarvodet förhöjt med 100%.  Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40 % i Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar. Från denna summa innehålles skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i pengar. Dessutom ersättes eventuella resekostnader enligt bolagets resereglemente.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har
meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar ä 9.

13.  Val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har meddelat, att de kommer att föreslå för bolagsstämman att till styrelsen återväljs dipl.ing., MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. Till nya styrelsemedlemmar föreslås väljas ekon.mag Paul Ehrnrooth, ekon.mag., MBA Alexander Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson och dipl.ekon. Mikael Lilius.  Alla personer har gett sitt samtycke till uppgiften. Dessutom har de ovan nämnda personerna meddelat bolaget att, om de väljs,
kommer de att välja sjöfartsrådet Antti Lagerroos till ordförande och verkställande direktör Matti Vuoria till vice ordförande.

14.  Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås bli fastställt enligt räkning.

15.  Val av revisor
Föreslås, att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs till bolagets revisor för år 2010. 

16. Donationer till högskolor
Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.

17. Avslutande av stämman

B.  Bolagsstämmohandlingar
De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor www.wartsila.com/investerare. Wärtsilä Oyj Abp:s elektroniska årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast 11.2.2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av handlingarna och kallelsen skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 18.3.2010.

C.  Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1.  Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 22.2.2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 1.3.2010. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post: yk@wartsila.com
b) på bolagets internetsidor: www.wartsila.com/bs_anmalan 
c) per telefon (vardagar kl. 09.00-12.00) på numret 010 7095 282/Birgitta Rahola
d) per fax på numret 010 7095 283; eller
d) skriftligt till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, födelsedag, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Wärtsilä Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2.  Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör sändas i original till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3.  Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 22.2.2010 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 1.3.2010  kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

4.  Övriga anvisningar och information
 Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som  behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä Oyj Abp till   98.620.565.

Helsingfors, 4.2.2010

WÄRTSILÄ OYJ ABP

STYRELSEN

Bilagor

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING

2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§ OCH 8§ ENLIGT FÖLJANDE

3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE DONATIONER TILL HÖGSKOLOR

 

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING
 
Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 585.892.877,82 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 319.816.166,25 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR 
I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt  172.585.988,75 euro
Överförs i ny räkning  413.306.889,07 euro
Totalt  585.892.877,82 euro

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

 

 

2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§ OCH 8§ ENLIGT FÖLJANDE:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-10 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.

Den nu gällande bolagsordningen 4§ och 8§ lyder:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-8 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast 17 dagar före stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.

3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE DONATIONER TILL HÖGSKOLOR

Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.

 

© 2020 Wärtsilä