Wärtsiläs lönsamhet förbättrades, orderstocken på rekordnivå

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 februari 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs lönsamhet förbättrades, orderstocken på rekordnivå

-Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5)
-Power-affärsområdenas operativa lönsamhet förbättrades till 5,0% (4,4)
-Koncernens rörelseresultat 239,8 milj. euro (-18,4); en försäljningsvinst på 107,7 miljoner euro ingick
-Orderstocken på rekordnivå 1.855,3 miljoner euro (1.245,0)
-Styrelsen föreslår en dividend på 0,45 euro/aktie och en extra dividend på 0,45 euro/aktie, dvs. sammanlagt 0,90 euro/aktie

År 2004 fortsatte Wärtsilä i enlighet med sin strategi att utveckla och förstärka affärsområdena Ship Power och Service. Wärtsilä svarade på utmaningen från den växande asiatiska skeppsbyggnadsmarknaden genom att inleda propellertillverkning i Kina. Utvecklingen av Service affärsområdet fortgick både genom att bredda servicetjänster och genom att utvidga Ciserv-kedjan.

Konkurrenskraften har förbättrats för Kraftverk affärsområdet, som levererar lösningar för decentraliserad energiproduktion. Affärsområdets strategi att fokusera på starka områden har visat sig vara lyckad. Försäljningen av drifts- och underhållstjänster för kraftverk var fortsättningsvis gynnsam.

Under år 2004 fattades beslut om att minska kapaciteten för motorproduktionen och öka flexibiliteten. Produktionen i Åbo upphörde i slutet av år 2004 och Wärtsilä 46-motorer tillverkas nu på fabriken i Trieste, Italien. Wärtsilä beslöt också att helt upphöra med tillverkningen av högvarviga motorer, vilket innebär en nedläggning av fabriken i Mulhouse, Frankrike. Produkträttigheterna till de högvarviga motorerna såldes och förhandlingar pågår även om försäljningen av produktionsenheten. Efter arrangemangen har Wärtsilä två flexibla motorfabriker med brett sortiment, varav den ena är i Vasa och den andra i Trieste.

Koncernens omsättning och resultat

Koncernens omsättning steg till 2.478,2 miljoner euro (2.357,5). Omsättningen för Power-affärsområdena var 2.224,7 miljoner euro (2.155,8). Imatra Steels omsättning ökade med 25,5% och uppgick till 254,4 miljoner euro (202,7).

Koncernens rörelseresultat var 239,8 miljoner euro (-18,4). Rörelseresultatet omfattar en försäljningsvinst på 107,7 miljoner euro för försäljningen av aktier i Assa Abloy. Koncernens operativa rörelseresultat förbättrades till 132,0 miljoner euro (100,0). Detta motsvarar en lönsamhet på 5,3%.

Nettofinansieringskostnaderna utgjorde 3,3 miljoner euro (15,9), vilket är 0,1% (0,7) av omsättningen. Finansieringsposterna innehåller dividender på 8,8 miljoner euro (6,8), varav de största enskilda posterna var dividender från Sampo Oyj Abp och Assa Abloy AB (publ). Nettoräntorna sjönk till 9,0 miljoner euro (18,8) på grund av det goda finansieringsläget. Koncernens resultat före extraordinära poster var 236,5 miljoner euro (-34,4).

Koncernens skatter uppgick till sammanlagt -74,9 miljoner euro (-4,0), varav räkenskapsperiodens inkomst skatter utgjorde -62,4 miljoner euro (-35,3).

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 160,3 miljoner euro (-39,3). Den år 2003 för omstruktureringar gjorda reserveringen på 130 miljoner euro var tillräcklig.

Resultatet per aktie förbättrades till 1,75 euro (-0,44). Exklusive försäljningsvinsten för försäljningen av Assa Abloys aktier var resultatet per aktie 0,92 euro (0,67). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROI) utgjorde 20,4% (0,1). Operativa ROI var 11,2% (7,9). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 19,7% (-4,5).

Finansiering och investeringar

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten var starkt och uppgick till 207,3 miljoner euro (192,1). Koncernens finansiella ställning var god. Vid årets slut uppgick de likvida medlen till 168,5 miljoner euro (150,0). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 142,2 miljoner euro (353,2). Soliditeten var 40,3% (35,0) och nettoskuldsättningsgraden 0,18 (0,48).

Bruttoinvesteringarna under 2004 utgjorde 64,8 miljoner euro (65,4), varav 56,9 miljoner euro (62,8) hänförde sig till investeringar i produktion och informationsteknologi och 7,9 miljoner euro (2,6) investerades i aktier. Avskrivningarna var 85,5 miljoner euro (156,0), som inkluderar 26,7 miljoner euro avskrivningar av koncernens affärsvärde. I avskrivningarna ingår även en återföring på 14,5 miljoner euro av nedskrivningar år 2003 som hänför sig till omstruktureringar.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna för Power-affärsområdena var 57,7 miljoner euro (68,4), dvs. 2,6% (3,2) av omsättningen. Imatra Steels motsvarande kostnader var 1,6 miljoner euro (1,7).

Ändringar i koncernstrukturen

I maj grundades Ciserv-bolaget Ciserv Korea Ltd. i Korea. I juni förvärvade Wärtsilä två holländska bolag för el- och elektronikreparation och service av fartyg. De nya bolagen fick namnet Ciserv Europoort BV.

I början av juni inledde Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co Ltd verksamheten. Bolaget är ett samföretag som Wärtsilä och China Shipbuilding Corporation (CSSC) grundat i Kina för propellertillverkning. Wärtsilä är majoritetsägare i företaget.

Wärtsilä utökade sitt innehav i Japan Marine Technologies Co Ltd från 93,9% till 99,6%. För aktierna betalade Wärtsilä totalt 4,2 miljoner euro.

Wärtsilä utlokaliserade globalt underhåll och stöd av IT-applikationer till utomstående företag.

Power-affärsområdena: Ship Power, Service, Kraftverk

Helårsomsättningen för Power-affärsområdena steg med 3,2% till 2.224,7 miljoner euro (2.155,8). Under sista kvartalet var ökningen 10,2%.

Rörelseresultatet för Power-affärsområdena förbättrades till 111,6 miljoner euro (-35,0). Jämförelseårets rörelseresultat omfattade en reservering för omstruk-tureringar på 130 miljoner euro. Lönsamheten förbättrades till 5,0% (-1,6). Jämförelseårets lönsamhet exklusive reserveringen för omstruktureringar var 4,4%.

Orderingången var avsevärt större än året innan, tillväxten var 29,9%. Orderingången för Kraftverk affärsområdet steg med 59,5% och för Ship Power med 33,6%. Orderingången var 2.791,4 miljoner euro (2.148,7). Orderstocken i slutet av år 2004 var på rekordnivå och uppgick till 1.855,3 miljoner euro (1.245,0), vilket är en tillväxt på 49,0%. Till kunderna levererades totalt 2.958 MW (2.935) marinmotorer och kraftverk.

Ship Power - Livlig marknad

Inom skeppsbyggandet var 2004 åter ett rekordår. Speciellt LNG-marknaden ökade kraftigt. Tankfartyg beställdes fortfarande livligt och efterfrågan på bulklastfartyg har förblivit stark på grund av exceptionellt höga fraktpriser. Även de höjda priserna på containerfrakt har återspeglats i rekordstora order. Passagerar- och passagerar-fraktfartyg beställdes livligt särskilt under slutet av året.

Uppsvinget inom sjöfarten och skeppsbyggandet märktes klart i de ordermängder Wärtsilä erhöll. Under 2004 erhölls 33,6% mera order på marinmotorer och drivsystem för fartyg än året innan och orderstocken i slutet av året var rekordhög och uppgick till 812,7 miljoner euro (606,8).

Helårsomsättningen för Ship Power affärsområdet sjönk med 8,0% till 631,2 miljoner euro (686,1). Nedgången återspeglar orderingången under åren 2002-2003 som var lägre än den nuvarande nivån. Under sista kvartalet ökade omsättningen för Ship Power med 14,5% och orderingången fördubblades till 276,5 miljoner euro (138,7) jämfört med motsvarande period året innan.

Under sista kvartalet fortgick Wärtsiläs framgångar inom marknaden för transportfartyg för naturgas (LNG). På senhösten kom den tredje ordern för ett LNG-fartyg från franska Alstom Chantiers de l’Atlantique. I november fick Wärtsilä en order på flerbränslemotorer till fyra LNG-fartyg, som byggs i Korea.

Enligt Wärtsiläs beräkningar som baserar sig på åtskilliga källor var totalmarknaden år 2004 för lågvarviga huvudmotorer 24.863 MW (28.727). Wärtsiläs andel därav var 4.503 MW (5.868), vilket motsvarar 18% (25). Totalmarknaden för medelvarviga huvudmotorer ökade till 3.990 MW (3.462), varav Wärtsiläs andel var 1.360 MW (1.018), dvs. 34% (28). Totalmarknaden för hjälpmotorer var 3.544 MW (4.325), varav Wärtsiläs andel var 319 MW (346). Marknadsandelen ökade något och var 9 % (8).

Wärtsilä frångår den tidigare använda statistiken från Diesel & Gas Turbine Worldwide, vars senaste uppföljningsperiod var juni 2003-maj 2004. Under den perioden sjönk Wärtsiläs marknadsandel både för medelvarviga och lågvarviga huvudmotorer. Marknadsandelen inom hjälpmotorer ökade något.

Wärtsilä förstärkte sin position på marknaden för såväl vridbara propellrar (CPP) som växelsystem.

Service
Omsättningen för affärsområdet Service ökade till 936,8 miljoner euro (885,5), vilket är en ökning med 5,8% jämfört med år 2003. Under fjärde kvartalet var tillväxten 9,1% jämfört med motsvarande period året innan.

Långvariga drifts- och underhållsavtal (O&M) omfattar över 12.000 MW, vilket utgör över 9% av det aktiva motorbeståndet på 130.000 MW som Wärtsilä levererat.

Wärtsiläs CBM-system omfattar totalt över 750 motorer och online-tjänsternas popularitet ökar kontinuerligt. Wärtsilä ingick betydande utbildningsavtal om sjöfarten. Utvidgandet av Ciserv-kedjan fortgick.

Kraftverk

Orderingången för Kraftverk affärsområdet ökade kraftigt jämfört med året innan och var på årsnivå högre än någonsin tidigare. Speciellt orderingången för gaskraftverk ökade kraftigt. År 2004 uppgick nya order till 1.019,5 miljoner euro (639,3). De största enskilda bidraget till den höga orderingången var den största ordern i Wärtsiläs historia som kom från Irak till ett sammanlagt värde av 360 miljoner euro. Under sista kvartalet inkom nya order till ett värde av 211,7 miljoner euro (134,7). Detta var en ökning med 57,2% jämfört med motsvarande period året innan. Orderstocken i slutet på perioden var 752,4 miljoner euro (357,2).

Omsättningen för Kraftverk ökade med 12,9% och var 651,9 miljoner euro (577,5). Omsättningen under oktober-december var 8,3% högre än året innan.

Orderingången på gaskraftverk var mer än tre gånger högre än under jämförelseåret. Den mest betydande kraftverksordern under sista kvartalet kom från USA. Det var fråga om det största gaskraftverket för decentraliserad energiproduktion i Wärtsiläs historia. Även orderingången för biokraftverk ökade under sista kvartalet jämfört med motsvarande period året innan.

Totalmarknaden för små motor- och gasturbinkraftverk (enhetsstorlek 1-60 MW) ökade med ca 14% under perioden juni 2003-maj 2004 enligt statistik från Diesel & Gas Turbine Worldwide. Tillväxten var mycket kraftig inom tjockoljedrivna kraftverk, där totalmarknaden ökade med 81%. Inom detta marknadssegment uppnådde Wärtsilä den största marknadsandelen i sin historia 70,8% (39,4). Totalmarknaden för gaskraftverk (gasmotorer och -turbiner) ökade med 21,6%. Wärtsiläs marknadsandel i detta segment ökade från 3,5% till 4,8%.

Motortillverkning, forskning och produktutveckling

Under året slutförde Wärtsilä största delen av sitt omfattande omstruktureringsprogram. Den uppnådda flexibiliteten och nya verksamhetsprinciper skapar goda förutsättningar att svara på varierande marknadsbehov och eventuell kommande tillväxt. Den aktuella orderstocken säkrar fullt kapacitetsutnyttjande.

Fokus inom produktutvecklingen var på att vidareutveckla nya motorer samt att anpassa Common Rail till befintliga motorer. Den största Common Rail-motorn, Sulzer RT-flex96C, startades framgångsrikt i maj och den är nu i drift. Utvecklingen av Sulzer RT-flex50-motorn fortsätter och den första motorn tas i bruk i maj 2005.

Den nya Wärtsilä 46F-motorn lanserades i september. Prototypen har provkörts sedan april. Målet med den nya motorn är att ytterligare befästa Wärtsiläs ledande ställning i denna effektklass. Produktutvecklingen av gasmotorer fortgick och mottagandet på marknaden var positivt.

I slutet av året fattades beslutet att ändra Vasklots provkraftverk (WPPP) till Wärtsiläs validitetscenter (Wärtsilä Validation Centre, WVC).

Imatra Steel

Efterfrågan på den europeiska marknaden för specialstål ökade kraftigt för både smiden och stål under år 2004. Stålproduktionen nådde globalt nya rekordbelopp. Den stigande efterfrågan och produktionen särskilt utanför Europa ledde till kraftiga prishöjningar på råvaror och ledde till tidvisa problem med tillgången.

Imatra Steels omsättning uppgick till 254,4 miljoner euro (202,7), vilket är 25,5% mer än året innan då Billnäs fjäderverksamhet fortfarande var en del av Imatra Steel Oy Ab. Den jämförbara omsättningen under året steg med 29,5%.

Rörelsevinsten förbättrades till 20,4 miljoner euro (0,7). Motsvarande rörelsevinstprocent var 8,0% (0,3). Föregående års resultat belastades av en engångsnedskrivning av anläggningstillgångar på 4,4 miljoner euro. Det förbättrade resultatet berodde på genomförda saneringsåtgärder, större leveransvolymer samt på realiserade prishöjningar.

De investeringar som gjordes under året riktades främst på att förbättra leveranssäkerheten och serviceberedskapen. Tyngdpunkten inom produktutvecklingen låg på att utveckla allt mer miljövänliga produkter.

Utsläppsrätter för koldioxid gäller endast Imatra stålverk av Wärtsiläs verksamheter. Eventuella köp av utsläppsrätter förväntas inte medföra betydande kostnader med tanke på affärsverksamheten.

Innehav

Under första kvartalet sålde Wärtsilä hela sitt innehav av A-aktier i Assa Abloy AB (publ.), dvs. 10.546.425 aktier. Försäljningspriset var 116,50 SEK/aktie eller totalt 1.228,7 milj. SEK (133,3 miljoner euro). Wärtsilä bokförde en försäljningsvinst på 107,7 miljoner euro för transaktionen.

Wärtsilä äger fortfarande 17.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 4,7% av alla aktier i Assa Abloy. Aktiens värde var 31.12.2004 113,50 SEK. Marknadsvärde för Wärtsiläs innehav uppgick i slutet av räkenskapsåret till 217,3 miljoner euro. Bokvärdet i koncernbalansen är 41,8 miljoner euro.

Under 2004 sålde Wärtsilä fastigheter och bostadsaktier för sammanlagt 14,7 miljoner euro (6,5), vilket genererade en försäljningsvinst på 9,8 miljoner euro (4,4). Fastigheternas bokföringsvärde, exklusive fastigheter i koncernens eget bruk, uppgick vid utgången av året till 14,2 miljoner euro (20,7).

Personal

Under räkenskapsåret var antalet anställda i koncernen i medeltal 12.361 (12 293). Vid slutet av räkenskapsåret uppgick antalet anställda till 12.475 (12.110). Antalet anställda i Power affärsområdena var vid utgången av året 11.216 (10.897). Antalet anställda i Service affärsområdet har ökat via drifts- och underhållsavtal och företagsförvärv. Den största enskilda ökningen i antalet anställda var en ökning med 260 personer i Kina, när propellertillverkningen inleddes. Personalminskningar har gjorts i Finland, Frankrike, Norge och Schweiz. De största personalminskningarna, till följd av att produktionen lades ner i Åbo och i franska Mulhouse, förverkligas först under 2005.

Ändringar i ägarstrukturen

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas röstetal i Wärtsilä sjönk under 5%. Förändringen beror på konverteringen av kapitallånen och höjningen av aktiekapitalet som 24.5.2004 infördes i handelsregistret.

Fiskars Oyj Abp ökade i april sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp till 20,5% av aktierna och 28,1% av rösterna.

Bolagsstämmor

Ordinarie bolagsstämman 15.3.2004 beslutade att utdela en dividend på 0,75 euro per aktie.

Man beslöt att till styrelsen välja sju ledamöter. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Paavo Pitkänen.

Till ordförande valde styrelsen Antti Lagerroos och till vice ordförande Göran J. Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta två kommittéer: en revisionskommitté och en utnämnings- och premieringskommitté. Till ordförande för revisionskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Paavo Pitkänen. Till ordförande för utnämnings- och premieringskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Wärtsiläs extra bolagsstämma som hölls den första december 2004 beslöt att i extradividend utdela 1 euro/aktie. Bolagsstämman fattade också beslut om att höja aktiekapitalet från 215.951.442 euro till 323.927.159,50 euro genom en fondemission. I fondemissionen erhöll aktieägare mot två (2) gamla A-aktier en (1) ny A-aktie och mot två (2) gamla B-aktier en (1) ny B-aktie, dvs. totalt emitterades 7.859.862 nya A-aktier till ett nominellt värde om 3,50 euro och 22.990.343 nya B-aktier till ett nominellt värde om 3,50 euro. Efter höjningen uppgår aktieantalet till 92.550.617, varav 23.579.587 är A-aktier och 68.971.030 B-aktier.

Bolagsordningen ändrades så att bolagets minimikapital är 200.000.000 euro och maximikapital 800.000.000 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktierna hör till serie A eller serie B. Antalet aktier tillhörande serie A är högst 100.000.000 stycken och antalet aktier tillhörande serie B är högst 200.000.000 stycken.

Ledningen

Ingenjör Lars Hellberg (45) utnämndes till direktör med ansvar för Wärtsiläs motortillverkning och -teknologi samt till direktionsmedlem från 1.6.2004. Till nya vice verkställande direktörer utnämndes från 1.1.2005 bolagets ekonomi- och finansdirektör ekon. mag. Raimo Lind och dipl.ing. Mikael Mäkinen, direktör för Ship Power affärsområdet. Lind verkar även som ställföreträdande verkställande direktör. Den tidigare vice verkställande direktören Sven Bertlin, som även ansvarade för motortillverkning och -teknologi fram till början av juni, gick i pension 31.12.2004.

Händelser efter räkenskapsperioden

I början av år 2005 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av tyska Deutz AG:s serviceverksamhet för medelstora och stora marinmotorer. Köpeskillingen uppgår till 115 miljoner euro. Parterna har som mål att underteckna det slutliga avtalet under de första fyra månaderna år 2005. Förvärvet förutsätter ett godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Wärtsilä beslöt att inleda tillverkning av styrpropellrar i Kina genom att grunda en modern fabrik i Wuxi. Produktionen inleds i mitten av år 2005. Värdet för fabriksinvesteringen uppgår till 6,6 miljoner euro.

Marknadsutsikter 2005

Efterfrågan på fartyg förblir på hög nivå, vilket beror på det stigande behovet av fraktkapacitet. Varvens kapacitet är fortfarande fullt utnyttjad och de har börjat sälja leveranser för år 2008. Enligt institutet Clarkson Research Studies är efterfrågan på inhemska fartyg stark i Japan och skeppsbyggnadskapacitet har reserverats redan för år 2008 och till vissa delar för år 2009. Det faktum att industrin för konsumtionsvaror kontinuerligt flyttar produktionen till Asien och den stigande globala efterfrågan på metaller, livsmedel, bränslen och naturgas ökar behovet av transportkapacitet.

På marknaden finns inte för närvarande tecken på en nedgång av fartygens ordervolymer. Enligt kundernas uppskattningar kommer orderaktiviteten för nya fartyg dock att förbli på fjolårsnivå under början av 2005. Det är dock sannolikt att antalet nya order på fartyg minskar något under åren 2005-2006, eftersom varvens kapacitetsutnyttjande är högt.

Det höga priset på stål och den svaga dollarn har lett till att varven försöker överföra sina kostnader till rederier och underleverantörer.

Service affärsområdet fortsätter att växa genom nya produkter och företagsförvärv. Wärtsilä erbjuder mångsidiga servicetjänster, skräddarsydda lösningar och omfattande utbildningslösningar genom sitt globala servicenätverk. Avgörande är en så lång livslängd för kundens anläggning som möjligt, hög produktivitet och samtidigt en minimering av kostnaderna under anläggningens livscykel. Antalet O&M-avtal är ett tecken på kundernas tillit till Wärtsiläs kompetens att optimera driften för levererad anläggningar.

Kraftverksmarknaden väntas även inom den närmaste framtiden förbli på god nivå både för tjockoljedrivna kraftverk och för gaskraftverk. Efterfrågan fördelas jämnare än tidigare på olika områden, vilket minskar beroendet av enskilda marknadsområden. Inverkan av det relativt höga oljepriset på världsekonomin samt valutakursutvecklingen kan under en viss tidsperiod påverka kraftverksverksamheten.

Wärtsiläs traditionella marknadsområde för kraftverk har varit öar, avlägsna områden och länder med ett svagt stamnät. Tack vare nuvarande konkurrenskraftiga produktprogram och globala försäljningsnät kommer Wärtsilä att fortsättningsvis vara marknadsledare i denna tjockoljesektor. Andelen gasdrivna kraftverk fortsätter att öka, delvis därför att man från Europa och framför allt Nordamerika förväntas flera order. Till detta bidrar även att användningen av gas håller på att få fotfäste runt om i världen.

Efterfrågan på Imatra Steels produkter väntas vara fortsatt god under år 2005.

Koncernens resultatutsikter för 2005

Omsättningen för Wärtsiläs Power-affärsområden stiger med 10-15% år 2005, vilket beror på koncernens starka orderstock. Lönsamheten kommer att variera kraftigt under de olika kvartalen, det första kvartalet kommer att vara svagast. Lönsamhetsmålet som Wärtsilä fastställt för Power-affärsområdena uppnås före årets slut. Wärtsilä har under innevarande år övergått till att tillämpa internationella rapporteringsstandarden (IFRS). Lönsamhetsmålet EBITA omräknat enligt denna standard är över 8%.

Imatra Steels omsättning väntas fortfarande öka och lönsamhet förbättras jämfört med föregående år.

Siffrorna i denna bokslutskommuniké är oreviderade

Bilagor:
Sammanfattning av räkenskapsperioden
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Nyckeltal
Styrelsens förslag till bolagsstämman

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA 6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 21.03.2005 OM BEMYNDIGANDET AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman:
a)  att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktielagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
    Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.
    Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.
    Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut. Då bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget återkallar den samtidigt en tidigare given, motsvarande fullmakt.

b)  att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att på grundval av ovannämnda fullmakt överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
    Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta sina egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder, enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem.
    Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut. Då bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget återkallar den samtidigt en tidigare given, motsvarande fullmakt.

Helsingfors den 3 februari 2005
STYRELSEN

 

 

EN ENGELSKSPRÅKIG TELEFONKONFERENS om resultatet 2004 ordnas i dag fredagen 4.2.2005 kl. 10.45 finsk tid. Du kan delta i konferensen genom att ringa numret +44 87000 13144, "Wärtsilä Annual Results". Under telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor till koncernchef Ole Johansson och ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind.

 

© 2020 Wärtsilä