Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2016

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 mars 2016 kl 16:50 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,20 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 7.3.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 14.3.2016.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 66.000 euro/år
- vice ordförande 99.000 euro/år
- ordförande 132.000 euro/år

Dessutom betalas varje ledamot 600 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i nominerings- och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid och för varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid, till mötenas ordföranden betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier och återstoden betalas i pengar.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades betalas enligt räkning som bolaget godkänt. Till revisor för år 2016 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av bolagsstämman 5.3.2015 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Ändringar till bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens 2§ uppdateras enligt följande:
”Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet. Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet.”

Bolagsordningens 8§ beslutades ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland.

Donationer till högskolor

Styrelsen bemyndigades till att besluta om penningdonationer om högst 1.300.000 euro till högskolor och universitet under 2016 och 2017. Den främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet.

Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/investerare senast från och med 17.3.2016.

Wärtsilä Oyj Abp

© 2020 Wärtsilä