Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2011

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 mars 2011 kl 19:45 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,75 euro/aktie och en extradividend om 1,00 euro/aktie dvs. totalt 2,75 euro/aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen 8.3.2011 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 15.3.2011.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot 60.000 euro/år
- Vice ordförande 90.000 euro/år
- Ordförande 120.000 euro/år

Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/per styrelse- samt kommittémöte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, verkställande direktör (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, ekonomidirektör Markus Rauramo och verkställande direktör Matti Vuoria.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning. Till revisor för år 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Vederlagsfri emission
Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag genomföra en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen skall genomföras genom utnyttjande av aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar en ny aktie. I och med detta emitteras totalt 98 620 565 nya aktier. Den vederlagsfria aktieemissionen skall genomföras i värdeandelssystemet och föranleder inga åtgärder av aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter fr.o.m. 8.3.2011 då aktierna registrerats i handelsregistret. De nya aktierna berättigar inte till den dividendutdelning för år 2010 som bestämts av ordinarie bolagsstämman.

Besluten fattades utan röstning.
Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/investerare från och med 17.3.2011.
BILAGOR

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 901.099.082,48 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 487.792.193,41 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt 172.585.988,75 euro
I extradividend utdelas 1,00 euro/aktie, dvs. sammanlagt 98.620.565,00 euro
Överförs i ny räkning 629.892.528,73 euro
Totalt 901.099.082,48 euro

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

© 2020 Wärtsilä