Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
2 mars 2017 kl 17:45 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,30 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,65 euro/aktie skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 6.3.2017 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 13.3.2017. Den andra raten på 0,65 euro/aktie skall betalas i september 2017. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen på sitt möte 12.9.2017. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 14.9.2017 och utbetalningsdagen 21.9.2017, såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem möjliggör utbetalning några dagar tidigare.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 66.000 euro/år
- vice ordförande 99.000 euro/år
- ordförande 132.000 euro/år

Dessutom betalas varje ledamot 600 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat vid, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. För varje medlem i nominerings- och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid och för varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte som medlemmen närvarat vid, till mötenas ordföranden betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den relaterade överlåtelseskatten.

Styrelse och revisor

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Revisorns arvode beslutades betalas enligt räkning som bolaget godkänt. Till revisor för år 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen bemyndigades till att besluta om avyttring av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. Styrelsens bemyndigande till avyttring av egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av bolagsstämman 3.3.2016 givna bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen bemyndigades att besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/sv/investerare senast från och med 16.3.2017.

Styrelsens beslut

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Utnämningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Ersättningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

© 2020 Wärtsilä