Wärtsiläs bolagstämma fattade beslut om extradividend och fondemission

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 december 2004 kl 17:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s extra bolagsstämma som hölls den första december 2004 beslöt att i extradividend utdela 1 euro/aktie för räkenskapsperioden 2003 i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman fattade också beslut om en fondemission där aktieägare mot två gamla A-aktier erhåller en ny A-aktie och mot två gamla B-aktier en ny B-aktie.

Extradividend
Bolagsstämman beslöt att det på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick den 31 december 2003 utdelas en extradividend om 1,00 euro för varje A- och B- aktie.

Dividenden betalas till de aktieägare, som på avstämningsdagen den 7 december 2004 är antecknade i den aktieförteckning som Finlands Värdepapperscentral upprätthåller. Den extra dividenden utbetalas den 14 december 2004.

Fondemission
Bolagsstämman beslöt att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital från 215.951.442 euro till 323.927.159,50 euro.

Vid fondemissionen erhålles mot två (2) gamla A-aktier en (1) ny A-aktie och mot (2) gamla B-aktier en (1) ny B-aktie, dvs. totalt emitteras 7.859.862 nya A-aktier till ett nominellt värde om 3,50 euro och 22.990.343 nya B-aktier till ett nominellt värde om 3,50 euro.

Aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom fondemissionen. Avstämningsdagen är den 7 december 2004.

De nya aktierna registreras direkt på aktieägarens värdeandelskonto, uppskattningsvis den 8 december 2004 under förutsättning att höjningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden som började 1.1.2004. Övriga aktierättigheter gäller från den dag höjningen av aktiekapitalet registrerats.

Inverkan av extra dividenden och fondemissionen på optionsprogrammen:
Wärtsilä har optionsprogram från 2001 och 2002. Extradividenden sänker teckningspriserna på aktierna i Wärtsilä Oyj Abp:s optionsprogram från år 2001 och år 2002 i enlighet med villkoren för programmen.

Enligt villkoren för optionsprogram för år 2001 och år 2002, i det fall att bolaget före aktieteckningen ökar sitt aktiekapital genom en fondemission, justeras teckningsförhållandet så, att de på basen av optionsrätterna teckningsbara aktiernas proportionella andelar av aktiekapitalet förblir oförändrade. Sålunda divideras det teckningspris som fastställts enligt villkoren för optionerna med 1,5 och genom det nya teckningsförhållandet berättigar två (2) optioner att teckna tre (3) Wärtsilä Oyj Abp:s B-aktier.

Till följd av den inverkan som extradividenden och fondemissionen har blir teckningspriset 17,15 euro för optionsprogrammet för år 2001 och 9,95 euro för optionsprogrammet för år 2002.

Inverkan av extradividenden till debenturlån
De aktier som under 2004 registrerats på basis av Wärtsilä Oyj Abp:s (Metra Oy Ab) 1994 års debenturlån i serie A och B samt serie B berättigar till den extra dividenden.

 

Ändring av bolagsordningen
Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse beslöt, att §3 i bolagsordningen gällande bestämmelser om minimi- och maximikapital ändras. Ändringen finns i bilagan.

BILAGOR 3 st.

Av extra bolagsstämman godkända förslag till styrelsen i sin helhet.

 

Wärtsilä Oyj Abp  BILAGA 1 TILL BÖRSMEDDELANDET 1.12.2004

 

FÖRSLAG TILL DEN EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN OM UTBETALNING AV EXTRADIVIDEND

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse föreslår utbetalning av en extradividend på 1,00 euro enligt följande:

Koncernens odisponerade vinstmedel 31.12.2003 uppgick till 388.114.000 euro, varav utdelningsbara medel var 361.587.000. Moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1.1. – 31.12.2003 var 28.233.588,81 euro och de odisponerade vinstmedlen från tidigare räkenskapsår var 544.620.029,02 euro. Moderbolagets utdelningsbara medel 31.12.2003 var 572.853.617,83 euro. Efter utbetalda dividender under år 2004 är de utdelningsbara vinstmedlen 528.116.138,83 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 61.700.412 stycken.

Styrelsen föreslår för den extraordinarie bolagsstämman 1.12.2004 att det på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2003 utdelas en extradividend på 1,00 euro för varje A- och B-aktie utöver den dividend (0,75 euro) om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 15.3.2004. Efter detta återstår i moderbolaget odisponerade vinstmedel 466.415.726,83 euro.

De aktier som under 2004 registrerats på basis av Wärtsilä Oyj Abp:s (Metra Oy Ab) 1994 års debenturlån i serie A och B samt serie B berättigar till den extra dividenden.

Extradividenden sänker teckningspriset för Wärtsilä Oyj Abp:s optionsrätter för år 2001 och 2002 i enlighet med optionsvillkoren.

 

 

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA 2 TILL BÖRSMEDDELANDET 1.12.2004

FÖRSLAG TILL DEN EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN OM FONDEMISSION

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse föreslår för den extraordinarie bolagsstämman en förhöjning av bolagets aktiekapital genom en fondemission från 215.951.442 euro till 323.927.159,50 euro genom att överföra från överkursfonden till aktiekapitalet 107.975.717,50 euro på följande villkor:

Nya aktier
Vid fondemissionen emitteras 7.859.862 nya A-aktier till ett nominellt värde av 3,50 euro och 22.990.343 nya B-aktier till ett nominellt värde av 3,50 euro.

Rätt till nya aktier
Aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom fondemissionen.

Avstämningsdag
Avstämningsdagen är 7.12.2004.

 

Emittering av nya aktier
Vid fondemissionen erhålles mot två (2) gamla A-aktier en (1) ny A-aktie och mot två (2) gamla B-aktier en (1) ny B-aktie. De nya aktierna registreras direkt på aktieägarens värdeandelskonto uppskattningsvis 8.12.2004 under förutsättning att höjningen av aktiekapitalet har antecknats i handesregistret.
 

Aktieägares rättigheter
De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden som började 1.1.2004. Övriga aktierättigheter gäller från den dag höjningen av aktiekapitalet registrerats.

Odelbara teckningsrätter
Det antal teckningsrätter som emitteras till aktieägare är jämnt delbara med det antal som behövs för teckning. Wärtsilä Oyj Abp säljer genom offentlig handel enligt aktiebolagslagens kapitel 3a §16 de överblivna teckningsrätterna för aktieägares räkning och överför de genom försäljningen erhållna medlen till aktieägaren uppskattningsvis 14.12.2004.

Övrigt
Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse besluter om övriga frågor i anslutning till fondemissionen samt de praktiska åtgärder som denna föranleder.

 

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA 3 TILL BÖRSMEDDELANDET 1.12.2004

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse föreslår, att §3 i bolagsordningen gällande bestämmelser om minimi- och maximikapital ändras att lyda sålunda:

”Bolagets minimikapital är 200.000.000 euro och maximikapital 800.000.000 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Aktierna hör till serie A eller serie B. Antalet aktier tillhörande serie A är högst 100.000.000 stycken och antalet aktier tillhörande serie B är högst 200.000.000 stycken.”

© 2020 Wärtsilä