Strategi

Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision.

En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder Wärtsiläs ambitioner för lönsam tillväxt. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Fokus ligger på att optimera prestandan genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonverteringar och säkerhetslösningar samt dataanalys och artificiell intelligens för att stödja kundernas affärsbeslut. Utnyttjandet av uppkoppling och smart teknik spelar en viktig roll för att optimera tillgångarna och tillhandahålla strategiska insatser i syfte att främja kundföretagens tillväxt. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya tjänstebaserade affärsmodeller.

Wärtsiläs digitala transformation erbjuder kunderna mervärde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet, ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU i synnerhet inom digitalisering skapar en stark grund genom vilken Wärtsilä kan säkerställa och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer.

I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Fokus på operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Strategi

Smart Marine

Wärtsiläs mål är att leda den industriella omvandlingen mot ett smart marinekosystem. Genom att vara en ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin siktar vi på att erbjuda nya kundfördelar genom uppkoppling, digitalisering och smart teknologi.

Marinindustrin står inför utmaningen att fasa ut fossila bränslen i slutet av århundradet. För att göra detta måste industrin samarbeta för att introducera ny teknik, lagstiftning och bränslen (t. ex. bioLNG, syntetiska gaser, väte, ammoniak). Branschaktörerna står inför stora ineffektivitetsfaktorer som medför en avsevärd negativ inverkan på affärsverksamheten, miljöprestandan och lönsamheten. De tre mest anmärkningsvärda av dessa är överkapacitet, otillräcklig bränsleeffektivitet mellan hamnar och tid som går till spillo när fartyg väntar på att anlöpa hamnar eller passera andra områden med livlig trafik. Att eliminera dessa ineffektivitetsfaktorer utgör grunden för Wärtsiläs ekosystembaserade strategi för utfasning av fossila bränslen.

Tillsammans med sina kunder och partner har Wärtsilä en idealisk position när det gäller att utveckla positiva nya lösningar som leder till en ny shippingera. Tack vare vår omfattande produktportfölj samt stora installerade bestånd och industriella know-how kan vi fortsätta att utveckla smarta teknologier, affärsmodeller och kompetensområden som behövs för att skapa ett smart marinekosystem.

Genom att tillämpa smart teknologi och prestandaoptimerande tjänster siktar Wärtsilä på att leverera bättre effektivitet, minimala klimatkonsekvenser och en förbättrad säkerhet till shippingindustrin. Detta möjliggör en mer hållbar, säker och lönsam verksamhet för fartygsägare och operatörer runt om i världen. Det ultimata målet är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier.

Smart Energy

Energimarknaden övergår till mer flexibla och hållbara energisystem. Wärtsilä förväntar sig en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energi. Wärtsilä Energys mål är att vara kundernas mest betrodda partner när det gäller att frigöra värdet av en optimerad omställning på energimarknaden genom att tillhandahålla all nödvändig teknik, tjänster och lösningar för hållbara, pålitliga och prisvärda kraftsystem.

Övergången från traditionell oflexibel kraftförsörjning för basbelastning till förnybar energi drivs av de minskande kostnaderna för ny teknik. Den operativa miljön blir alltmer komplex och nya aktörer fokuserar på olika delar av värdekedjan. Lagringstekniken förändrar gamla konstruktionsprinciper, och betydelsen av flexibla gaslösningar ökar. Samtidigt blir konsumenternas roll gradvis allt viktigare i kraftförsörjningen och som en källa till flexibilitet. Digitaliseringen av hela industrin skapar nya möjligheter att prognostisera förbrukning och underhållsbehov samt ökad konkurrenskraft.

Wärtsilä befinner sig i centrum av utvecklingen av framtidens energisystem. Företagets flexibla kraftförsörjningslösningar och energilagringssystem möjliggör en unik kombination av energieffektivitet samt bränsleflexibilitet och operativ flexibilitet inom basbelastning, stabilisering och toppbelastning. Dessa lösningar möjliggör den nödvändiga reservkraften för kraftsystem baserade på förnybar energi eller kan senare övergå från basbelastning eller intermittent drift till reservkraft när övergången på energimarknaden fortsätter. Målet är att hela tiden utveckla optimala och miljövänliga lösningar för kunder genom att fokusera på Wärtsiläs kärnkompetens, förståelse av marknaden och systemen, EPC-kompetens, systemoptimering och livscykelsupport.

Wärtsiläs energitjänster erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa tjänster och lösningar för att förbättra affärsresultaten för kraftförsörjningsföretag. Lösningarna omfattar reservdelar och underhållstjänster för att säkerställa maximal driftstid, ökad effektivitet och garanterad kraftverksprestanda. Wärtsilä upprätthåller och optimerar kraftverkens prestanda med hjälp av heltäckande livscykellösningar som omfattar teknik, programvara och serviceexpertis samt en övergripande syn och förståelse av installationer på systemnivå. Vårt mål är att säkerställa våra kunders investeringar så att kraftverken är tillgängliga och tillförlitliga.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt ansvar
Wärtsiläs mål är att uppfylla aktieägarnas förväntningar och bidra till samhällets välfärd. Det förutsätter att vår operativa verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Miljöansvar
Wärtsiläs mål är att vara en föregångare inom hållbar innovation samt att minska utsläppen i våra kunders verksamheter och i samhällen överlag. Wärtsilä levererar smart teknik och smarta tjänster som hjälper till att mildra klimatförändringen och skydda våra oceaner och hav. Vi arbetar kontinuerligt med att uppnå höga miljöstandarder i vår verksamhet samt att förbättra miljöprestanda och effektivitet hos våra produkter och lösningar genom FoU, samarbete, partnerskap och aktivt engagemang i ekosystem.

Socialt ansvar
Vi har höga etiska normer och vi bryr oss om de samhällen där vi arbetar. Vår verksamhet och våra relationer med intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vår målsättning är även att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Genom effektiv hantering av leverenskedjan samt kontinuerlig utveckling strävar vi efter att säkerställa att värdena som uttryckts i verksamhetsprinciperna befrämjas i hela vår värdekedja.

Implementering av strategin under 2019

Under 2019 introducerade Wärtsilä ett flertal nya koncept och lösningar som bidrar till genomförandet av företagets strategi, bland annat navigationslösningar för marinmarknaden, en ny hybridlösning för energimarknaden som kombinerar motorer och energilagring samt tjänster för prestandaoptimering med hjälp av avancerad diagnostik.

Initiativen Smart Marine och Smart Energy genererade ett antal viktiga order som bekräftar att detta tillvägagångssätt fungerar kommersiellt. Ett av de största bland dessa var ett avtal om att utrusta Anglo-Easterns flotta på mer än 600 fartyg med Wärtsiläs lösning för optimerad drift av fartygsflottor (FOS). Wärtsilä fick även sin första beställning på SmartDock, som därmed blev världens första kommersiella automatiska dockningssystem. Behovet av flexibla energilösningar till stöd för ökad användning av förnybar energi och för att säkerställa driftsäkerheten i elnät återspeglades i stark tillväxt inom energilagring och energioptimering. Erhållna kontrakt omfattade ett 100 MW/100 MWh energilagringsprojekt i Sydostasien. Energilagringssystemet levereras med Wärtsiläs avancerade energihanteringsplattform GEMS och kommer att bidra till minskat beroende av fossila bränslen i regionen. Ett annat kontrakt som demonstrerar fördelarna med flexibilitet är leveransen av ett 200 MW motorkraftverk till Kambodja. Kraftverket bidrar med en efterlängtad kapacitetsökning i elnätet och erbjuder snabb tillgång till flexibel balanskraft som behövs då allt fler förnybara energikällor integreras i kraftsystemet.

Samarbete med andra branschaktörer är avgörande för att utveckla ny teknik som behövs för att tillgodose marknadens förändrade krav och därför har Wärtsilä ingått flera nya partnerskapsavtal under året. Bland dessa fanns avtal inriktade på snabbare utveckling och kommersialisering av förnybara bränslen på energimarknaden samt gemensamma initiativ för utfasning av koldioxid inom sjöfarten.

Bygget av Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, nådde ett flertal milstolpar under 2019. Planeringen slutfördes och gräv- och byggarbeten inleddes i augusti, och de första partnerskapsavtalen för centrets Smart Partner Campus tecknades.

Wärtsiläs ledarskapsprogram fortsatte på många områden. Företaget har intensifierat sina satsningar på utveckling av virtuella lösningar, som erbjuder mer flexibla inlärningsmöjligheter samtidigt som de sparar både tid och pengar. Ett nytt ledarskapsprogram för högre chefer lanserades i mitten av 2019 som fokuserar på att bygga upp en högpresterande företagskultur inom Wärtsilä. Programmet tar upp teman som ledning av högpresterande team, förträfflig ledarskap och prestanda samt kundfokus.

Personalens hälsa och säkerhet har högsta prioritet för Wärtsilä, och noll olyckor som leder till sjukfrånvaro är även fortsättningsvis ett globalt mål för företaget. Olycksfrekvensen för 2019 var 2,25, det vill säga en minskning på 10% jämfört med året innan. Wärtsiläs proaktiva åtgärder för att stärka säkerhetskulturen fortsatte under året. Ledningens säkerhetsvandringar ökade med 56% och tillbudsrapporteringen med 14% jämfört med året innan. Sammanlagt 3.900 personer deltog i ”Champions in Safety”, ett nytt utbildningsprogram för alla medarbetare i kundnära verksamheter. Wärtsiläs globala säkerhetsdag hölls för femte gången i mars. Årets tema var att öka medvetenheten om Wärtsiläs livräddande regler.

© 2020 Wärtsilä