Verkställande organ


Wärtsiläkoncernen tillämpar en styrningsmodell med ett plan enligt vilken bolaget leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman väljer styrelsen och revisorn. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget och får hjälp av styrelsens kommittéer i arbetet. Styrelsen utnämner verkställande direktören som ansvarar för den operativa, löpande ledningen av bolaget med hjälp av direktionen.

governing_SE
© 2020 Wärtsilä