Verksamhetsprinciper


Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska standarderna i all affärsverksamhet. Varje anställd förväntas handla ansvarsfullt och hederligt, samt iaktta dessa principer och deras underliggande policy och instruktioner.

Verksamhetsprinciper

 • Iakttagande av lagstiftning

 • Öppenhet

 • Respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

 • Rättvisa anställningsrutiner

 • Arbetshälsa och arbetarskydd

 • Intressekonflikter

 • Antikorruption

 • Miljö

 • Relationer med myndigheter och lokalsamhällen

 • Innovationer och skydd för immateriella rättigheter

 • Noggrannhet i bokföringen

 • Konkurrens och rättvisa affärer

 • Bekämpning av bedrägerier

 • Implementering

 • Rapportering av brott mot verksamhetsprinciperna

 • Sanktioner

© 2019 Wärtsilä