Styrelsens kommittéer

Styrelsen tillsätter årligen en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté och får även utse andra kommittéer om det bedöms som nödvändigt på dess konstituerande möte efter bolagsstämman. Styrelsen utser kommittéernas medlemmar och ordförande med beaktande av den expertis och erfarenhet som krävs för kommitténs uppgifter. Styrelsen har också rätt att utesluta en medlem ur en kommitté. Kommittéernas medlemmar utses för samma mandatperiod som styrelsen. Utöver kommittémedlemmarna kan andra styrelsemedlemmar delta i kommittéernas möten. Kommittéerna har i uppgift att bereda ärenden som kommer upp för beslut vid styrelsemötena. Kommittéerna har inte självständig beslutanderätt.

Revisionskommittén

Styrelsen tillsätter en revisionskommitté med uppgift att assistera styrelsens övervakningsuppgifter. Styrelsen utnämner inom sig minst tre ledamöter till kommittén. Ledamöterna ska ha ska ha tillräcklig kompetens som krävs för att sköta revisionskommitténs uppgifter. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget och minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsen fastställer revisionskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Revisionskommittén följer upp den finansiella rapporteringsprocessen samt effektiviteten av systemen för intern kontroll, intern revision och riskhantering. Därtill utvärderar kommittén beskrivningen av de allmänna dragen hos systemen för intern kontroll och riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringsprocessen, övervakar den lagstadgade revisionen av bokslutet och det konsoliderade bokslutet, utvärderar revisionsbolagets oavhängighet och bereder förslaget till valet av revisor. Revisionskommitténs övriga uppgifter omfattar revision av företagets bokföringsprinciper och godkännande av tillägg till dem, revision av företagets delårsrapporter och bokslut samt revisorns rapporter till revisionskommittén samt bedömning av de processer som siktar på att säkerställa iakttagandet av lagstiftning och regelverk och uppföljning av företagets kreditposition och beskattning. Revisionskommittén reviderar också företagets bolagsstyrningsrapport och övriga rapporter samt bedömer och avgör alla speciella frågor som styrelsen tar upp och som revisionskommittén har kompetens att behandla.

Ordföranden för revisionskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Revisionskommittén 2020

Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.

Revisionskommittén 2019

Ordförande Markus Rauramo, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Risto Murto. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och bolagets större aktieägare. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger under 2019. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

 

Ersättningskommittén

Styrelsen tillsätter en ersättningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen utser minst tre ledamöter till kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende bolaget.

Styrelsen fastställer ersättningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Ersättningskommittén bereder vid behov frågor om utnämning av verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare om en sådan utses och övriga direktionsmedlemmar för styrelsen. Kommittén ska bereda förslag till styrelsen avseende belöningsprinciper, belöningssystem och belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna. De externa konsulter som kommittén anlitar är oberoende av företaget och ledningen.

Ordföranden för ersättningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Han rapporterar också kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten till styrelsen.

Belöningspolitik

Ersättningskommittén 2020

Ordförande Maarit Aarni-Sirviö, Johan Forssell, Tom Johnstone.

Ersättningskommittén 2019

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Tom Johnstone. Alla medlemmar är oberoende av i förhållande till bolaget och två av dem är oberoende av bolagets större aktieägare. Ersättningskommittén sammanträdde fyra gånger under 2019. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

Styrelsemedlemmarnas deltagande i kommittémöten 2019
Revisionskommittén Utnämningskommittén Ersättningskommittén
Mikael Lilius - 5/5 4/4
Tom Johnstone - - 4/4
Maarit Aarni-Sirviö 5/5 - 4/4
Kaj-Gustaf Bergh - 5/5 -
Karin Falk - - -
Johan Forssell - 5/5 -
Risto Murto 5/5 5/5 -
Markus Rauramo 5/5 - -

 

 

© 2020 Wärtsilä