Styrelsemedlemmarnas arbete

Styrelsen består av 5–10 medlemmar och ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett år, och de väljs av bolagsstämman.

Enligt rekommendation 10 i bolagsstyrningskoden ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget. Dessutom ska minst två av ovan nämnda, till majoriteten hörande medlemmar vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Styrelsen bedömer medlemmarnas oberoende årligen och vid behov.

Utnämningskommittén bereder ärenden i anslutning till utnämningen av styrelsemedlemmar för bolagsstämman och kommunicerar vid behov med större aktieägare angående förslagen. Förslaget till styrelsens sammansättning publiceras i kallelsen till bolagsstämman. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning, om förslaget understöds av minst 10% av det röstetal som bolagets aktier medför och om de föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppdraget och om bolaget har fått information om förslaget i så god tid att det kan inkluderas i kallelsen. Kandidater som uppställs ska publiceras separat. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet, samt beslutar om viktiga verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har fastställts i arbetsordningen. Styrelsen godkänner också arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper. Förutom beslutsärenden får styrelsen vid sina möten aktuella uppgifter om koncernens verksamhet, ekonomi och risker.

Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom utgör utvärderingen en grund för utvecklingen av styrelsens verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 8–11 gånger per år. Därtill sammanträder styrelsen vid behov. Alla styrelsemöten protokollförs.

Principer för mångfald

För att styrelsen ska kunna sköta sina plikter på ett så effektivt sätt som möjligt måste den vara mycket kompetent och ha en tillräcklig mångfald. När utnämningskommittén förbereder förslag till styrelsens sammansättning beaktar den kandidaternas utbildning och professionella bakgrund samt deras internationella erfarenhet för att styrelsens sammansättning ska ha omfattande kompetens och kvalifikationer. Utnämningskommittén beaktar också kandidaternas ålder, eftersom en varierande ålder bland styrelseledamöterna anses vara nyttig för att garantera ömsesidigt kompletterande erfarenheter.

Wärtsiläs principer när det gäller kön är att styrelsen ska ha både kvinnliga och manliga ledamöter. I december 2018 var två av Wärtsiläs åtta styrelseledamöter kvinnor. Wärtsiläs mål är att styrelsen med tiden ska få en mer balanserad könsfördelning. Utnämningskommittén bedömer de potentiella kandidaterna inte bara utifrån deras individuella kvalifikationer och karaktärsdrag utan också utifrån deras förmåga att samarbeta effektivt och hur de kan stöda och utmana företagets ledning på ett proaktivt och konstruktivt sätt.

Styrelsen 2019

Från och med 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Alla styrelsemedlemmarna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, och sex medlemmar anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Tom Johnstone anses vara beroende av större aktieägare på grund av hans medlemskap i styrelsen för Investor AB. Johan Forssell anses vara beroende av större aktieägare på grund av hans position som koncernchef för Investor AB. I styrelsens bedömning om oberoende togs i beaktande att Maarit Aarni-Sirviö och Kaj-Gustaf Bergh har varit styrelsemedlemmar i Wärtsilä i över tio år i följd. Styrelsen fann inga skäl att bedöma Maarit Aarni-Sirviö och Kaj-Gustaf Bergh beroende av bolaget. Utvärderingen gjordes ur både bolagets och ifrågavarande medlemmarnas synvinkel.* 

Fram till 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Under 2018 sammanträdde Wärtsiläs styrelse 11 gånger. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%. Den finansiella och strategiska utvecklingen av Wärtsilä och företagets position på marknaderna, tillväxtmöjligheterna och den allmänna vidareutvecklingen av företaget var viktiga frågor på styrelsens agenda. Omsorg om människor är också en viktig och fortlöpande del av styrelsens arbete, eftersom detta bidrar till Wärtsiläs framgång på lång sikt. Särskilda fokusområden under 2018 inkluderade konsekvenserna av eskalerande handelsspänningar, koncernens organisationsdesign, Wärtsiläs digitala strategi, affärsutvecklingen i USA och förvärvet av Transas.

Relaterad information:
Information on styrelsemedlemmar
Information om styrelsens sammansättning de senaste åren
Ledningens transaktioner
Belöningsrapport

© 2020 Wärtsilä