Strategiska risker


Bedömningen av strategiska risker utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess. Wärtsilä definierar strategiska risker som risker som kan medföra långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten.

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom kundernas branscher påverkar efterfrågan på Wärtsiläs produkter och finansiella ställning samt rörelseresultat. Bolagets flexibla tillverkningsmodell baserar sig på kapacitetsoutsourcing och två separata slutmarknader med olika efterfrågefaktorer där en stor andel av försäljningen kommer från service. Detta stabiliserar Wärtsiläs position på en cyklisk marknad. Viktiga ekonomiska faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras kapacitet utan också deras vilja att bevilja krediter, regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala institutioner såsom International Finance Corporation vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier etc. Wärtsiläs orderbok ger bolaget en möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar på marknaden.

Implementeringen av strängare miljöbestämmelser är viktigt för Wärtsiläs framtida tillväxtpotential, eftersom företaget har en bred produkt- och serviceportfölj som gör det möjligt för kunderna att uppfylla strängare krav. Dröjsmål i genomförandet av lagstiftningen kan utgöra en risk för Wärtsilä. Eventuella förändringar i lagstiftningen utifrån dess tidsperspektiv och omfattning följs därför aktivt upp.

Marknads- och kundrisker

På ett globalt plan håller energimarknaden på att övergå till mer hållbara energikällor. Användningen av förnybara energikällor ökar, och energilagring blir en teknik som förändrar paradigmet för kraftförsörjningssystem. Wärtsilä satsar starkt på denna marknadsutveckling. En snabb spridning av nya teknologier kan skapa nya risker relaterade till driften av komplexa hybridinstallationer på ett optimalt sätt. Wärtsiläs Greensmith Energy Management System (GEMS) har visat sig vara en effektiv och stabil mjukvara med vilken man kan kontrollera och hantera komplexa system, och detta ger Wärtsilä en konkurrensfördel i hanteringen av relaterade risker.

De snabba förändringarna på energimarknaden har påverkat tiden för kundernas beslutsfattande, eftersom förändringarna förutsätter en uppdatering av deras framtida portföljstrategier. Efterfrågan på el ökar, medan den sköra ekonomiska tillväxten medför risker för hur efterfrågan kommer att utvecklas. Geopolitiska spänningar och konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för efterfrågemiljön. Betydande valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Order tas emot från alla geografiska regioner, vilket begränsar exponeringen för enskilda marknader. Wärtsilä fick också order från alla tre kundsegment, dvs. industrikunder, självständiga kraftproducenter (IPP) och elbolag.

Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom alla betydande fartygssegment. Tillsammans med företagets omfattande produktportfölj och globala servicenät som ger livscykelstöd till den växande installerade basen på över 50.000 fartyg och 10.000 kunder minskar detta både geografiska och enskilda kundrisker.

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin påverkar investeringsbesluten inom sjöfart. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att säkerställa finansiering för nybyggen. Konsolidering bland de stora varven är en potentiell riskfaktor som kan resultera i en lägre försäljning av utrustning till följd av förändrade relationer med varven.

Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar en viktig roll, vilket ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle samt el- och hybridlösningar. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen. Osäkerheten kring prissättningen av och tillgången till bunkringsbränsle har skjutit upp beslutsfattandet bland kunderna för investeringar i skrubberteknik, trots stödjande prisindikationer. Leveranserna av avgasreningslösningar ökade däremot betydligt, vilket skapade en identifierad risk, nämligen att hantera och leverera beställningarna i tid och med erforderlig kvalitet. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för eftermontering av skrubbrar är en risk i form av förseningar i projektleveranser.

Digitalisering har blivit allt viktigare inom både shipping och energiproduktion samt i operativa modeller. I enlighet med Smart Marine-strategin fortsatte Wärtsilä att satsa på den digitala omvandlingen av den framtida sjöfartsmarknaden genom att utveckla en digital strategi och introducera nya lösningar. Dessa inbegriper initiativ som Operim, som förbättrar den operativa prestandan genom kontinuerlig monitorering och rapportering av nyckeltal tack vare en förbättrad användning av data. Inom kraftförsörjning blir energihanteringssystem allt viktigare när användningen av förnybara energikällor ökar. Med hjälp av GEMS, Wärtsiläs avancerade programvaruplattform för energihantering, kan kunderna fjärrövervaka enskilda system eller hela flottor, identifiera och diagnostisera problem med utrustning i realtid och förlänga systemets livstid.

Konkurrenssituations- och prisrisker

År 2019 ökade konkurrensen på Wärtsiläs marknader. Inom större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Energy Solutions, INNIO (f.d. GE Jenbacher), Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. På Wärtsiläs målmarknader, dvs. installationer på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen, beställdes kraftverk med en total effekt på 11,6 GW under tolvmånadersperioden som slutade i september. Wärtsiläs marknadsandel var 17%. Wärtsiläs framgång på marknaden beror framför allt på lösningarna för flexibel kraftgenerering som kan användas i många slags applikationer och kraftverk av varierande storlek. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

När det gäller service på energimarknaden fortsätter Wärtsilä i linje med det värdebaserade offertkonceptet att utveckla och erbjuda olika livscykeltjänster och lösningar för hantering av anläggningar som syftar till att optimera kundernas kraftverk under deras livscykel. Sådana långfristiga serviceavtal säkerställer inte bara kraftverkets prestanda och kundens investering utan ger också Wärtsilä stabilitet som tjänsteleverantör. Konkurrensen om energitjänster är fragmenterad och består i huvudsak av enskilda lokala aktörer.

På marknaden för marinutrustning blev konkurrenslandskapet mer konsoliderat under 2019 till följd av Kongsbergs förvärv av Rolls-Royces kommersiella marinenhet. Inom huvudmotorer är de största konkurrenterna MAN Energy Solutions och Caterpillar (MAK). Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga motorer med en marknadsandel på 45% 2019. Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs marknadsandel 15%. Inom propulsionsutrustning är konkurrensen mer fragmenterad och den varierar enligt produktkategori. En av de största konkurrenterna på detta område är Kongsberg. Marknaden för miljölösningar och gasprodukter är mycket fragmenterad. Alfa Laval och Evac hör till de största konkurrenterna inom miljölösningar, medan konkurrensen inom segmentet el och automation kommer från företag såsom Kongsberg, GE och Siemens. Inom marinservice har Wärtsilä inga egentliga konkurrenter med ett lika brett utbud av tjänster från en och samma leverantör.

Priskonkurrensen har intensifierats på marknaden för nya fartyg, delvis på grund av lägre ordervolymer. Det strategiska steget att bli en systemintegrerare som även tillhandahåller automations- och fartygsdesigntjänster har visat sig vara en viktig särskiljande faktor i konkurrensen om nya projekt som ger mer mervärde. Konceptet med paketerade lösningar minskar prisvolatiliteten.

Politiska och legislativa risker

Wärtsilä är närvarande på över 200 orter i över 80 länder och har levererat kraftverk till 180 länder. Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet och immaterialrättigheter. En betydande del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivån och i dotterbolagen.  

Handelsspänningarna ökade globalt under 2019, och osäkerheten i handelsrelationerna är nu en större risk på marknaden än tidigare. Effekten på Wärtsilä har i huvudsak materialiserats i form av försenade investeringsbeslut och en minskad efterfrågan på nya fartyg som orsakats av den förväntade minskningen i handelsvolymerna mellan USA och Kina.

Under de senaste åren har regeringar runt om i världen aktivt utvecklat lagstiftningen, vilket har lett till ett behov av att betona interna processer för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna. Till exempel följdes de fortsatta och föränderliga handelssanktionerna noga upp under 2019. Detta fortsätter att kräva ökade interna resurser för att säkerställa adekvata procedurer.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

Wärtsilä har bedömt sina hållbarhetsrisker, inklusive riskerna med klimatförändringen, i både strategiska och operativa riskbedömningar. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa fältet som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp, tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella möjligheten att uppfylla kraven på andra sätt.

Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsriskerna får bolaget många möjligheter när miljöbestämmelserna stramas åt. Under årens lopp har Wärtsilä fortlöpande utvecklat allt effektivare produkter och samtidigt sökt efter nya metoder för att minska utsläppen. Bränsleflexibiliteten hos Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive gas och förnybara bränslen, och den operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor såsom vind- och solenergi utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. Wärtsilä är närvarande på marknaden för både hybridenergi och energilagring, vilket är ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda kunder hållbara innovationer som minskar kolutsläppen. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning. Bristen på sötvatten förväntas vara en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i framtiden. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom optimerad fartygsdesign, optimala propulsionslösningar och färdplanering. Miljölösningarna erbjuder bland annat alternativa tekniker för att minska på utsläppen av svaveloxider (SOx) samt för att hantera avlopps- och ballastvatten. Wärtsilä erbjuder flera olika lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka bränsleeffektiviteten.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i avsnittet Hållbar utveckling.

Teknologiska risker

Wärtsilä siktar på att höja sina lösningars konkurrenskraft och hantera teknologiriskerna och -möjligheterna genom gedigna satsningar på FoU och innovationer. Utvecklingen av nya produkter baserar sig på strategin för optimering av livscykelvärdet för kunder och på att minska de negativa miljökonsekvenserna av de utvecklade teknologierna och produkterna under deras livscykel. Detta uppnås med hjälp av moderna och hållbara kraftförsörjningslösningar, till exempel gasbaserade lösningar, miljöteknologi, fartygsdesign samt el och automation. Som ett ledande teknologiföretag fokuserar Wärtsilä kraftigt på utsläppskontroll, förbättrad effektivitet och konkurrenskraftiga produkter. Uppkoppling och användning av data för att ytterligare optimera verkningsgraden och öka kundvärdet blir ett allt viktigare element i Wärtsiläs utvecklingsverksamhet.

© 2020 Wärtsilä