Strategiska risker


Bedömningen av strategiska risker utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess. Wärtsilä definierar strategiska risker som risker som kan medföra långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten.

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom våra kunders branscher påverkar efterfrågan på Wärtsiläs produkter och finansiella ställning samt rörelseresultat. Wärtsiläs flexibla tillverkningsmodell baserar sig på kapacitetsoutsourcing och en stabil affärsmix där en stor andel av försäljningen kommer från Services. Detta stabiliserar Wärtsiläs position på en cyklisk marknad. Viktiga ekonomiska faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras kapacitet utan också deras vilja att bevilja krediter, regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala institutioner såsom International Finance Corporation vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier samt övriga motsvarande faktorer. Wärtsiläs relativt stora orderbok ger dock bolaget en möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar på marknaden.

Implementeringen av strängare miljöbestämmelser är viktigt för Wärtsiläs framtida tillväxtpotential, eftersom företaget har en bred produkt- och serviceportfölj som gör det möjligt för kunderna att uppfylla strängare krav. Förseningar i implementeringen av lagstiftningen kan medföra risker för Wärtsilä, och därför följs eventuella förändringar i den aktivt.

Energilagring är en omvälvande teknologi som kommer att förändra paradigmet för kraftförsörjningssystem. Wärtsilä har stark närvaro på denna nya marknad genom förvärvet av Greensmith. En snabb spridning av nya teknologier kan skapa nya risker relaterade till driften av komplexa hybridinstallationer på ett optimalt sätt. Greensmith Energy Management System (GEMS) har visat sig vara en effektiv och stabil mjukvara med vilken man kan kontrollera och hantera komplexa system, och detta ger Wärtsilä en konkurrensfördel i hanteringen av relaterade risker.

Marknads- och kundrisker

Wärtsiläs serviceverksamhet väntas fortfarande växa på medellång och lång sikt i linje med utvecklingen av det befintliga installerade beståndet och den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen. Därför är en avtagande global tillväxt den största risken för utvecklingen av efterfrågan inom affärsområdet Services. Wärtsilä har över 12.000 kunder inom service och reservdelar varje år, och Wärtsiläs aktuella aktiva motorbestånd uppgår till ca 180.000 MW. Därför är Wärtsilä inte särskilt beroende av enskilda kunder eller kundsegment.

Samma utmaningar som präglade kraftverksmarknaden under 2016 fortsatte under 2017, men i lägre grad. Den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet utgör de främsta riskfaktorerna med tanke på utvecklingen inom affärsområdet Energy Solutions. Geopolitiska spänningar och stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Pristrycket på grund av den tuffa konkurrensen är fortfarande en riskfaktor. Order har tagits emot från alla geografiska regioner, vilket begränsar exponeringen för enskilda marknader. Energy Solutions fick också order från alla tre kundsegment, dvs. industrikunder, självständiga kraftproducenter (IPP) och elbolag.

Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom alla betydande fartygssegment. I kombination med den omfattande produktportföljen minskar detta både de geografiska och kundspecifika riskerna. Aktiviteten på marinmarknaden förbättrades något under 2017. Utmaningarna berodde på osäkerheten i den globala ekonomin och den operativa miljön inom shipping och varvsindustrin som fortsatte att påverka marknaden. Konsolideringen av marknaden fortsatte under 2017 och ledde till att antalet stora varvskunder minskade. Orderstocken var fortfarande på en relativt låg nivå under 2017. Trots den positiva utvecklingen inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor och ett lite bättre läge för handelsfartyg fortsatte gastankfartygs- och offshoresegmenten att lida av överkapacitet och låga fraktpriser. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle samt el- och hybridlösningar. Digitalisering blev allt viktigare för shippingbranschens affärsverksamhet och operativa modeller under 2017. Skeppsbyggnadsmarknaden dominerades fortfarande av de asiatiska varven, främst i Kina och Sydkorea, men även i Europa var aktiviteten bra tack vare kryssningsfartygs- och specialfartygssegmenten.

Konkurrenssituations- och prisrisker

Affärsområdet Services har inga egentliga konkurrenter med ett lika brett utbud av tjänster från en och samma leverantör. Bortsett från andra motorleverantörers nätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Kundernas fortsatta fokus på optimering av operativa utgifter kan leda till en ökad konkurrens inom service där priset är viktigare än kvaliteten. Den viktigaste åtgärden för att minska denna risk är att satsa på det värdebaserade utbudet.

Inom Energy Solutions större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK) och Rolls-Royce. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor. På Wärtsiläs potentiella marknader, dvs, marknader för installationer på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen, beställdes kraftverk med en total effekt på 25,2 GW under de tolv månaderna fram till slutet av september. Wärtsiläs marknadsandel var 15%. Wärtsiläs framgång på marknaden beror framför allt på lösningarna för flexibel kraftgenerering som kan användas i många slags applikationer och kraftverk av varierande storlek.

För Marine Solutions var konkurrensläget oförändrat på det stora hela 2017. Inom huvudmotorer är de största konkurrenterna MAN Diesel & Turbo och Caterpillar (MAK). Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga huvudmotorer med en marknadsandel på 47% år 2017. Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs marknadsandel 10%. Inom propulsionsutrustning är konkurrensen mer fragmenterad och den varierar enligt produktkategori. En av de största konkurrenterna på detta område är Rolls-Royce. Marknaden för miljölösningar samt flödes- och gasprodukter är mycket fragmenterad. Alfa Laval och Evac hör till de största konkurrenterna inom miljölösningar, medan konkurrensen inom el- och automationsverksamheten kommer från företag såsom Kongsberg, GE och Siemens. Priskonkurrensen var fortsatt intensiv på marinmarknaden. Det strategiska steget att bli en systemintegrerare som även tillhandahåller automations- och fartygsdesigntjänster har visat sig vara viktigt i konkurrensen om nya projekt som ger mer mervärde. Konceptet med paketerade lösningar minskar prisvolatiliteten.

Politiska och legislativa risker

Wärtsilä är närvarande på över 200 orter i över 80 länder och har levererat kraftverk till 177 länder. Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet och immaterialrättigheter. En betydande del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivån och i dotterbolagen.

Under de senaste åren har regeringar runt om i världen aktivt utvecklat lagstiftningen, vilket har lett till ett behov av att betona interna processer för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna. Till exempel följdes de fortsatta och föränderliga handelssanktionerna noga upp under 2017. Detta har krävt ökade interna resurser för att säkerställa adekvata procedurer.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

Wärtsilä har bedömt sina hållbarhetsrisker, inklusive riskerna med klimatförändringen, i både strategiska och operativa riskbedömningar. Enligt utvärderingarna är dessa risker emellertid inte betydande. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa fältet som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp, tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella möjligheten att uppfylla kraven på andra sätt.

Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen minskas hållbarhetsriskerna och bolaget får många möjligheter när miljöbestämmelserna stramas åt. Under årens lopp har Wärtsilä fortlöpande utvecklat allt effektivare produkter och samtidigt sökt efter nya metoder för att minska utsläppen. Bränsleflexibiliteten hos Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive gas och förnybara bränslen, och den operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor såsom vind- och solenergi utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. Wärtsilä inträdde nyligen på marknaden för solenergi och energilagring, vilket är ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda våra kunder hållbara innovationer som minskar kolutsläppen. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning. Bristen på sötvatten förväntas vara en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i framtiden. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom optimerad fartygsdesign och optimala propulsionslösningar. Miljölösningarna erbjuder alternativa tekniker för att minska på SOx-utsläppen samt för att hantera avlopps- och ballastvatten. Inom Energy Solutions stöder Wärtsiläs koncept Smart Power Generation en ökning i kraftgenerering med lägre kolutsläpp, inklusive vind-, sol- och naturgasdrivna kraftverk. Wärtsilä erbjuder flera olika lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka bränsleeffektiviteten.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i avsnittet Hållbarhet.

Teknologiska risker

Wärtsilä siktar på att höja sina lösningars konkurrenskraft och hantera teknologiriskerna genom gedigna satsningar på FoU och innovationer. Nya produkter utvecklas utifrån Wärtsiläs strategi för optimering av livscykelvärdet för kunderna genom moderna och hållbara kraftlösningar med hjälp av bland annat gaslösningar, miljöteknik, fartygsdesign samt el och automationslösningar. Som ett ledande teknologiföretag fokuserar Wärtsilä kraftigt på utsläppskontroll, förbättrad effektivitet och konkurrenskraftiga produkter. Uppkoppling och användning av data för att ytterligare optimera verkningsgraden och öka kundernas förädlingsvärde blir ett allt viktigare element i Wärtsiläs utvecklingsverksamhet.
© 2019 Wärtsilä