Skaderisker

Målsättningen för företagshälsovården och säkerhetssystemen, instruktionerna för säkerheten under resor och riktlinjerna för krishantering är att skydda Wärtsiläs arbetstagare. Ändamålsenliga försäkringar har tecknats för personalen, och för att betona vikten av arbetarskyddet har direktionen beslutat att på koncernnivå införa ett mål på noll skador som leder till förlorad arbetstid. Ett särskilt projekt som siktar på noll arbetsolyckor har utvecklats för detta syfte, och målet utgör en del av bolagets program för hållbar utveckling. Under 2019 användes tillbudsrapporteringssystemet WeCare globalt för att hantera information om incidenter som kunde ha äventyrat medarbetarnas säkerhet och hälsa eller skadat Wärtsiläs verksamhet eller miljön. Denna IT-lösning främjar identifieringen av orsaker till incidenter och vidtagandet av ändamålsenliga åtgärder på ett systematiskt sätt.

Miljöhanteringssystem har införts för att minska risken för miljöskador. Wärtsilä har ett fastighetsregister för alla använda fastigheter och meddelar riktlinjer för köp, försäljning, hyrning av fastigheter och deras säkerhet. Därtill utnyttjas externa rådgivare för miljörevisioner.

Inga av Wärtsiläs centrala verksamhetsställen är belägna i områden utsatta för naturkatastrofer. Katastrofscenarier identifieras och, om nödvändigt, minskas exponeringen genom att till exempel förlägga lokaler ovanför nivån för översvämningsrisken eller genom att bygga översvämningsdiken. Affärskonsekvensanalyser och kontinuitetsplaner har gjorts för Wärtsiläs största verksamhetsställen, och dessa omfattar riskerna för både fastigheterna och eventuella avbrott i affärsverksamheten.

Risker som Wärtsilä inte kan påverka genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Wärtsilä använder ändamålsenliga försäkringspolicyer för att täcka skaderisker i anslutning till personal, tillgångar och avbrott i verksamheten, även på grund av leverantörer, samt verksamhets- och produktansvar. Wärtsilä har ett eget återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Riskhanteringsverktyget försäkrar endast Wärtsiläs egna risker. Av försäkringstekniska orsaker är företaget beläget på Guernsey. Vulcan Insurance PCC Ltd:s resultat konsolideras i koncernens bokslut och företaget beskattas på normalt sätt i Finland.svg_SE_Vilka_försäkringar_täcker_vår_affärsverksamhet.svg

© 2020 Wärtsilä