Finansiella risker


Allmänt
                

Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.

Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.

Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion använder endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.


Valutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå. Säkringarna görs på bolagsnivå mot den centraliserade finansfuntkionen varefter de konsolideras och skyddas externt på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras och detta inkluderar både framtida kassaflöden samt relaterade kundfordringar och skulder till leverantörer. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning enligt IFRS 9 tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningesposter i valuta så som likvida medel, lån/depsitioner samt andra fordringar och skulder i utländsk valuta.

Eftersom fältservice faktureras i lolal valuta uppstår det viss volatilitet i koncernens omsättning på grund av valutakursdifferenser. Inverkan av dessa på lönsamheten är dock begränsad, eftersom de motsvarande kostnaderna är i samma valuta. Försäljningen av reservdelar baserar sig på en prislista i euro och de motsvarande inköpen, som är i annan valuta än euro, skyddas. Därmed är effekten av förändingen i valutakurser på försäljningen av reservdelar minimal. Eftersom försäljning/inköp av projekt/hårdvara inom både Marine och Energy -affärsområdena samt även valutakursriskerna som uppstår ur långsiktiga servcieavtal syddas, förväntar sig inte koncernen att det uppstår betydande materiella vinter/förluster ur valutakursförändringar under 2020.

I allmänhet säkras försäljnings- och inköpskontrakt med fast pris med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande kassaflöden. Eftersom säkringsförhållandet baserar sig på motsvarande kritiska villkor (förutom tajming) är säkringsförhällandet 1:1. Annullering eller minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en beställning kan leda till justering av den relaterade säkringen och alla relaterade vinster/förluster redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Eftersom externa säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande säkrade kassaflöden har en längre maturitet än de relaterade säkringarna kompenserar en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt varandra under säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.

Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not 30. Derivatinstrument.

Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2019 till 1.041 miljoner euro (979). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 926 miljoner euro (932). Den största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2019 kommer från förändringar i brittiskt pund (GBP).

Under år 2019 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 4 miljoner euro (-14) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -19 miljoner euro (-8) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2019 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar eller vinster/förluster från inställda projekt, -5 miljoner euro (-2), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 11. Finansiella intäkter och kostnader.

År 2019 var 67% (67) av försäljningen och 59% (65) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och ungefär 20% (21) av försäljningen och 10% (8) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.

Eftersom Wärtsiläs verksamhet är global, involverar verksamheten ofta valutarisker. De största öppna operativa valutapositionerna (utesluter finansiering) 31.12.2019 är listade nedan per valutapar.

Balansräkning Beräknade kassaflöden
MEUR Koncernen
får
basvaluta
Koncernen
betalar
basvaluta
Koncernen
får
basvaluta
Koncernen
betalar
basvaluta
Netto
EUR/USD 77 152 338 512 249
EUR/NOK 119 48 304 17 358
USD/NOK 50 14 72 108
EUR/CNY 32 26 70 76
EUR/GBP 24 18 8 71 56
EUR/JPY 11 7 9 25 12
Eftersom den huvudsakliga finansieringsvalutan för Wärtsilä-koncernen (inklusive den centraliserade finansfuntionen) är euro och dotterbolagen vanligen finasieras i lokal valuta av den centraliserade finansfuktionen, hade den centraliserade finansfuktionen de följande öppna valutapositionerna 31.12.2019.
MEUR Lån Deposi-
tioner
Netto
Koncernens interna lån/depsitioner
USD 35 391 356
GBP 48 93 46
CHF 103 103
AUD 52 52
NOK 41 41
SGD 1 32 31
CNY 13 13
CAD 11 11
Övriga valutor* 2 5 7
Externa lån
JPY 246** 246
Totalt 435 639 906
* Övriga valutor innehåller flera valutor och kan därför inte netteras.
** Externa JPY-lån säkras till fullo med valutaränteswappar.
Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Argentina, Brasilien och Indonesien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD, vilket kan leda till vissa valutakursdifferenser. Totalt uppgick summan av dessa lån till 192 miljoner euro (178).
De öppna operativa valutapositionerna, inklusive finansiering, säkras med derivatinstrument enligt nedan.
Valutaterminer
MEUR Mot
inköps-
och för-
säljnings-
avtal till
fasta
priser
Mot
netto-
skulder
Valutaterminer
USD 614 356
NOK 451 41
CHF 31 103
CNY 107 13
AUD 1 52
MXN 47 2
SGD 8 31
SEK 26
CAD 13 11
Övriga valutor* 67 7
Total summa av valutaderivat 1364 616
* Övriga valutor innehåller inga betydliga enskilda valutor.
Nettoskulderna innehåller av moderbolaget givna koncerninterna lån och depositioner, vilka är i annan valuta än euro.
Säkringsredovisning enligt IFRS har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 2.448 miljoner euro (2.355). En valutakursförändring på 5% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 74 miljoner euro (60) i koncernens eget kapital. Eftersom alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras, kan resultatkänsligheten för operativa transaktioners valutakursförändringar (utesluter intern financiering) anses vara minimal.
MEUR Brutto-
belopp
Netto-
belopp
Inverkan
på eget
kapital
Valutaterminer under säkringsredovisning (båda valutorna beaktade)*
EUR 1772 83
USD 1332 640 32
NOK 1202 509 25
GBP 128 34 2
MXN 132 47 2
CNY 110 104 5
JPY 50 31 2
CHF 38 28 1
Övriga valutor 108 74 4
Totalt (bara den ena valutan beaktad) 2435 776 73
* Interna transaktioner. De egentliga säkringsredovisningsposterna baseras på dessa.
MEUR
Externa valutaterminer under säkringsredovisning per år
2020 1769
Mycket sannolika prognostiserade kassaflöden per år (säkringsredovisade)
2020 1977
2021 193
2022 71
2023 31
2024- 176


Ränterisk

Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.

Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2019 till 908 miljoner euro (823). Räntan var i genomsnitt 0,9% (1,0) och den genomsnittliga räntebindningstiden 21 månader (27).

Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. Styrelsen har gett fullmakt att tillfälligt höja andelen fasta lån upp till 100%. Fullmakten är giltig fram till Januari 2022. Wärtsilä skyddar sin räntportfölj med derivatinstrument som till exempel ränteswappar, terminer och optioner.

MEUR 2019 2018
Lån med fast ränta 406 292
Lån med rörlig ränta 503 531
Derivat 424 426
Andelen lån med fast ränta (inkl. derivat) av totala lån, % 91 87

I slutet av 2019 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 28 miljoner euro (24) (inklusive derivat). En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 1 miljon euro (1) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).

Förändringar i marknadsvärde av räntederivat redovisas vanligen direkt i resultaträkningen. Emellertid tillämpas säkringsredovisning enligt IFRS 9 på en 130 miljioner euro stor ränteswap, som förfaller 2031. Ränteswapen byter de variabla räntorna på ett stort leasingavtal till fasta. Eftersom säkringen och de underliggande kassaflödena har motsvarande kritiska villkor, är säkringsförhållandet 1:1 och säkringen förväntas vara 100% effektiv. Under 2019 har 2 miljoner euro redovisats i det egna kapitalet som justeringar till verkligt värde för kassaflödessäkringar och inga relaterade poster har omklassificerats till resultaträkningen.

Tilläggsinformation om lånen ges i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 28. Finansiella skulder.               

Likviditets- och återfinansieringsrisk
                

Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.

För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:

• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).

• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 46 månader (49) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 30 månader (31). Tilläggsinformation om detta finns i not 28. Finansiella skulder.

Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 369 miljoner euro (487), varav 11 miljoner euro hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning. Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640). 31.12.2019 och 31.12.2018 var företagscertifikaten inte utnyttjade.

De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än covenantnivån under den närmaste framtiden.

                
Bekräftade kreditlimiter

MEUR
År Förfaller Disponibla
(slutet av
perioden)
2019 640
2020 130 510
2021 130 380
2022 90 290
2023 160 130
2024 130


Kreditrisk
                

Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering minimeras genom att överföra riskerna till banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut. Eftersom endast motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-) används för derivatinstrument och transaktionerna görs under ISDA ramavtal, förväntas inga kreditförkuster från dessa instrument.

Koncernbolagen placerar alla sina maximalt möjliga kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsiläs centraliserade finansfuntkion följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.

De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2019 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.

Kundfordringarnas åldersfördelning

När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden täcks i allmänhet med förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar koncernen historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade individuellt.

2019 2018
MEUR Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Fordringar som ej förfallit 788 1 862 1
Förfallit 1–30 dagar 149 129
Förfallit 31–180 dagar 227 2 163 1
Förfallit 181–360 dagar 73 1 79 1
Förfallit över 1 år 81 57 100 59
Totalt 1317 61 1333 62
Under 2019 var resultatpåverkan av nedskrivningar -7 miljoner euro (1).
Nedskrivningar
MEUR 2019 2018
Nedskrivningar i början av perioden 62 62
Övriga förändringar -17 -3
Nedskrivningar under perioden 17 3
Nedskrivningar i slutet av perioden 61 62
Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna har avskrivits från koncernens balansräkning.
                             
Aktierisk

Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 14 miljoner euro (13). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer och utvecklingen har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Kapitalstyrning
                

Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutvecklaverksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och räntebärande nettoskulder. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend påminst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

MEUR 31.12.2019 31.12.2018
Långfristiga räntebärande skulder 851 748
Långfristiga leasingskulder 146
Kortfristiga räntebärande skulder 58 74
Kortfristiga leasingskulder 42
Räntebärande skulder totalt 1096 823
Räntebärande fordringar -1 -3
Likvida medel -358 -487
Likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning -11
Räntebärande fordringar totalt -370 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 726 333
Eget kapital totalt 2410 2432
Nettoskuldsättningsgrad 0,30 0,14
I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditetsgraden:
Balansomslutning 6398 6059
Erhållna förskott -452 -584
5946 5475
Soliditet, % 40,8 44,4

© 2020 Wärtsilä