Finansiella risker


Allmänt
                
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.

Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.

Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.

Valutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning enligt IFRS 9 tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och leverantörsskulder. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring.

Eftersom fältservice faktureras i lokal valuta uppstår det viss volatilitet i koncernens omsättning på grund av valutakursdifferenser. Inverkan av dessa på lönsamheten är dock begränsad, eftersom de motsvarande kostnaderna är i samma valuta. Försäljningen av reservdelar baserar sig på en prislista i euro och de motsvarande inköpen, som är i annan valuta än euro, skyddas. Därmed är effekten av förändingen i valutakurser på försäljningen av reservdelar minimal. Eftersom projekt/försäljning av hårdvara/inköp inom både Marine och Energy Solutions samt även valutakursriskerna som uppstår ur långsiktiga servcieavtal syddas, förväntar sig inte koncernen att det uppstår betydande materiella vinter/förluster ur valutakursförändringar under 2019.

År 2018 var 67% (69) av försäljningen och 65% (63) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och 21% (18) av försäljningen och 8% (7) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.

I allmänhet säkras bindande försäljnings- och inköpskontrakt med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande kassaflöden. Annullering eller minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en order kan leda till att den relaterade säkringen kan bli (delvis) ineffektiv. All sådan ineffektivitet redovisas omedelbart bland finansiella poster.

Eftersom säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande kassaflöden har en längre maturitet än de relaterade säkringarna behöver en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt kompensera för varandra under säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.

Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not 28. Derivatinstrument.

Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Argentina, Brasilien och Indonesien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 178 miljoner euro (132).

Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2018 till 979 miljoner euro (1.011). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 932 miljoner euro (825). Största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2018 kommer från förändringar i US-dollar (USD), norsk krona (NOK), brittiskt pund (GBP) och brasiliansk real (BRL).

Under år 2018 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar -14 miljon euro (1) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -8 miljoner euro (-36) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2018 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar, -2 miljoner euro (-15), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 10. Finansiella intäkter och kostnader.

Valutaterminer 

MEUR Inköps- och försäljningsavtal till fasta priser Nettoskulder
Valutaterminer

USD 877 335
NOK 971 13
CHF 29 310
CNY 171
JPY 16
SGD 1 35
DKK 6
GBP 7 43
SEK 11  
Övriga valutor* 148 36
Totalt 2 236 772
* Övriga valutor innehåller inga betydliga enskilda valutor.

Nettoskulderna innehåller av moderbolaget givna koncerninterna lån och depositioner, vilka är i annan valuta än euro.
                
Säkringsredovisning har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 2.355 miljoner euro (1.962). En valutakursförändring på 5% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 60 miljoner euro (38) i koncernens eget kapital. Eftersom alla materiella inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras, är inte resultatets känslighet till förändringar i valutakurser signifikant. 

MEUR Bruttobelopp Nettobelopp Inverkan på eget kapital
Valutaterminer under säkringsredovisning*


USD 678 529 26
NOK 1 276 399 20
CNY 124 122 6
JPY 124 49 2
GBP 32 26 1
CHF 26 17 1
Övriga 94 61 3
Totalt 2 355 1 203 60
* Interna transaktioner. De egentliga säkringsredovisningsposterna baseras på dessa.

MEUR
Valutaterminer under säkringsredovisning
31.12.2018  2 355
Mycket sannolika prognostiserade kassaflöden per år (säkringsredovisade)
2019 1 540
2020 582
2021 73
2022 19
2023- 142

Ränterisk
                
Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.

Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2018 till 823 miljoner euro (619). Räntan var i genomsnitt 1,0% (1,3) och den genomsnittliga räntebindningstiden 27 månader (23). I slutet av 2018 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 24 miljoner euro (13) (inklusive derivat).

Lån
Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. Styrelsen har gett fullmakt att tillfälligt höja andelen fasta lån upp till 100%. Fullmakten är giltig fram till slutet av år 2019.

Tilläggsinformation om lånen ges i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 26. Finansiella skulder.                

MEUR 2018 2017
Lån med fast ränta 292 330
Lån med rörlig ränta 531 289
Derivat 426 105Andelen lån med fast ränta (inkl. derivat) av totala lån, % 87 70

En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 1 miljoner euro (2) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).
                
Tilläggsinformation om lånen ges i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 26. Finansiella skulder.
                
Likviditets- och återfinansieringsrisk
                
Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.

För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 49 månader (44) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 31 månader (28). Tilläggsinformation om detta finns i not 26. Finansiella skulder.

Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 487 miljoner euro (379). Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640). 31.12.2018 och 31.12.2017 var företagscertifikaten inte utnyttjade.

De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än covenantnivån under den närmaste framtiden.

                
Bekräftade kreditlimiter

MEUR
År Förfaller Disponibla (slutet av perioden)
2018
640
2019 110 530
2020 110 420
2021 130 290
2022 130 160
2023 160

Kreditrisk
                
Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.

Koncernbolagen placerar alla sina kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.

De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2018 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.

Kundfordringarnas åldersfördelning
När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad täcks i allmänhet med förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar bolaget historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade individuellt.
                


2018 2017
MEUR Kundfordringar varav nedskrivet Kundfordringar varav nedskrivet
Fordringar som ej förfallit 862 1 951 1
Förfallit 1–30 dagar 129
122
Förfallit 31–180 dagar 163 1 189 6
Förfallit 181–360 dagar 79 1 33 2
Förfallit över 1 år 100 59 184 53
Totalt 1 333 62 1 478 62

Under 2018 var resultatpåverkan av nedskrivningar 1 miljoner euro (-9).

Nedskrivningar

MEUR 2018 2017
Nedskrivningar i början av perioden 62 58
Övriga förändringar -3 -4
Nedskrivningar under perioden 3 9
Nedskrivningar i slutet av perioden 62 62

Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna har avskrivits från koncernens balansräkning.
                
Aktierisk
                
Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 13 miljoner euro (10). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
                
Kapitalstyrning
                
Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln. 

MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Långfristiga räntebärande skulder 748 517
Kortfristiga räntebärande skulder 74 102
Likvida medel -487 -379

336 234
Lånefordringar -3 -5
Räntebärande nettoskulder 333 234

Eget kapital totalt 2 432 2 376
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10

I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditetsgraden:
Balansomslutning 6 059 5 648
Erhållna förskott -584 -522

5 475 5 126

Soliditet, % 44,4 46,3

© 2020 Wärtsilä