Riskhantering

Wärtsilä, liksom alla företag, är exponerat för olika risker relaterade till företagets normala verksamhet. Ingen affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför.

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av Wärtsiläs strategi och uppnå målen på både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål och att fastställa om dessa risker är förenliga med riskaptiten.

Risk definieras som konsekvenserna av osäkerheten avseende målen. Konsekvensen är en positiv eller negativ avvikelse från det förväntade utfallet; med andra ord antingen ett hot eller en möjlighet. Åtgärder bör vidtas för att undvika, minska, överföra eller följa upp identifierade risker eller ta vara på möjligheter. Wärtsiläs strukturerade riskhanteringsprocess omfattar ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara används för att skydda företaget mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter.

Risker kan endast hanteras om de identifieras och analyseras på förhand, om planer har utarbetats för att hantera dem och om det finns en process för fortlöpande uppföljning för att kontrollera dem. Därför utgör riskhanteringen en viktig del av Wärtsiläs strategiska och operativa ledning.

Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och affärsverksamhetens kontinuitet tryggas.

Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, inte bara på koncernnivå utan i alla medarbetares dagliga arbete. På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala riskrelaterade kostnaderna.

Affärsområdena ansvarar för risker och belöningar, och därför ansvarar affärsledningsteamen och de individuella cheferna för riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen inom Wärtsilä utgör en integrerad del av Wärtsiläs kultur och rutiner. Den är också skräddarsydd för organisationens affärsfunktioner och processer. Processen kan ses som en fortlöpande spiral bestående av repetitiva steg för etablering av kontext, riskbedömning, riskhantering, kommunikation och konsultation samt till slut övervakning och uppföljning.

svg_SE_Riktlinjer_och_principer_för_riskhantering.svg

Implementering

Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Affärsområdena ansvarar för uppnåendet av de strategiska målsättningarna samt för minskandet och täckandet av sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för riskrapporteringsprocessen och riskutvärderingarna tillsammans med affärsområdena och deras underliggande organisation.

Besluten om åtgärder för att minska riskerna fattas i anslutning till den normala affärsverksamheten. Vid sina möten går direktionen igenom årliga ledningsrapporter för varje affärsområde och vissa viktiga stödfunktioner, inklusive deras risker och åtgärderna för att minska dem.

svg_SE_Riskrapportering.svg

Riskkategorier

De relevanta riskerna för Wärtsilä har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skaderisker och finansiella risker. De potentiella förlusterna är störst inom strategiska och operativa risker och minst inom skaderisker och finansiella risker. I de flesta kategorierna kan riskerna medföra både positiva och negativa konsekvenser. Skaderiskerna utgör dock ett undantag, eftersom de endast kan medföra negativa konsekvenser.

Riskradar används för att kartlägga de primära riskerna inom respektive riskkategori. Därefter konsolideras affärsområdenas riskradar till en riskradar för hela koncernen som presenteras för styrelsen och revisionskommittén en gång om året. Syftet med detta är att underlätta diskussionen om risker och att ge en klar överblick av de områden vi borde fokusera på inom riskhanteringen.

svg_SE_Riskradar.svg
© 2020 Wärtsilä