Övrig ledning


Koncernledningen
Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner.

Ledningsgrupperna
Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp. Ledningsgrupperna består av cheferna för affärsenheterna och -linjerna samt cheferna för stödfunktionerna. De ansvarar för implementeringen av affärsstrategierna och säkerställandet av att affärsområdena presterar enligt de överenskomna målen.

Dotterbolagens verkställande direktörer
Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala resurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov och med tanke på personalutvecklingen. Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar också för att för att dotterbolagens verksamhet följer koncernens processer, inklusive kvalitetssystemet, gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.
 

Koncernledning

© 2020 Wärtsilä