Övrig ledning


Koncernledningen

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner.

Affärsområdenas ledningsgrupper

Varje affärsområdes direktör stöds av en ledningsgrupp.

Dotterbolagens verkställande direktörer

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala service-, försäljnings- och produktionsresurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov, för personalutveckling och för att verksamheten uppfyller normerna i koncernens kvalitetssystem, för att verksamheten följer gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.

Koncernledning

© 2018 Wärtsilä