Intern kontroll

Wärtsilä har fastställt målsättningarna för den interna kontrollen enligt det internationella COSO-ramverket. Wärtsilä definierar intern kontroll som en process som implementeras av Wärtsiläs styrelse, ledning, koncernbolagens styrelser och annan personal och som syftar till att ge en tillräckligt rättvisande bild av hur målsättningarna uppnåtts.

Intern kontroll omfattar alla policyer, processer, procedurer och organisationsstrukturer inom Wärtsilä som hjälper ledningen, och i sista hand styrelsen, att se till att Wärtsilä uppnår sina mål, att affärsverksamheten är etisk och förenlig med alla tillämpliga lagar och förordningar, att bolagets tillgångar, inklusive dess varumärke, säkras och att dess finansiella rapportering är korrekt. Den interna kontrollen är inte en separat process eller ett antal åtgärder, utan den är införlivad i Wärtsiläs verksamhet.

Systemet för intern kontroll fungerar på alla nivåer inom Wärtsilä. Wärtsilä upprätthåller och utvecklar sitt system för intern kontroll, och dess yttersta målsättning är att förbättra bolagets affärsverksamhet och samtidigt vara förenlig med lagar och bestämmelser i de länder där bolaget har verksamhet.

 
svg_SE_Huvudkomponenterna_i_Wärtsiläs_interna_kontroll.svg

Ledningssystem

Direktionen ansvarar för utvecklingen och implementeringen av Wärtsiläs ledningssystem, för en fortlöpande förbättring av dess effektivitet och för säkerställandet av dess funktion. Wärtsiläs ledningssystem omfattar alla globala processer och förvaltningsrutiner inom Wärtsilä som anknyter till uppfyllandet av kundernas krav. Om de nedanstående aspekterna av ledningssystemen fungerar korrekt säkerställer det för sin del att Wärtsiläs målsättningar för den interna kontrollen uppnås.

Huvuddragen i systemen för intern kontroll

  • Prestationsstyrning

  • Hantering av juridiska ärenden

  • Personalstyrning

  • Övriga ledningssystem

  • Värden och kontrollmiljö

  • Affärsprocesser

  • Riktlinjer och kommunikation

  • Uppföljning

© 2020 Wärtsilä