Belöningsprinciper för direktionen

Wärtsiläs belöningsprinciper är utformade för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat. 

Belöningsarrangemangen för direktionen består av fasta och varierande, prestationsrelaterade betalningar. Målet är en bra balans mellan belöningselementen. Dessa består av en fast ersättning som är konkurrenskraftig, och den kompletteras av kort- och långsiktiga belöningsprogram som främjar företagets resultat och belönar därefter.

totalbeloning

Fast ersättning

Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta belöning består av månadslön och naturaförmåner. Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena.

Direktionsmedlemmarna erbjuds privat sjuk- och livförsäkring. De erbjuds dessutom tjänstebil. Med beaktande av Wärtsiläs fokus på miljöansvar rekommenderas hybridbilar eller bilar med låga utsläpp.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammen och pensionsåldern varierar. De bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade.


Rörlig ersättning


Kortsiktiga belöningsprogram
Koncernen har ett globalt belöningsprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens finansiella mål, mål för respektive affärsområde och på överenskomna teamspecifika och individuella mål. Programmet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer. 

Verkställande direktörens och direktionens arvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra finansiella mål för räkenskapsåret som styrelsen fastställer. Det kortsiktiga incitamentet är högst 100% av den årliga grundlönen för verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonus betalas kontant en tid efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas enligt den nationella lagstiftningen i största delen av de länder där Wärtsilä har verksamhet. Alternativt består de av lokala bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktiga belöningsprogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram. 

Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Därigenom främjar programmet utvecklingen av aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får incitamenträtter. Värdet på en incitamenträtt i slutet av prestationsperioden baserar på uppgången i aktiekursen mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extradividender som Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.

Värdering av bonusrätter:


valuation_se

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det maximala värdet på varje bonusrätt. Incitamenträtterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet. För programmen som påbörjar från och med 2019 betalas utfallet i aktier för att främja aktieägarvärdet genom att närma den högsta ledningens intressen till aktieägarnas intressen

Policy för aktieinnehav


Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön. 

Styrning

Bolagets styrelse besluter om de fasta lönerna och deras grunder samt belöningsprogrammen för verkställande direktören och de övriga direktionsmedlemmarna. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om belöningssystemet för övriga direktörer och chefer.

Belöningar till direktionen

Avtalsvillkor för verkställande direktören
Verkställande direktörens grundlön är 862.200 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien är 20% av den årliga lönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

Direktionens totala ersättning 2018

TEUR
Direktionsmedlemmar Löner och natura förmåner Pensionkostnader Kortsiktiga bonusprogram1 Långsiktiga bonusprogram2 Totalt
Jaakko Eskola, koncernchef 862 (785) 170 (156) 239 (295) 1 696 (410) 2 967 (1 645)
Pierpaolo Barbone, direktör för Services-verksamheten och koncernchefens ställföreträdare 384 (425) 107 (88) 56 (105) 848 (410) 1 396 (1 028)
Övriga direktionsmedlemmar 2 263 (2 162) 368 (493) 480 (441) 4 452 (1 587) 7 563 (4 863)

1 Hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2017 som betalades under 2018.
2
 Hänvisar till det långsiktiga bonusprogrammet med prestationsperioden 2015-2017 som betalades under 2018.

Kortsiktiga belöningsprogram

Strukturen för direktionens kortsiktiga belöningsprogram beskrivs i diagrammet nedan. En glidande skala med mål har uppställts för varje mått.


shortterm_se

Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2018

Prestationsmåtten och vikterna ovan tillämpas på den årliga bonusen för 2018.

Prestationerna enligt koncernens mål var:


shortterm2016se

Eftersom resultaten inte nådde upp till tröskelvärdena betalades inga bonusar.
 
Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2019

Det finns inga föreslagna ändringar av den kortsiktiga bonusplanen för 2019. Prestationsmåtten, vikterna och max gränserna är de samma som för 2018.

Historisk resultatutveckling

Prestationsmåtten och vikterna har varit oförändrade under de senaste åren. Utfallet jämfört med koncernens mål 2016-2017 visas nedan.

historical_se

Långsiktiga belöningsprogram

Tabellen nedan visar detaljer om realiserade och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram. Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under den tre år långa prestationsperioden. Värden reflekterar aktiesplitten som genomfördes i mars 2018.

Prestationsperiod 2016-2017 2017-2019 2018-2020
Antal beviljade incitamenträtter (per 31.12.2018) 4 857 000 5 490 000 4 845 000
Startkurs, EUR 15,82 16,19 22,58
Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2018 + 100% av betalda dividender Q4 2019 + 100% av betalda dividender Q4 2020 + 100% av betalda dividender
Maximalt värde per bonusrätt, EUR 4,61 6,07 8,47
Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 15,79 - -
Slutligt värde per incitamenträtt, EUR 0,00 - -
Tidpunkt för betalning av programmen februari 2019 februari 2020 februari 2021

* Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma den 8.3.2018 ökade den totala mängden Wärtsilä aktier till 591,723,390. Siffrorna i tabellen ovan har justerats för att återspegla ökningen i aktieantalet.

Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

I januari 2019 fattade styrelsen beslut om den långsiktiga belöningsplanen för 2019–2021. Strukturen förnyades så att belöningen betalas i aktier, för att på detta sätt bättre främja värdeskapande genom att stärka inriktningen av ledningens befattningar med Wärtsiläs aktieägares befattningar. Belöningsprogrammet 2019 omfattar 6.542.000 incitamenträtter. Utbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod med en startkurs på 16,76 euro. Utfallet kan inte överstiga EUR 6,56 per incitamenträtt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna som återinvesteras i bolagets aktier. Belöningsprogrammet 2019 förfaller till betalning i februari 2022.

Direktionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2018

Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 41 739
   Förändring 2018
33 258
Pierpaolo Barbone 21 831
   Förändring 2018
14 554
Arjen Berends 0
   Förändring 2018 0
Päivi Castrén 14 799
   Förändring 2018
9 866
Kari Hietanen 15 633
   Förändring 2018
10 422
Roger Holm 11 796
   Förändring 2018
11 796
Atte Palomäki 14 493
   Förändring 2018
9 662
Marco Ryan 0
   Förändring 2018 0
Marco Wirén 20 184
   Förändring 2018 15 279

*Förändringarna i innehaven återspeglar ökningen i antalet aktier till följd av den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018.

Bedömning

Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga bonusprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2018 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis. Styrelsen var nöjd med att utfallet av belöningar var rimligt i förhållande till företagets resultat.


Mera information:

Rapport om löner och belöningar

© 2020 Wärtsilä