Belöningsprinciper för direktionen

Wärtsiläs belöningspolicy är utformad för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat.

Belöningsarrangemangen för direktionen består av följande fasta och rörliga, prestationsrelaterade ersättningar:

totalbeloning

Fast ersättning


Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta ersättning består av månadslön och naturaförmåner. Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena. Naturaförmånerna består av tjänstebil, privat sjukförsäkring och bolagets pensionsprogram.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammens karaktär och pensionsåldern varierar och bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade. Verkställande direktörens pension fastställs enligt ett premiebaserat system där bolagets bidrag är 20% av lönen.

Rörlig ersättning


Bolagets styrelse besluter om belöningssystemen och deras grunder för direktionen. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

Kortsiktiga belöningsprogram

Koncernen har ett globalt bonusprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens lönsamhet och på överenskomna individuella mål. Bonussystemet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer.

Verkställande direktörens och direktionens bonusarvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra finansiella mål för räkenskapsåret som styrelsen fastställer. Den kortsiktiga bonusen är högst 100% av den årliga grundlönen för verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonusen betalas kontant efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas i största delen av de länder i vilka Wärtsilä har verksamhet enligt den lokala lagstiftningen, eller i form av lokala bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktiga belöningsprogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram.

Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Därigenom främjar programmet utvecklingen av aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får bonusrätter. Värdet på en bonusrätt i slutet av prestationsperioden baserar på aktiekursutvecklingen mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extra dividender som Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.

Värdering av bonusrätter:

valuation_se

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det maximala värdet på varje bonusrätt.  Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

Policy för aktieinnehav


Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön.

Avtalsvillkor för verkställande direktören


Verkställande direktörens grundlön är 785.000 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien 20% andel av den årliga lönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

Belöningar till direktionen

Direktionens totala ersättning 2017

TEUR
Direktionsmedlemmar Löner och natura förmåner Pensionkostnader Kortsiktiga bonusprogram1 Långsiktiga bonusprogram2 Totalt
Jaakko Eskola, koncernchef 785 156 295 410 1 645
Pierpaolo Barbone, direktör för Services-verksamheten och koncernchefens ställföreträdare 425 88 105 410 1 028
Övriga direktionsmedlemmar 2 162 493 441 1 587 4 863

1 Hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2016 som betalades under 2017
2
Hänvisar till det långsiktiga bonusprogrammet med prestationsperioden 2013-2015 som betalades under 2017

Kortsiktiga belöningsprogram

Strukturen för direktionens prestationsmål i det kortsiktiga bonusprogrammet är:

shortterm_se

En glidande skala med mål uppställdes för varje mått.

Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2016
Prestationerna enligt koncernens mål var:

shortterm2016se

Utbetald bonus var i genomsnitt 50% av max bonus för direktionen och 50% av max bonus för verkställande direktören.

Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2017
Samma prestationsmått och vikter tillämpas på årlig bonus för 2017 som betalas 2018.  Prestationerna enligt koncernens mål var:

shortterm2017se

Utbetald bonus för 2017 är i genomsnitt 35% av max bonus för direktionen och 31% av max bonus för verkställande direktören. Bonusarna betalas i mars 2018.

Kortsiktigt bonusprogam för prestationsperioden 2018

Det finns inga föreslagna ändringar av den kortsiktiga incentivplanen för 2018. Prestationsmåtten, vikterna och max gränserna är de samma som för 2017.

Långsiktiga belöningsprogram


Tabellen nedan visar detaljer om närvarande och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram. Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under en tre år lång prestationsperiod.

Prestationsperiod 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Antal beviljade bonusrätter 1 846 000 2 076 000 1 962 000 2 139 000
Startkurs, EUR 37,05 44,25 47,47 48,57
Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2016 + 50% av betalda dividender Q4 2017 + 100% av betalda dividender Q4 2018 + 100% av betalda dividender Q4 2019 + 100% av betalda dividender
Maximalt värde per bonusrätt, EUR 10,00 10,60 13,84 18,21
Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 42,17 60,10 - -
Slutligt värde per bonusrätt, EUR 5,12 10,60 - -
Tidpunkt för betalning februari 2017 februari 2018 februari 2019 februari 2020

Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

I januari 2018 fattade styrelsen beslut om den långsiktiga belöningsplanen för 2018–2020.  Planen följer samma principer som under tidigare år.

Direktionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2017

Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 8 481
    Förändring 2017
2 061
Pierpaolo Barbone 7 277
    Förändring 2017
1 677
Päivi Castrén 4 933
    Förändring 2017
963
Javier Cavada Camino 0
    Förändring 2017
0
Kari Hietanen 5 211
    Förändring 2017
937
Roger Holm 0
    Förändring 2017
0
Atte Palomäki 4 831
    Förändring 2017
962
Marco Ryan 0
    Förändring 2017 0
Marco Wirén 4 905
    Förändring 2017 1 265


Bedömning


Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga bonusprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2017 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis. Styrelsen var nöjd med att de belöningar som betalades under året var rimliga i förhållande till företagets resultat.

Ytterligare information om direktionens belöningar finns i det konsoliderade bokslutet, not 28. Transaktioner med närkretsen.


Mera information:

Rapport om löner och belöningar

© 2019 Wärtsilä