Belöningsprinciper för direktionen

Wärtsiläs belöningsprinciper är utformade för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat. 

Belöningsarrangemangen för direktionen består av följande fasta och varierande, prestationsrelaterade betalningar. Målet är en bra balans mellan belöningselementen. Dessa består av en fast lön som är konkurrenskraftig, och den kompletteras av kort- och långsiktiga incitamentsprogram som främjar företagets resultat och belönar därefter.

 
svg_SE_Belöningsprinciper_och_policy-för_direktionen.svg

Fast ersättning

Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta belöning består av månadslön och naturaförmåner. Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena.

Direktionsmedlemmarna erbjuds privat sjuk- och livförsäkring. De erbjuds dessutom tjänstebil. Med beaktande av Wärtsiläs fokus på miljöansvar rekommenderas hybridbilar eller bilar med låga utsläpp.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammen och pensionsåldern varierar. De bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade.

Rörlig ersättning

Kortsiktiga incitamentsprogram

Koncernen har ett globalt incitamentsprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens finansiella mål, affärsspecifika mål samt överenskomna mål för team och individer. Systemet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer.

Verkställande direktörens och direktionens arvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra av styrelsen fastställda finansiella mål för räkenskapsåret. Den kortsiktiga bonusen är högst 100% av den årliga grundlönen för verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonus betalas kontant strax efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas enligt den nationella lagstiftningen i största delen av de länder där Wärtsilä har verksamhet. Alternativt består de av lokala bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och diverse övriga resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram. Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Detta främjar utvecklingen av aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får incitamenträtter. Värdet på en incitamenträtt i slutet av prestationsperioden baserar på utvecklingen av aktiekursen mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extra dividender som Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.

Värdering av incitamenträtter:

 
svg_SE_jamforelseaktiepris_startkurs.svg

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det maximala värdet på varje bonusrätt. Bonusrätterna betalas kontant eller i aktier. För programment som påbörjar från och med 2019 betalas utfallet i form av aktier för att främja aktieägarvärdet genom att närma den högsta ledningens intressen till aktieägarnas intressen.

Policy för aktieinnehav

Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön. 

Bolagsstyrning

Bolagets styrelse besluter om de fasta lönerna och deras grunder samt bonusprogrammen för verkställande direktören och de övriga direktionsmedlemmarna. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

 

Belöningar till direktionen

Avtalsvillkor för verkställande direktören

Verkställande direktörens grundlön är 893.582 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien motsvarar 20% av den årliga lönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

  

Totala belöningar till direktionen 2019
 
TEUR
Direktionsmedlemmar Löner och natura förmåner Kompletterande pensionsbidrag Kortsiktiga bonusprogram1 Långsiktiga bonusprogram2 Totalt
Jaakko Eskola, koncernchef 894 (862) 179 (170) 0 (239) 0 (1 696) 1 072 (2 967)
Pierpaolo Barbone, koncernchefens ställföreträdare
(till 31.12.2018)
- (384) - (107) - (56) - (848) - (1 396)
Övriga direktionsmedlemmar3 2 423 (2 263) 370 (368) 0 (480) 0 (4 452) 2 792 (7 563)
1 Siffrorna i jämförelseperioden hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2017 som betalades under 2018.
2 Siffrorna i jämförelseperioden hänvisar till den långsiktiga incitamentscykeln 2015-2017 som betalades år 2018.
3 Ersättning för en annan period än räkenskapsåret: Marco Ryan 1.1.-17.7.2019, Päivi Castrén 1.1.-24.10.2019, Alid Dettke 1.11.-31.12.2020

Kortsiktiga incitamentsprogram

Direktionens kortsiktiga incitamentsprogram beskrivs i tabellen nedan. En glidande skala med mål finns för varje mått.

 
svg_SE_strukturen_for_direktionens_perstationsmal.svg

Kortsiktig incitament för prestationer 2019

Prestationsmåtten och vikterna ovan tillämpas på årlig bonus för prestationer under 2019. Prestationerna enligt koncernens mål var:

 
svg_SE_Kortsiktig_bonus_för_prestationer.svg

Eftersom resultaten inte nådde upp till tröskelvärdena betalades inga bonusar.

Kortsiktig incitament för prestationer 2020

Det finns inga föreslagna förändringar i den kortsiktiga bonusplanen för 2020. Prestationsmåtten, vikterna och max gränserna är de samma som för 2019.

Historisk resultatutveckling

Prestationsmåtten och vikterna har varit oförändrade under de senaste åren. Utfallet jämfört med koncernens mål 2016-2018 visas nedan.

 
svg_SE_Historisk_resultatutveckling.svg

Långsiktiga belöningsprogram

Tabellen nedan visar detaljer om realiserade och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga incitamentsprogram. Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under den tre år långa prestationsperioden. Värdena återspeglar aktieuppdelningen som trädde i kraft i mars 2018.

 
Prestationsperiod 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021
Antal beviljade incitamenträtter (per 31.12.2019) 4857000 4332000 3609000 5108000
Startkurs, EUR 15,82 16,19 22,58 16,76
Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2018 + 100% av betalda dividender Q4 2019 + 100% av betalda dividender Q4 2020 + 100% av betalda dividender Q4 2021 + 100% av betalda dividender
Maximalt värde per incitamenträtt, EUR 4,61 6,07 8,00 6,56
Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 15,79 9,57 - -
Slutligt värde per incitamenträtt, EUR 0,00 0,00 - -
Tidpunkt för betalning av programmen februari 2019 februari 2020 februari 2021 februari 2022
Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma den 8.3.2018 ökade den totala mängden Wärtsilä aktier till 591.723.390. Siffrorna i tabellen ovan har justerats för att återspegla ökningen i aktieantalet.

I januari 2020 fattade styrelsen beslut om det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2020-2022. Programmet omfattar 8.788.000 incitamenträtter. Belöningen betalas ut i aktier. Utbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod med en startkurs på EUR 11,01. Utbetalningen kan inte överstiga EUR 4,31 per incitamenträtt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna som återinvesteras i bolagets aktier. Bonusprogrammet förfaller till betalning i februari 2023.

  

Aktieinnehav

Direktionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2019
 
Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 41739
Förändring 2019 0
Arjen Berends 0
Förändring 2019 0
Alid Dettke 0
Förändring 2019 0
Kari Hietanen 15633
Förändring 2019 0
Roger Holm 11796
Förändring 2019 0
Atte Palomäki 14493
Förändring 2019 0
Marco Wirén 20184
Förändring 2019 0

Utvärdering

Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga incitamentsprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2019 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis. Styrelsen var nöjd med att utfallet av belöningar var rimliga i förhållande till företagets resultat.Mera information:  

Rapport om löner och belöningar

© 2020 Wärtsilä