Bolagsstämman

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämmans agenda omfattar följande ärenden:

  • fastställandet av bokslutet
  • fatta beslut om utbetalning av dividend
  • bevilja ansvarffrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret, och
  • välja bolagets styrelse och revisor samt fatta beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelserna till bolagsstämman som börsmeddelande. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om den postadress eller e-postadress till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen.


Bolagsstämman 2020

Wärtsiläs bolagsstämma ordnades 5.3.2020. Sammanlagt 1.970 aktieägare som representerade 335.269.142 röster deltog i stämman personligen eller genom ombud.

Bolagsstämman  fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström och Markus Rauramo. Till revisor för 2020 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 0,48 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,24 euro per aktie betalades den 16.3.2020. Den andra posten på 0,24 euro per aktie betalas i september 2020.

Bolagstämman beslöt att grunda ett nomineringsråd bestående av bolagets största aktieägare eller av representanter utsedda av de största aktieägarna för att förbereda förslag angående val av styrelse och styrelseledamöternas ersättningar. Nomineringsrådets arbetsordning fastställdes enligt förslaget. Arbetsordningen är tillgänglig på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor. 

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. 

Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av högst 57.000.000 aktier. Aktierna kan tecknas mot betalning eller utan betalning. Aktieemissionen kan också verkställas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl for detta. Bemyndigandet till aktieemission gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 7.3.2019 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna aktier.

Mer detaljerad information om stämman och relaterade dokument finns påDokument relaterade till bolagsstämman

© 2020 Wärtsilä