Bolagsordning

Införd i handelsregistret 14.3.2016

Översättning från officiellt dokument på finska

1 § BOLAGETS HANDELSNAMN OCH HEMORT
Bolagets handelsnamn är Wärtsilä Oyj Abp, på engelska Wärtsilä Corporation. Bolagets hemort är Helsingfors stad.

2 § FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja mekaniska och elektrotekniska produkter, kraftverk och system, sälja reservdelar samt erbjuda drifts- och underhållstjänster för marin- och energimarknaderna antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och intresseföretag. Bolaget kan även erbjuda finansierings-, planerings- och konsulttjänster samt idka annan industriell och kommersiell affärsverksamhet. Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet.

3 § AKTIER
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § STYRELSE
En styrelse bestående av 5-10 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

5 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Bolaget har en verkställande direktör samt vid behov en ställföreträdande verkställande direktör, vilka utses av styrelsen.

6 § PERSONER MED RÄTT ATT FÖRETRÄDA BOLAGET
Bolaget företräds av styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör vardera ensam eller gemensamt av två styrelsemedlemmar.

Därtill kan styrelsen meddela namngivna personer rätt att teckna prokura så att två prokurister företräder bolaget gemensamt eller så att en prokurist företräder bolaget tillsammans med en styrelsemedlem.

7 § REVISOR
Bolaget har en revisor som skall vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund.

Revisionsuppdraget upphör vid slutet av första ordinarie bolagsstämma efter valet.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets internetsidor eller i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.

9 § BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma skall hållas på en av styrelsen bestämd dag före utgången av juni på bolagets hemort.

Vid ordinarie bolagsstämman

skall beslutas om
1. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
2. användning av den vinst som balansräkningen utvisar,
3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören,
4. styrelsemedlemmarnas arvoden,
5. styrelsemedlemmarnas antal,
6. revisorns arvode,
7. val av styrelsemedlemmar och
8. val av revisor;

skall behandlas
9. andra i möteskallelsen nämnda ärenden

10 § RÄKENSKAPSPERIOD
Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

© 2020 Wärtsilä