Grundande av aktieägarnas nomineringsråd och fastställande av rådets arbetsordning

Bolagstämman beslöt 5.3.2020 att grunda ett nomineringsråd bestående av bolagets största aktieägare eller av representanter utsedda av de största aktieägarna för att förbereda förslag angående val av styrelse och styrelseledamöternas ersättningar. Nomineringsrådets arbetsordning fastställdes enligt förslaget.

Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd


Nomineringsrådet består av fem ledamöter. Fyra av ledamöterna utses av de fyra största aktieägarna. Den femte ledamoten är Wärtsiläs styrelseordförande. De fyra största aktieägarna fastställs utifrån aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Finland Ab enligt situationen den 1 juni före årsstämman.

Följande medlemmar har utsetts till Wärtsiläs aktieägarnas nomineringsråd:

  • Petra Hedengran (chefsjurist, Investor AB), utsedd av Invaw Invest AB
  • Reima Rytsölä (vice verkställande direktör, placeringar, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma), utsedd av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Mikko Mursula (vice verkställande direktör, placeringar, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen), utsedd av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  • Satu Huber (verkställande direktör, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo), utsedd av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
  • Tom Johnstone (Wärtsiläs styrelseordförande)

 

© 2020 Wärtsilä