Informationsgivningspolicy


Policyn beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att ge alla aktörer på marknaden tillgång till tillräcklig information samtidigt och vid rätt tidpunkt så att de kan bestämma värdet av Wärtsiläs finansiella instrument, såsom aktier, optioner och obligationer, på ett upplyst sätt.

I egenskap av ett noterat bolag följer Wärtsilä EU:s regelverk, finsk lag, Nasdaq Helsinki Ltd:s börsregler och insideranvisningar samt relevanta föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen i Finland (”FI”) och andra myndigheter.

Informationspolicyn godkänns av direktionen. Den distribueras till Wärtsiläs alla enheter globalt i syfte att säkerställa en omfattande förståelse av Wärtsiläs informationsskyldigheter och -begränsningar. Denna policy granskas regelbundet och revideras vid behov.Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i bolagets rapporteringsspråk


Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 16.6.2020 kl. 10.45 

Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Genom att avstå från svenskan som rapporteringsspråk är Wärtsiläs målsättning att säkra snabbhet och effektivitet i bolagets finansiella rapportering samt i publiceringsprocessen. Den låga användningsgraden av svenskspråkigt material bidrog också till beslutet. Wärtsiläs informationsgivningspolicy, som godkändes 23.9.2010, har reviderats för att återspegla denna förändring.

Uppdaterade informationsgivningspolicyn på engelska och finska;

Wärtsilä Corporation disclosure policy June 2020

Wärtsilä Oyj Abp tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020
© 2020 Wärtsilä