Verkställande organ


Wärtsiläkoncernen tillämpar en styrningsmodell med en nivå enligt vilken bolaget leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman väljer styrelsen och revisorerna. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget. Styrelsen utnämner verkställande direktören som samtidigt är koncernchef. Han ansvarar för den operativa, löpande ledningen av bolaget. Direktionen stöder koncernchefen i ledningen av koncernen.

governing_SE
© 2018 Wärtsilä