Övrig ledning


Koncernledningen

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner.

Affärsområdenas ledningsgrupper

Varje affärsområdes direktör stöds av en ledningsgrupp.

Dotterbolagens verkställande direktörer

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala resurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov och med tanke på personalutvecklingen. Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar också för att för att dotterbolagens verksamhet följer koncernens processer, inklusive kvalitetssystemet, gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.

Koncernledning

© 2019 Wärtsilä