Verkställande direktören samt ställföreträdande verkställande direktören

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Koncernchefen leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder koncernchefen i ledningen av koncernen. Koncernchefens arbetsvillkor fastställs skriftligen i koncernchefens arbetsavtal. Bolagets koncernchef är Jaakko Eskola. Verkställande direktörens ställföreträdare är Pierpaolo Barbone, direktör för Services.

© 2018 Wärtsilä