Bolagsstämman

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämman ska bland annat:

  • fastställa bokslutet
  • fatta beslut om utbetalning av dividend
  • bevilja ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret
  • välja bolagets styrelse och revisorer samt fatta beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelsen som börsmeddelande. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om postadressen eller e-postadressen till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i god tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Bolagsstämman ordnas så att aktieägarna i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen. 

Bolagsstämman 2017
Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 2.3.2017. Sammanlagt 1.646 aktieägare som representerade 113.297.157 röster deltog i stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud. Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att köpa och distribuera högst 19.000.000 aktier.

Bolagsstämman 2016
Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 3.3.2016. Sammanlagt 1.693 aktieägare som representerade 113.858.630 röster deltog i stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud. Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att köpa och distribuera högst 19.000.000 aktier.


Relaterad information:
Dokument relaterade till bolagsstämman

© 2018 Wärtsilä