Redovisningsprinciper för koncernredovisning

 • Basinformation

 • Grunderna för upprättandet av årsredovisningen

 • IFRS-tillägg

 • Ledningens användning av uppskattningar och bedömningar

 • Konsolideringsprinciper

 • Anställningsförmåner

 • Goodwill och övriga immateriella tillgångar

 • Anläggningstillgångar

 • Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar

 • Fastställande av verkligt värde av tillgångar som anskaffats genom rörelseförvärv

 • Förvaltningsfastigheter

 • Leasing

 • Varor i lager

 • Finansiella tillgångar och skulder

 • Avsättningar och ansvarsförbindelser

 • Inkomstskatt

 • Dividend

 • Tillämpning av nya och förnyade IFRS-normer

© 2018 Wärtsilä