Finansiella risker

Informationen nedan är från årsberättelsen 2016.

Valutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernen förväntar sig inte anmärkningsvärda valutakursförluster från förändringar i utländska valutakurser år 2017. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring. År 2016 var 67% (64) av försäljningen och 59% (57) av de operativa kostnaderna denominerade i euro. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.

Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden och valutafördelning specificeras i not 27. Derivatinstrumenten.

Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Brasilien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 109 miljoner euro (96).

Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2016 till 1.071 miljoner euro (1.036). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 613 miljoner euro (591). Största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2016 kommer från förändringar i brittiskt pund (GBP).

Säkringsredovisning har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 1.468 miljoner euro (1.837). En valutakursförändring på 10% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 109 miljoner euro (147) efter skatter i koncernens eget kapital. Under år 2016 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar -16 miljoner euro (-23) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -58 miljoner euro (-21) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2016 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar -8 miljoner euro (-1) redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 10. Finansiella intäkter och kostnader.


Ränterisk

Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.

Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2016 till 629 miljoner euro (724). Räntan var i genomsnitt 1,3% (1,3) och den genomsnittliga räntebindningstiden 25 månader (20). I slutet av 2016 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 15 miljoner euro (15) (inklusive derivat).

Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med rörlig ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. I slutet av 2016 var andelen lån med fast ränta 69% av hela lånestocken (58), då ränteswapparna beaktas. En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 2 miljoner euro (3) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).

Tilläggsinformation om lånen ges i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 25. Finansiella skulder.


Likviditets- och återfinansieringsrisk

Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter.

För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (629).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 43 månader (43) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 33 månader (33). Tilläggsinformation om detta finns i not 25. Finansiella skulder.

Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 472 miljoner euro (334). Däröver hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (679). 31.12.2016 var företagscertifikaten inte utnyttjade. 31.12.2015 uppgick företagscertifikat till 130 miljoner euro. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.


Kreditrisk

Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.

Koncernbolagen placerar alla sina kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.


Aktierisk

Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 12 miljoner euro (11). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 16. Finansiella tillgångar som kan säljas.


Kapitalstyrning

Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att dividenden utgör minst 50% av det operativa resultatet per aktie över konjunkturcykeln.

© 2018 Wärtsilä