Finansiella risker

Informationen nedan är från årsberättelsen 2019.

Valutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå. Säkringarna görs på bolagsnivå mot den centraliserade finansfuntkionen varefter de konsolideras och skyddas externt på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras och detta inkluderar både framtida kassaflöden samt relaterade kundfordringar och skulder till leverantörer. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning enligt IFRS 9 tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningesposter i valuta så som likvida medel, lån/depsitioner samt andra fordringar och skulder i utländsk valuta.

Eftersom fältservice faktureras i lolal valuta uppstår det viss volatilitet i koncernens omsättning på grund av valutakursdifferenser. Inverkan av dessa på lönsamheten är dock begränsad, eftersom de motsvarande kostnaderna är i samma valuta. Försäljningen av reservdelar baserar sig på en prislista i euro och de motsvarande inköpen, som är i annan valuta än euro, skyddas. Därmed är effekten av förändingen i valutakurser på försäljningen av reservdelar minimal. Eftersom försäljning/inköp av projekt/hårdvara inom både Marine och Energy -affärsområdena samt även valutakursriskerna som uppstår ur långsiktiga servcieavtal syddas, förväntar sig inte koncernen att det uppstår betydande materiella vinter/förluster ur valutakursförändringar under 2020.

I allmänhet säkras försäljnings- och inköpskontrakt med fast pris med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande kassaflöden. Eftersom säkringsförhållandet baserar sig på motsvarande kritiska villkor (förutom tajming) är säkringsförhällandet 1:1. Annullering eller minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en beställning kan leda till justering av den relaterade säkringen och alla relaterade vinster/förluster redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Eftersom externa säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande säkrade kassaflöden har en längre maturitet än de relaterade säkringarna kompenserar en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt varandra under säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.

Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not 30. Derivatinstrument.

Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2019 till 1.041 miljoner euro (979). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 926 miljoner euro (932). Den största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2019 kommer från förändringar i brittiskt pund (GBP).

Under år 2019 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 4 miljoner euro (-14) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -19 miljoner euro (-8) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2019 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar eller vinster/förluster från inställda projekt, -5 miljoner euro (-2), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 11. Finansiella intäkter och kostnader.

År 2019 var 67% (67) av försäljningen och 59% (65) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och ungefär 20% (21) av försäljningen och 10% (8) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.

Ränterisk 

Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.

Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2019 till 908 miljoner euro (823). Räntan var i genomsnitt 0,9% (1,0) och den genomsnittliga räntebindningstiden 21 månader (27).

Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. Styrelsen har gett fullmakt att tillfälligt höja andelen fasta lån upp till 100%. Fullmakten är giltig fram till Januari 2022. Wärtsilä skyddar sin räntportfölj med derivatinstrument som till exempel ränteswappar, terminer och optioner.

Likviditets- och återfinansieringsrisk

Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.

För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:

• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).

• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 46 månader (49) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 30 månader (31). Tilläggsinformation om detta finns i not 28. Finansiella skulder.

Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 369 miljoner euro (487), varav 11 miljoner euro hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning. Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640). 31.12.2019 och 31.12.2018 var företagscertifikaten inte utnyttjade.

De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än covenantnivån under den närmaste framtiden.

Kreditrisk

Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering minimeras genom att överföra riskerna till banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut. Eftersom endast motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-) används för derivatinstrument och transaktionerna görs under ISDA ramavtal, förväntas inga kreditförkuster från dessa instrument.

Koncernbolagen placerar alla sina maximalt möjliga kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsiläs centraliserade finansfuntkion följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.

De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2019 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.

Kundfordringarnas åldersfördelning

När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden täcks i allmänhet med förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar koncernen historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade individuellt.

Aktierisk

Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 14 miljoner euro (13). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer och utvecklingen har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Kapitalstyrning

Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutvecklaverksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och räntebärande nettoskulder. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend påminst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

© 2020 Wärtsilä