Finansiella risker

Informationen nedan är från årsberättelsen 2017.

Valutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernen förväntar sig inte anmärkningsvärda valutakursförluster från förändringar i utländska valutakurser år 2017. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring. År 2017 var 69% (67) av försäljningen och 63% (59) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och 18% (20) av försäljningen och 7% (8) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.
                
I allmänhet säkras bindande försäljnings- och inköpskontrakt med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande kassaflöden. Annullering eller minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en order kan leda till att den relaterade säkringen kan bli (delvis) ineffektiv. All sådan ineffektivitet redovisas omedelbart bland finansiella poster.
                
Eftersom säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande kassaflöden har en längre maturitet än de relaterade säkringarna behöver en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt kompensera för varandra under säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.
                
Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not 26. Derivatinstrument.
                
Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Brasilien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 132 miljoner euro (109).
                
Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2017 till 1.011 miljoner euro (1.071). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 825 miljoner euro (613). Största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2017 kommer från förändringar i US dollar (USD), norsk krona (NOK) och brittiskt pund (GBP).
                
Under år 2017 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 1 miljon euro (-16) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -36 miljoner euro (-58) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2017 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar, -15 miljoner euro (-8), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 10. Finansiella intäkter och kostnader.

Ränterisk

Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.
             
Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2017 till 619 miljoner euro (629). Räntan var i genomsnitt 1,3% (1,3) och den genomsnittliga räntebindningstiden 23 månader (25). I slutet av 2017 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 13 miljoner euro (15) (inklusive derivat).

Likviditets- och återfinansieringsrisk

Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.
                
För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 44 månader (43) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 28 månader (33). Tilläggsinformation om detta finns i not 24. Finansiella skulder.
                
Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 379 miljoner euro (472). Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640) och ett långfristigt lån på 125 miljoner euro som blev tillgängligt 31.12.2017. 31.12.2017 och 31.12.2016 var företagscertifikaten inte utnyttjade.
                
De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än covenantnivån under den närmaste framtiden.

Kreditrisk

Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.

Koncernbolagen placerar alla sina kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.

De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2017 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.

Aktierisk

Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 10 miljoner euro (12). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Kapitalstyrning

Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

© 2018 Wärtsilä