Känslighetsanalys


Valuta

Med circa 69% av omsättningen denominerad i euro och en eurobaserad kostnadsstruktur är Wärtsilä inte starkt påverkad av valutarisk. Inverkan av eurons växelkurs jämfört med andra valutor 2017 är följande:

  • En förändring på +/- 10% skulle resultera i en -/+ 5,0% förändring i omsättningen
  • Inverkan på EBIT% skulle vara marginell

Oljepris

Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs tillverkningsverksamhet är begränsad och hänför sig främst till efterfrågan. Högre oljepriser är en riskfaktor för den globala ekonomiska tillväxten och ökar rörelsekostnaderna i synnerhet inom shipping. Men de ökar också investeringarna i prospektering och produktion av olja och gas både på land och till sjöss. Dessutom ökar höga oljepriser också investeringar i gastankfartyg, gasdrivna kraftverk och i allt högre grad även i andra gasdrivna fartyg. Låga oljepriser kan skjuta upp investeringar i oljeproducerande länder och regioner samt offshoreindustrin. Wärtsilä är ett globalt företag med verksamhet i olika shipping- och kraftverkssegment där förändringar i oljepriset kan medföra motsatt effekt på efterfrågefaktorer. Denna ställning diversifieras ytterligare av naturgasens växande betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet.

Råmaterial

Komponenterna som används i Wärtsiläs tillverkning är långt förädlade, vilket begränsar inverkan av förändringar i råmaterialpriser. Tillgången till vissa nyckelkomponenter tryggas genom långvariga avtal, och således är prisfluktuationerna för råvaror begränsade.

Räntor

Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. Styrelsen har gett fullmakt att tillfälligt höja andelen fasta lån upp till 100%. Fullmakten är giltig fram till slutet av år 2019. En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 1 miljoner euro (2) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).

Mera information finner Ni på våra Riskhanteringssidor.

© 2020 Wärtsilä