Femårsöversikt

 
Femårsöversikt, MEUR
2019  2018  2017* 2016 2015
Omsättning 5 170  5 174 4 911 4 801 5 029
utanför Finland, % 98,5 98,9  97,7 97,5 97,8
Export från Finland 1 933  2 145 1 953 1 804 1 936
Personal i medeltal 19 110 18 899 17 866 18 332 18 565 
i Finland 3 868 3 766 3 521 3 482 3 580
Orderstock 5 878 6 166  5 100 4 696 4 882
 
Ur koncernens resultaträkning
2019 2018 2017* 2016 2015
Avskrivningar och nedskrivningar 180  130  134 138 124
Resultatandel i intresse- och samföretag -9 13  13 14 17
Jämförbart rörelseresultat 457  577 576 583 612
i procent av omsättningen, % 8,8 11,2 11,7 12,1 12,2
Rörelseresultat 362 543 538 532 587
i procent av omsättningen, % 7,0 10,5 11,0 11,1 11,7
Jämförbart justerat EBITA 498 621 612 618 643
i procent av omsättningen, % 9,6 12,0  12,5 12,9 12,8
Finansiella intäkter och kostnader -47 -40 -47 -53 -34
Resultat före skatter 315 502  491 479 553
i procent av omsättningen, % 6,1 9,7  10,0 10,0 11,0
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 218 386  375 357 429
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter - - - - 22
Räkenskapsperiodens nettoresultat 218 386 375 357 451
i procent av omsättningen, % 4,2 7,5  7,6 7,4 9,0
 
Ur koncernens balansräkning
2019 2018 2017* 2016 2015
Anläggningstillgångar 2 518 2 369  2 285 2 116 2 215
Omsättningstillgångar 3 797 3 690 3 363 3 275 3 374
Tillgångar som innehas för försäljning 82 - - -
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 396 2 418 2 352 2 288 2 201
Innehav utan bestämmande inflytande 14 14  24 34 41
Räntebärande skulder 1 096 823  619 629 724
Räntefria skulder 2 824 2 804 2 653 2 441 2 623
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 68 - - - -
Eget kapital och skulder totalt 6 398 6 059 5 648 5 391 5 589
 
Ur koncernens kassaflödesanalys
  2019 2018 2017* 2016 2015
Rörelseverksamhetens kassaflöde 232 470 430 613 255
Investeringarnas kassaflöde -95 -240 -235 -126 -288
Finansieringens kassaflöde -256 -118 -278 -339 -210
Bruttoinvesteringar 122 306 255 146 346
i procent av omsättningen, % 2,4 5,9 5,2 3,0 6,9
Forsknings- och utvecklingskostnader 164 165 141 131 132
i procent av omsättningen, % 3,2 3,2 2,9 2,7 2,6
Dividendutdelning 284** 284  272 256 237
 
Nyckeltal
2019 2018 2017* 2016 2015
Resultat/aktie (EPS), före/efter utspädning, EUR*** 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75
Dividend/aktie, EUR*** 0,48** 0,48  0,46 1,30 1,20
Dividend/resultat, % 130,8** 73,7 70,8 72,8 53,3
Räntebidrag 7,7 10,8 11,8 18,6 15,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 11,5 18,1 18,5 17,1 20,2
Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,0 16,1  16,0 15,6 20,2
Soliditet, % 40,8 44,4 46,3 47,6 44,6
Nettoskuldsättninsgrad**** 0,30 0,14 0,10 0,07 0,17
Eget kapital/aktie, EUR*** 4,05 4,09  3,97 3,87 3,72
Nettorörelsekapital (WCAP), EUR 732 581 563 490 543


* Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats i enlighet med IFRS 15 -standarden.
** Styrelsens förslag.
*** Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri aktieemission (aktiesplit), som höjde antalet aktier till 591.723.390. Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats därefter.
****Inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning. 

Relaterad information:
Formler för nyckeltal
Redovisningsprinciper© 2020 Wärtsilä