Befullmäktiganden

Efter bolagsstämman (7.3.2019) finns det följande ikraftvarande fullmakter;

Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Bemyndigande för aktieemission

Styrelsen bemyndigades att besluta om aktieemission enligt följande villkor:

Styrelsen bemyndigas att emittera nya aktier eller avyttra egna aktier som bolaget innehar. Aktieemissionen kan vara högst 57.000.000 aktier. Aktierna kan tecknas mot betalning eller utan betalning. Aktieemissionen kan också verkställas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl for detta.

Bemyndigandet till aktieemission gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 8.3.2018 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna aktier. 

© 2020 Wärtsilä