Befullmäktiganden

Efter bolagsstämman (8.3.2018) finns det följande kraftvarande fullmakt;
 
Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Förutsatt att de nya aktierna som emitteras i den vederlagsfria emissionen är registrerade, bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Enligt samma villkor bemyndigades styrelsen att besluta om avyttring av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till avyttring av egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av bolagsstämman 2.3.2017 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna aktier. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.

På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om att förvärva eller överlåta egna aktier i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav.
© 2019 Wärtsilä